Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przywództwo społeczne 1000-Pt-LS12PS-SD
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: A. Dimitrov, Political Leadership in Times of Crises – Theories and Models Worthy for Our Changing World, “Journal of Comparative Politics” 2017, Vol. 10, nr1, s. 25-39.
E. Gobillot, Przywództwo przez integrację, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
K. Pająk, A. Zduniak, Kierownik w XXI wieku, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa - Poznań 2003.
N. Klein, No Logo, Wydawnictwo: Świat Literacki, Październik 2004.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody gier dydaktycznych
Metody dydaktyczne - inne: praca z tekstami naukowymi,
praca studentów w grupie.

Literatura:

G.C. Avery, Przywództwo w organizacji, PWE, Warszawa 2009.

K. Blanchard, Przywództwo wyższego stopnia, PWN, Warszawa 2009.

J. Adair, Style przywództwa, w: Anatomia biznesu. Przywództwo, Studio Emka, Warszawa 1997.

Bruce Bueno de Mesquita, Alastair Smith, Poradnik dyktatora czyli o politycznych zaletach niegodziwości, Warszawa 2017.

M. G. Hermann, Elementy przywództwa, w: Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, Wybór i opracowanie J. Szczupaczyński, Warszawa 1995, t 2.

P. Sztompka, Wielkie jednostki jako podmioty zmiany, w: Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

W01, Ma wiedzę w zakresie funkcjonowania władzy politycznej.

W02, Ma wiedzę w zakresie specyfiki przywództwa społecznego w różnych systemach i ustrojach politycznych.

W03, Ma wiedzę w zakresie historii partycypacji politycznej.

W04, Ma wiedzę w problematyce współczesnej partycypacji politycznej.

W zakresie umiejętności:

U01, Analizuje zjawiska społeczno-polityczne i dostrzega złożoność mechanizmów władzy politycznej.

U02, Rozumie współczesne wyzwania wobec przywództwa i potrafi na nie reagować.

U03, Potrafi dokonać analizy jej kluczowych pojęć w kontekście zarządzania w sferze publicznej.

U04, Analizuje mechanizmy partycypacji politycznej.

U05, Dostrzega znaczenie partycypacji politycznej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej kultury politycznej.

W zakresie kompetencji społecznych:

K01, Jest zdolny do debatowania w oparciu o zasady wolnej i otwartej dyskusji w zakresie problemów społeczno-politycznych.

K02, Rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych i środowiskowych przy podejmowaniu działań.

K03, Jest pokorny wobec źródeł i świadomy ich specyfiki, a zarazem odważnie formułuje myśli i pomysły badawcze w zakresie przywództwa społecznego.

K04, Posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku organizacji i poza nim.

Metody i kryteria oceniania:

aktywność podczas zajęć,

ocena przeczytanych lektur zalecanych przez prowadzącego,

ocena umiejętności korzystania z literatury naukowej w zakresie przywództwa społecznego,

ocena kompetencji społecznych podczas zajęć,

ocena podsumowująca stopnia osiągnięć przypisanych do wykładu - zaliczenie ustne

Zakres tematów:

1. Wstęp. Wprowadzenie podstawowych pojęć i problematyki

2. Przywództwo – perspektywy, założenia, modele, koncepcje.

3. Znaczenie przywództwa i jego zmieniające się formy perspektywie historycznej i współczesnej.

4. Typologie stylów przewodzenia.

5. Kompetencje i wyzwania przywódcy sektora publicznego.

6. Wizja i etyka przywództwa.

7. Przewodzenie w czasach niepewności.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 18:00 - 19:30, sala 210
Nartsiss Shukuralieva 9/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.