Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa 1200-OS35PZ-SP
Praktyka zawodowa (PRZ) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Regulamin studiów UKW
Rozporządzenie MNiSW

Metody dydaktyczne: zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Kontrolowanie przebiegu praktyki polega na przeprowadzeniu hospitacji praktyk, które odbywają się na terenie Bydgoszczy i sporządzeniu protokołów z miejsca realizacji praktyki. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie obecności studenta na praktyce, uzyskanie opinii o przebiegu praktyki i realizacji programu praktyki, a także przestrzeganiu przez studenta dyscypliny pracy. Kontrola polega na rozmowie kierunkowego opiekuna praktyk z ramienia UKW z opiekunem zakładowym oraz na osobistym kontakcie ze studentem i sprawdzeniem stopnia systematycznego prowadzenia przez niego dokumentacji.
Literatura:

Regulamin praktyki realizowanej na kierunku.

Program praktyki dla kierunku ochrony środowiska.

Dokumentacja miejsca odbywania praktyki.

Efekty uczenia się:

W01: posiada wiedzę dotyczącą struktury, statusu prawnego, regulaminu i zadań jednostki prowadzącej praktykę zawodową (K_W15)

W02: charakteryzuje cele, formy i techniki pracy, organizację pracy oraz obowiązki pracowników jednostki prowadzącej praktykę zawodową (K_W15)

W03: zna teoretyczne podstawy obsługi sprzętu laboratoryjnego i aparatury oraz procedury stosowane w jednostce prowadzącej praktykę zawodową (K_W15)

W04: wymienia zastosowania urządzeń i procedur stosowanych w działalności naukowo-badawczej/usługowej realizowanej w jednostce prowadzącej praktykę zawodową (K_W15)

U01: korzysta z aparatury i sprzętu pomocniczego wykorzystywanego w działalności jednostki prowadzącej praktykę zawodową (K_U09, K_U10)

U02: potrafi wskazać sprzęt oraz procedury niezbędne do realizacji określonych zadań w ramach działalności jednostki prowadzącej praktykę zawodową (K_U09, K_U10)

U03: obserwuje i przejmuje wzorce pracy naukowo-badawczej/usługowej i administracyjnej stosowane w jednostce prowadzącej praktykę zawodową (K_U09, K_U10)

U04: wykazuje umiejętność sporządzania dokumentacji działalności naukowo-badawczej/usługowej realizowanej w jednostce prowadzącej praktykę zawodową (K_U12)

K01: jest świadomy konieczności ciągłego pogłębiania swojej wiedzy oraz umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy zawodowej i życiu społecznym (K_K01)

K02: świadomie podejmuje decyzje w zakresie realizacji zadań powierzonych w jednostce prowadzącej praktykę zawodową (K_K02, K_K06)

K03: w trakcie praktyki zawodowej stosuje zasady etyki zawodowej z poszanowaniem własności intelektualnej (K_K02, K_K06)

K04: potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role (K_K02, K_K06)

K05: jest odpowiedzialny za powierzane zadania oraz sprzęt niezbędny do ich realizacji (K_K02, K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Opinia opiekuna praktyki z miejsca odbywania praktyki sformułowana na podstawie dziennika praktyk i obserwacji studenta podczas realizacji programu praktyki.

Ocena dziennika praktyk.

Ocena z hospitacji funkcjonowania studenta w placówce.

Skala oceniania:

od 50% do 60% punktów – dst

powyżej 60% do 70% punktów – dst+

powyżej 70% do 80% punktów – db

powyżej 80% do 90% punktów – db+

powyżej 90% punktów - bdb

Zakres tematów:

Zadania (uzależnione od miejsca odbywania praktyki):

poznanie zasad działania placówki; zaznajomienie się z zasadami ewidencjonowania, dokumentowania i gromadzenia prac jednostki; poznanie przepisów prawnych związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska; poznanie sprzętu i aparatury wykorzystywanej w miejscu realizacji praktyk oraz posługiwanie się nim; poznawanie technik pracy w terenie; asystowanie przy planowaniu i wykonywaniu pomiarów, pobieraniu prób, przeprowadzaniu analiz, eksperymentów naukowych, sporządzaniu dokumentacji itp.; poznawanie metod i zasad dokumentowania obserwacji i eksperymentów naukowych; poznawanie procesów technologicznych i procedur związanych z ochroną środowiska i przyrody; wykorzystywanie techniki informatycznej w biologii i ochronie środowiska; przygotowanie materiałów informacyjnych, poglądowych i dydaktycznych wykorzystywanych w pracy placówki, w której realizowane są praktyki; inne zadania związane z kierunkiem studiów wyznaczone przez kierowników placówki w której realizowane są praktyki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 14:00, (sala nieznana)
Renata Hoffmann 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.