Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do filozofii 1000-BN11WDF-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Rosa R., Filozofia bezpieczeństwa, Warszawa 1995.
Świniarski J. Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa, Warszawa 1999.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
Literatura:

B. Markiewicz (red.), Filozofia dla szkoły średniej. Wybór tekstów, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988 (punkty 1,2, 9, 14, 15, 24 -27 / 39, 40, 45, 46, 53 / 58, 62-65, 81 / 93, 94, 107, 108, 113, 126 / 138, 139, 143, 149-151 / 154, 157-160 / 167, 202, 203).

I. Kant, O wiecznym pokoju. Zarys filozoficzny, Wrocław 1995.

Efekty uczenia się:

Student:

 W01 Ma podstawową wiedzę o filozoficznym wymiarze bezpieczeństwa, jej zakresie badawczym i usytuowaniu wśród nauk społecznych.

 W02 Ma podstawową wiedzę w wymiarze historycznym i współczesnym o ludzkim wymiarze bezpieczeństwa, w tym o prawach człowieka i obywatela. Ma podstawową wiedzę o zagrożeniach jednostki ze strony otoczenia społecznego z powodów wyznaniowych, ekonomicznych, kulturowych.

 W03 Ma podstawową wiedzę o poglądach na temat rozwoju historycznego, jego dynamice i ewolucji więzi społecznych ważnych dla bezpieczeństwa społecznego, ekonomicznego i ekologicznego.

 U01 Potrafi prawidłowo analizować i wyjaśniać zjawiska polityczne, społeczne, ekonomiczne i zmiany prawne mające wpływ na zachowania człowieka i grup społecznych w życiu publicznym w zakresie bezpieczeństwa z punktu widzenia filozoficznych obrazów świata.

 K_01 Dostrzega i identyfikuje problemy moralne oraz dylematy etyczne związane z wykonywaną pracą na rzecz bezpieczeństwa, w tym aktualny stosunek do nauczanego przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Referat i aktywność na zajęciach.

Zakres tematów:

Bezpieczeństwo metafizyczne a bezpieczeństwo polityczne i społeczne w myśli starożytnej: Anaksymander (arche, czyli zasada świata; Heraklit (logos i kosmos); Platon (wyzwolenie przez prawdę, organicystyczna koncepcja społeczeństwa, totalitarna koncepcja państwa); Arystoteles (szczęście, cnoty i sprawiedliwość jako podstawy filozofii politycznej; idea polityki a dobro wspólne).

Bezpieczeństwo transcendentne a bezpieczeństwo doczesne w myśli chrześcijańskiej: patrystyka (filozofia a religia); św. Augustyn (chcę poznać tylko Boga i duszę, wolna wola, państwo boże); św. Tomasz z Akwinu (hierarchie).

Bezpieczeństwo polityczne i społeczne jako główny cel człowieka w filozofii XVI i XVII w.: Machiavelli (polityka a moralność); Hobbes (fizyka a polityka, społeczność a stan naturalny, wojna wszystkich przeciw wszystkim w stanie naturalnym, państwo jako Lewiatan); Locke (tolerancja).

Bezpieczeństwo polityczne jako zwycięstwo rozumu w świetle filozofii oświecenia: Montesquieu (trójpodział władzy, wolność polityczna); encyklopedia francuska (zabobon, zdrowy rozsądek); Ferguson (natura postępu); Kant (definicja oświecenia; koncepcja wieczystego pokoju).

Bezpieczeństwo polityczne z dwóch perspektyw: prawa historii a opinia publiczna: Hegel (interpretacja dziejów politycznych, państwo jako całość etyczna); Comte (prawo trzech stadiów); Mill (utylitaryzm, suwerenność jednostki, opinia publiczna).

Bezpieczeństwo jako wytwór czynu politycznego: Cieszkowski (historiozofia); Marks (alienacja i warunki jej zniesienia, materializm historyczny, kapitał i praca, fetyszyzm towarowy).

Krytyka masowego społeczeństwa we współczesnej filozofii z punktu widzenia zagrożeń bezpieczeństwa: Nietzsche (resentyment); Fromm (społeczeństwo autorytarne, ucieczka od wolności).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 14:30 - 16:00, sala 106
Andrzej Papuziński 29/26 szczegóły
2 co druga środa (parzyste), 14:30 - 16:00, sala 106
Andrzej Papuziński 18/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.