Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka odpadami i biotechnologia w ochronie środowiska 1200-OS36GOiBwOS-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Aktualne polskie i unijne przepisy prawne z zakresu gospodarki odpadami.
DRANIEWICZ B. 2005. Gospodarowanie odpadami i opakowaniami – opłaty i komentarz. Wyd. C. H. Beck, Warszawa.
LISTWAN A. 2007. Podstawy gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Wyd. Politechnika Radomska, Radom.
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

BILITEWSKI B., HARDTLE G., KLAUS M. 2006. Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka. Wyd. Seidel-przywecki Sp. z o.o., Warszawa.

JĘDRCZAK A. 2008. Biologiczne przetwarzanie odpadów. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

KORPAK W., KORYTKOWSKI I. 1994. Odpady. Wyd. Centr. Ośrodka Doskonal. Kadr Ochr. Środ. I Gospod. Wodnej, Dębe.

ŁUNIEWSKI S. 2000. Bezpieczne składowanie odpadów. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.

ROSIK-DUDLEWSKA Cz. 2007. Podstawy gospodarki odpadami. Wyd. Nauk. PWN.

ŻEGADŁO M. 2001. Strategia gospodarki odpadami komunalnymi. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań.

Efekty uczenia się:

W01, W02, W03, W04

Metody i kryteria oceniania:

1. Podstawą zaliczenia na ocenę są: egzamin pisemny.

2. Skala oceniania:

od 50% do 60% punktów – dst,

powyżej 60% do 70% punktów – dst+,

powyżej 70% do 80% punktów – db,

powyżej 80% do 90% punktów – db+,

powyżej 90% punktów – bdb.

Zakres tematów:

1. Rodzaje, źródła, ilości i charakterystyka wytwarzanych odpadów przemysłowych (odpady przemysłu: wydobywczego, energetycznego, hutniczego, maszynowego, chemicznego) i komunalnych w Polsce.

2. Wytwarzanie i zagospodarowanie wybranych odpadów przemysłowych, w tym z przemysłu wydobywczego.

3. System gospodarowania odpadami komunalnymi. Europejskie modele gospodarki odpadami komunalnymi.

4. Kompostowanie odpadów (tlenowe) – określenie wymagań dla kompostowania i innych metod biologicznego przetwarzania odpadów, metody kompostowania, jakość kompostu i jego wykorzystanie. Zasady kompostowania beztlenowego i praktyczne jego zastosowanie. Inne metody zagospodarowania odpadów komunalnych.

5. Wytwarzanie i wykorzystanie paliw z odpadów. Zasady odzysku i recyklingu.

6. Osady wodne i ściekowe: charakterystyka i sposoby zagospodarowania.

7. Odpady niebezpieczne (w tym radioaktywne): charakterystyka, odzysk i unieszkodliwianie.

8. Odpady opakowaniowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zasady postępowania, odzysku i recyklingu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 9:30 - 11:00, sala 116 (PS)
Jolanta Tyburska-Woś, Lucyna Twerd 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Ossolińskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.