Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o państwie i prawie 1000-BN11NOP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1994.
S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa., Poznań 2005.
J. Krukowski Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin 2004.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
wykład w toku problemowym
Literatura:

Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2007.

L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2009.

P. Winczorek, Nauka o państwie, Warszawa 2005

A. Redelbach, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2002.

Efekty uczenia się:

K_W02, K_W03, K_W07

Wiedza:

W01. charakteryzuje pojęcia państwa i jego funkcji, przeobrażeń ustroju społecznego w państwie; a także pojęcia prawa i działania systemu organów państwowych w ramach porządku normatywnego i umiejscowienie norm w systemie prawnym

W02. opisuje podstawowe instytucje polskiego prawa konstytucyjnego oraz organy naczelne w RP

W03. porządkuje różnorodne formy państwa i reżimy polityczne; zagadnienia dotyczące stosunku prawnego, źródeł prawa

W4. definiuje treść podstawowych, konstytucyjnie chronionych praw człowieka

K_U05, K_U08, K_U09

Umiejętności:

U01. analizuje podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu teorii państwa i prawa,;

U02. interpretuje, w podstawowym zakresie orzecznictwo sądowe

U03. analizuje teksty prawne

K_K01 Kompetencje społeczne:

K01. ma aktywną postawę w przypadku łamania prawa

K02. postępuje zgodnie z porządkiem prawnym

K03. jest wrażliwy na krzywdę innych ludzi

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu wyboru i pytań otwartych

<55% ndst

55-69% dst

70-75% dst+

76-85% db

86-90% db+

91-100% bdb

Zakres tematów:

1. Nauka o państwie i prawie w systematyce nauk: Pojęcie nauki, Typologia nauk, Naukowość prawoznawstwa, Nazwa dyscypliny; Miejsce teorii państwa i prawa wśród dyscyplin prawoznawstwa; metody badania prawa Prawo jako przedmiot badań naukowych, Język prawa, Relacje państwa i prawa, Prawoznawstwo a nauki polityczne - Miejsce prawoznawstwa wśród innych nauk społecznych – 1h

2. Pojęcie, sposoby definiowania cechy i geneza państwa: Nazwa i pojęcie państwa, Definiowanie państwa, jego cechy; Geneza państwa i różne jej koncepcje. - 3 h

3. Typ i forma państwa: Forma państwa - pojęcie. Czynniki decydujące o formie państwa: forma rządów, reżim polityczny, ustrój administracyjno-terytorialny. Pojęcie i geneza typów państwa, klasyfikacja typów państwa: państwo niewolnicze, feudalne, nowożytne. Pojęcie i klasyfikacja systemów rządów i systemów politycznych - 4 h

4. Państwo i jego struktur wewnętrzna: Legitymizacja władzy. Organy państwa. społeczność a grupa państwowa. Władza państwowa i jej funkcje. Ciała przedstawicielskie; partie polityczne i grupy nacisku Samorząd; wykonywanie władzy państwowej. Normatywny charakter współczesnego państwa. - 1 h

5. Praworządność i jej naruszenia: państwo prawa, skarga konstytucyjna, międzynarodowe systemy ochrony praw człowieka. - 2 h

6. Normy prawne i przepisy prawne: normy, zdania, oceny i performatywy, normy prawne a inne normy postępowania; Budowa normy prawnej - koncepcje; 2-3 członowe z omówieniem poszczególnych elementów oraz koncepcja prawa nie uwzględniająca normy prawnej; Normy a przepisy, Podziały przepisów prawnych, instytucje i zasady prawa. - 3 h.

7. Pojęcie prawa i jego funkcje: Problem definicji prawa; Prawo jako zespół norm postępowania; Związki państwa i prawa; prawo wewnętrzne, prawo międzynarodowe publiczne i prawo europejskie; Prawa człowieka; Prawo podmiotowe i przedmiotowe; różne koncepcje pojmowania prawa (prawo natury, pozytywizm prawniczy, realizm prawniczy, teorie mieszane) - 2 h

8. System prawa: Pojęcie systemu prawa; cechy formalne: spójność i zupełność, Luki prawne; Typy systemów prawa, kontynentalny, common law, systemy konkretne, pionowa i pozioma systematyzacja prawa, prawo publiczne i prywatne, gałęzie prawa, porządek prawny a ład społeczny - 4 h

9. Stosunek prawny: Pojęcie, Fakty prawne, Podmioty stosunku prawnego (zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych), Przedmiot stosunku prawnego - 2 h

10. Źródła prawa: Tworzenie prawa (prawo stanowione, kontraktowe, precedensowe, zwyczajowe); Pojęcie racjonalnego prawodawcy; Zasady techniki prawodawczej, Budowa tekstu prawnego, graficzne i merytoryczne podziały przepisów prawnych Publikacja i ogłoszenie aktu prawodawczego; zasięg obowiązywania aktów prawodawczych; Źródła prawa i ich typy; System źródeł prawa w Polsce - 3 h

11. Wykładnia prawa: Pojęcie i model wykładni, Podziały wykładni, Dyrektywy wykładni i ich rodzaje, dyrektywy preferencji, sprzeczności i luki w prawie, Domniemania interpretacyjne, Materiały interpretacyjne, Reguły wnioskowań prawniczych: analogia, a contrario, a fortiori, charakterystyka uprawnień i obowiązków: roszczenia, wolności, kompetencje, immunitety. - 3 h

12. Obowiązywanie, stosowanie i przestrzeganie prawa: Pojęcie obowiązywania prawa, reguły kolizyjne, Aspekt czasowy, Pojęcie przestrzegania prawa, Pojęcie stosowania prawa, typy stosowania prawa, Etapy stosowania prawa., sylogistyczny i argumentacyjny model stosowania prawa, luzy decyzyjne. - 2 h

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:45 - 14:15, sala AULA
Marcin Jastrzębski 47/52 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.