Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy władzy w Europie Środkowej i Wschodniej 1000-Pt-M23SWWES-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Przyszłość demokracji. Wybór tekstów, Wybrał i wstępem opatrzył Paweł Śpiewak, przeł. Piotr Rymarczyk, Warszawa 2005.
Systemy polityczne Europy Środkowej M. Bankowicz, Systemy władzy państwowej Czechosłowacji i Czech. Studium instytucjonalno-polityczne, Kraków 1998.
Sokół W., Żmigrodzki M. (red.), Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin, Wyd. UMSC 2005.
Antoszewski (red.), Systemy polityczne Europy Srodkowej i Wschodniej. Perspektywa porównawcza, Wrocław 2006.
Michaił Zygar, Walerij Paniuszkin, Gazprom. Rosyjska broń, Tłum. Karolina Romanowska, Warszawa 2008.
Walerij Paniuszkin, Rublowka, Warszawa 2013.
Peter Pomerantsev, Jądro dziwności, Wydawnictwo Czarne 2015.
Zbigniew Parafianowicz, Michał Potocki, Wilki żyją poza prawem. Jak Janukowycz przegrał Ukrainę, Wydawnictwo Czarne 2015.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
Metody dydaktyczne - inne: wykład,
praca z tekstami naukowymi

Literatura:

Holzer J., Balik S., Postkomunistyczne reżimy niedemokratyczne. Badania nad przemianami teorii politycznej w okresie transformacji ustrojowej, Kraków 2009.

Władza i społeczeństwo. Antologia dziejów z zakresu socjologii i polityki. Wybór i opracowanie Jerzy Szczupaczyński, Warszawa 1995.

Wiatr J.J., Europa pokomunistyczna. Przemiany panstw i społeczenstw po 1989 roku, Warszawa 2006.

De Mesquita B.B., Smith A., Poradnik dyktatora czyli o politycznych zaletach niegodziwości, Warszawa 2017.

Wyciszkiewicz E. (red.), Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzynarodowe na obszarze postsowieckim, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

W01, Posiada wiedzę z zakresu struktury systemów władzy w Europie Środkowej i Wschodniej

W02, Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania władzy politycznej w Europie Środkowej i Wschodniej

W03, Posiada wiedzę o relacjach między geopolityką zasobów naturalnych, a nie/stabilnością systemów władzy

W04, Ma wiedzę na temat nieinstytucjonalnych reguł i sieci relacji w systemach władzy

W05, Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu roli elit, społeczeństwa obywatelskiego i opozycji w systemach władzy w Europie Środkowej i Wschodniej

W zakresie umiejętności:

U01, Umie rozpoznawać złożoność mechanizmów władzy politycznej w Europie Środkowej i Wschodniej

U02, Rozpoznaje podstawowe czynniki towarzyszące ewolucji systemów władzy w Europie Środkowej i Wschodniej

U03, Posiada praktyczne umiejętności korzystania z literatury naukowej w zakresie systemów władzy w Europie Środkowej i Wschodniej

W zakresie kompetencji społecznych:

K01, Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności

K02, Jest chętny do podejmowania dyskusji na wybrane tematy związane z problematyką przedmiotu

K03, Jest zdolny do debatowania w oparciu o zasady wolnej i otwartej dyskusji

K04, Potrafi podejmować zadania organizatora życia obywatelskiego w różnych środowiskach i na różnych szczeblach struktury społeczeństwa

Metody i kryteria oceniania:

aktywność podczas zajęć,

ocena przeczytanych lektur zalecanych przez prowadzącego,

ocena umiejętności dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk społeczno-politycznych,

zaliczenie ustne.

Zakres tematów:

1. Wstęp. Wprowadzenie do badań postkomunistycznych reżimów politycznych

2. Niedemokratyczne i hybrydowe systemy władzy

3. Geopolityka zasobów naturalnych. Źródło nie/stabilności systemów władzy

4. Demokracja nieformalna? Nieinstytucjonalne reguły i sieci relacji w systemach władzy

5. Rola elit w systemie władzy

6. System władzy a społeczeństwo obywatelskie

7. System władzy a opozycja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 16:15 - 17:45, sala 212
Nartsiss Shukuralieva 21/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.