Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia ogólna 1200-Bt24BO-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - Biotechnologia. Substancje biologicznie czynne, technologia, aparatura – Viertus U. E., Szmite I. A., Żilewicz A. W., Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, W-wa 1992,
- Biotechnologia molekularna- Jerzy Buchowicz, PWN-2006
- Biotechnologia mikroorganizmów-wybrane zagadnienia-pod red. Sylwii Łabużek, Davida Necklena, Joanny Radziejewskiej-Lebrecht, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
- Serwis Biotechnologiczny- http://www.biotechnologia.com.pl
- Serwis Biotechnologiczny- http://www.biotechnolog.pl

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: prezentacje multimedialne, doświadczenia laboratoryjne
Literatura:

- Podstawy wybranych procesów biotechnologicznych- praca zbiorowa pod redakcją Jana Fiedurka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.

- Biotechnologia żywności- praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Bednarskiego i Arnolda Repsa, WNT, Warszawa 2003.

- Biotechnologia-podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne- Aleksander Chmiel, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

- Biotechnologia w ochronie środowiska-Ewa Klimiuk, Maria Łebkowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

- Biotechnologia roślin-pod redakcją S. Malepszego, PWN 2005

- Mikrobiologia techniczna. Tom 1 – Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z., Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 2007,

- Mikrobiologia techniczna. Tom 2 – Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z., Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 2008,

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 - definiuje możliwości i zasady wykorzystanie drobnoustrojów, komórek roślinnych i zwierzęcych oraz ich metabolitów w rolnictwie, przemyśle, ochronie środowiska i medycynie,

W02 - opisuje możliwości zastosowań organizmów doskonalonych metodami inżynierii komórkowej i modyfikowanych genetycznie

W03 - objaśnia metody analityczne stosowane we współczesnej biotechnologii.

Umiejętności:

U01 - integruje dotychczas zdobytą wiedzę i umiejętności z dziedzin nauk przyrodniczych i technicznych w celu jej praktycznego wykorzystania w biotechnologii

U02 - posługuje się wybranymi technikami oraz metodami analitycznymi stosowanymi w biotechnologii

U03 - ocenia cechy technologiczne oraz możliwości praktycznego wykorzystania mikroorganizmów w procesach biotechnologicznych (biosorpcja, wytwarzanie bioproduktów),

Kompetencje:

K01 - jest świadomy perspektyw i zagrożeń nowoczesnej biotechnologii

K02 - doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowanie wyników eksperymentów, formułowanie wniosków

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena sprawozdań z wykonanych zajęć laboratoryjnych, pisemne zaliczenie znajomości zagadnień teoretycznych związanych ze zrealizowanymi doświadczeniami

2. Skala oceniania (zgodnie z regulaminem studiów):

od 50% do 60% punktów – dst,

powyżej 60% do 70% punktów – dst+,

powyżej 70% do 80% punktów – db,

powyżej 80% do 90% punktów – db+,

powyżej 90% punktów – bdb.

3. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ze wszystkich uzyskanych w czasie trwania kursu ocen.

4. Obecność obowiązkowa.

Zakres tematów:

- Drożdże (Saccharomyces cerevisiae) jako przykład mikroorganizmów wykorzystywanych w procesach biotechnologicznych.

- Obserwacja cech morfologicznych mikroorganizmów. Ocena właściwości fizjologicznych drożdży i ich przydatności technologicznej. Badanie parametrów jakościowych drożdży piekarskich.

- Biosorpcja metali ciężkich z wykorzystaniem biomasy drobnoustrojów. Biosorpcja kobaltu przez biomasę S. cerevisiae.

- Ocena przydatności technologicznej surowców wykorzystywanych w podłożach hodowlanych. Oznaczanie skrobi w surowcach roślinnych.

- Badania jakościowe melasy. Badania umożliwiające analizę jakościową oraz ilościową składu melasy.

- Transestryfikacja oleju rzepakowego z wykorzystaniem lipazy mikrobiologicznej. Podstawy technologii produkcji biodiesla. Przeprowadzenie procesu transestryfikacji oleju rzepakowego.

- Analiza właściwości fizykochemicznych otrzymanych estrów metylowych oleju rzepakowego. Pomiar lepkości, gęstości, kwasowości oraz mieszalność.

- Immobilizacja mikroorganizmów. Immobilizacja drożdży S. cerevisiae w alginianie.

- Ocena aktywności drożdży immobilizowanych. Określenie aktywności drożdży immobilizowanych w oparciu o wydajność procesu fermentacji alkoholowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:15 - 11:30, sala 010
Dawid Mikulski, Aleksandra Jankowska 7/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.