Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Samorząd i polityka lokalna 1000-Pt35SPL-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Finanse samorządu terytorialnego w Polsce: bariery, wyzwania,
red. naukowa E. Kielska, P. Możyłowski, T. Śmietanka,
S. Wrzosek, Radom 2017.
Hryniewicz J.T., Znaczenie środków europejskich dla rozwoju
gmin, warunków życia i nierówności między gminami ,
„Samorząd Terytorialny” 2017 nr 1-2.
Kulesza M., Zagrożenia reformy – w sprawie zadań i kompetencji
samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2016 nr 12.
Piasecki A.K., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne,
Warszawa 2009.
Samorząd miejski. Zadania, instytucje, formy, pod red. S. Wróbla, Poznań-
Chorzów 2008.
Samorząd terytorialny: wybory, partycypacja społeczna, gospodarka
lokalna, pod red. Z. Bukowskiego i S. Kamosińskiego, Bydgoszcz
2015.
Samorząd w procesie decentralizacji władzy publicznej, red.
naukowa M. Chrzanowski, Lublin 2017 snpsi.umcs.pl/wp-
content/uploads/2017/11/samorządy_jako_2017
Swianiewicz P., Samorząd jako część państwa i samorząd jako
wspólnota obywateli-ile spójności , ile autonomii?, „Samorząd
Terytorialny” 2015 nr 1-2.
Waniewska –Bobin M., Europejskie modele samorządu
terytorialnego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
Wojciechowski E., Podgórniak A., Krzykarz, Kalisiak- Mędelska
A., Chądzyński J., Władza lokalna a państwo, społeczeństwo,
rynek. Współpraca i konkurencja., Wydaw. UŁ, Łódż 2014. Wojnicki J., Decentralizacja władzy publicznej w państwach
Europy Środkowo-Wschodniej. Aspekt ustrojowo-politologiczny,
Warszawa 2014.


Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: analiza literatury przedmiotu i wybranych aktów prawnych z zakresu samorządu terytorialnego; przygotowanie i prezentacja przez każdego studenta jednego z zagadnień konwersatoryjnych; praca nad projektem dotyczącym wybranej dziedziny polityki lokalnej gminy, w której zamieszkuje student
Literatura:

Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego, red. naukowa

E. Ura, E. Feret,S. Pieprzny, Sandomierz-Rzeszów 2017.

Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Europejskie modele samorządu terytorialnego. Stan obecny i perspektywy, red.

naukowa J. Wojnicki, Warszawa 2014.

Fijołek T., Sierzputowski T., Ustawa o pracownikach samorządowych po

5 latach obowiązywania - wybrane zagadnienia, "Samorząd Terytorialny"

2014 nr 7-8.

Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis,

Warszawa 2014.

Kisiel W., Podstawy prawne organizacji samorządu województwa. Stan

dzisiejszy i propozycje de lege ferenda, "Samorząd Terytorialny"

2016 nr 7-8.

Kozłowski K., Gminne konsultacje społeczne - analiza konstytucyjno-prawna,

"Samorząd Terytorialny" 2018 nr 1.

Krukowska J., Staż burmistrza na stanowisku a jego poglądy na zarządzanie

gminą, "Samorząd Terytorialny" 2018, nr 7-8.

Lemańska J., Kryterium czy kryteria nadzoru nad działalnością samorządu

terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2017 nr 5.

Local Political Leadership in Europe. Town Chief, City Boss or Loco

President? Red. H. Reynaert I in., Vanden Broele Publishers,

Brugge 2009

New Public Management, Current trends and future prospects, red.

K. McLaughin i in. Routledge, London-New York 2003.

Piasecki A.K., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2009.

Polski samorząd terytorialny. Europejskie standardy i krajowa specyfika, red.

naukowa A. Lutrzykowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.

Samorząd terytorialny w Polsce - reforma czy kontynuacja? red. naukowa

J. Itrich -Drabek, E. Borowska, Morawski, D. Przastek, Warszawa 2015.

Ustrojowe ustawy samorządowe ( u. o samorządzie gminnym, u. o samorządzie

powiatu, u. o samorządzie województwa itp.)

Efekty uczenia się:

W01 Zna warunki i formy uczestnictwa mieszkańców w samorządzie

terytorialnym i jego organach na poziomie gminnym, powiatowym

i województwa

W02 Posiada wiedzę na temat form uczestnictwa społeczności lokalnych

i poszczególnych mieszkańców w życiu publicznym na różnych poziomach

samorządu terytorialnego w Polsce

W03 Zna i rozumie mechanizmy wyboru organów samorządowych, sprawowania

władzy przez organy samorządu terytorialnego, podejmowania decyzji

w sprawach realizacji zadań, mienia komunalnego i finansów jednostek

samorządowych

K01 Jest przygotowany do udziału w wyborach samorządowych, zebraniach

wiejskich, referendach i innych formach organizacyjnych funkcjonowania

samorządu terytorialnego

Metody i kryteria oceniania:

ocena znajomości zadanej literatury i przepisów prawnych, odpowiednio do poszczególnych zajęć; udział w dyskusji; ocena referatu jednego z zagadnień konwersatoryjnych; ocena projektu nt. wybranej dziedziny polityki lokalnej w gminie zamieszkałej przez studenta; pozytywna ocena testu - konieczne minimum to 50% punktów

Zakres tematów:

Zapoznanie z przedmiotem nauczania, treściami kształcenia, sposobami oceny studentów i zaliczenia przedmiotu. Reaktywacja samorządu terytorialnego w Polsce w 1990 r.: doświadczenia samorządu terytorialnego w Polsce; przygotowania do restytucji samorządu terytorialnego; przesłanki i okoliczności reaktywacji samorządu w 1990 roku; powstanie samorządu gminnego i jego charakter; kolejne ważne wydarzenia i ich uwarunkowania: jednostki samorządu terytorialnego. Ustrój i organy samorządu gminnego: pojęcie i cechy gminy; jednostki pomocnicze gmin i ich organizacja; rada gminy/miasta (skład, organizacja, funkcjonowanie, uprawnienia, zasady funkcjonowania rady; status radnych ( prawa, obowiązki, ograniczenia związane ze sprawowaniem mandatu); organy wykonawcze gminy: sposób wyboru i odwołania; pozycja i kompetencje wójta; urząd gminy i jego organizacja; działalność organów gminy w miejscu zamieszkania studentów w ich ocenie. Ustrój i organy samorządu powiatu: pojęcie, rodzaje i cechy powiatu; organy powiatu; organizacja i zadania rady powiatu; wybór, odwołanie i kompetencje zarządu powiatu; pozycja i uprawnienia starosty; starostwo powiatowe oraz jednostki organizacyjne powiatu. Specyfika i organizacja samorządu województwa: koncepcja województwa samorządowego w Polsce; region w ujęciu Unii Europejskiej; cechy województwa samorządowego; organy województwa samorządowego: wybór i odwołanie; organizacja i zadania sejmiku województwa; zarząd województwa: skład, organizacja i zasady działania; administracja zespolona w województwie; uniformizacja a zróżnicowanie struktur województwa; krytyczne spojrzenie na obowiązujące przepisy. Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym: formy; specyfika prawna referendum lokalnego; przedmiot referendum; znaczenie referendum gminnego; charakter konsultacji społecznych; formy demokracji bezpośredniej w gminie wiejskiej. Zadania samorządu terytorialnego: koncepcja podziału zadań; zadania własne gminy; domniemanie kompetencji; katalog i podział zadań gminy; zadania własne powiatu i województwa samorządowego; specyfika zadań zleconych; czym powinien a czym nie zajmować się samorząd terytorialny w Polsce – dyskusja; jakie zadania realizuje samorząd w gminie, w której mieszkasz – prezentacje studentów. Mienie i finanse jednostek samorządu terytorialnego: pojęcie i zakres; składniki mienia; sposoby nabycia; pochodzenie mienia powiatów i województw samorządowych; zasady zarządzania i gospodarowania mieniem komunalnym; podstawy gospodarki finansowej j.s.t.; procedura uchwalania budżetu; źródła dochodów jednostek samorządu; podatki i opłaty lokalne i ich specyfika; subwencje i ich struktura; poziom samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Pracownicy samorządowi: pojęcie i kategorie pracowników samorządowych; jak zostać pracownikiem samorządowym? obowiązki i prawa; ograniczenia dotyczące wykonywania funkcji pracowników samorządowych; propozycje zmian w statusie pracowników samorządowych. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego: związki międzygminne; związki powiatów i związki powiatowo-gminne; porozumienia; partnerstwo publiczno-prywatne. Nadzór nad samorządem terytorialnym:; cele i kryteria nadzoru; organy i środki nadzoru. Polityka lokalna gmin i powiatów w praktyce społecznej: prezentacja przez studentów wybranych polityk samorządów gminnych województwa kujawsko-pomorskiego. Sprawdzenie efektów kształcenia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Aleksandra Ciżmowska 3/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.