Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika turystyki i rekreacji 1500-TR36ETR-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Berezowski S., 1969, Geografia ekonomiczna Polski. PWN, Warszawa.

Wodejko S. 1997, Ekonomiczne zagadnienia turystyki. PWST, Warszawa.

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
warsztaty
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Wizyta studialna, praca z komputerem podłączonym do Internetu.
Literatura:

https://www.bip.gov.pl/ - Biuletyn Informacji Publicznej,

http://stat.gov.pl/ - strona Głównego Urzędu Statystycznego,

http://www.unesco.pl/ - strona Polskiego Komitetu ds. UNESCO,

http://www.pit.org.pl/ - strona Polskiej Izby Turystyki

http:// www.turystyka.org.pl

https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/aktualnosci

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny: pomysł, organizacja, zarządzanie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Panasiuk A. (red.), 2011, Ekonomika turystyki i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

W_02 – student posiada ogólną wiedzę o człowieku jako podmiocie gospodarowania w przestrzeni i przestrzenią (K_W05).

W_03 – student zachowuje się na zajęciach z uwzględnieniem podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii (K_W07).

W_04 – student ma wiedzę z zakresu struktury i funkcjonowania branży turystycznej (K_W09).

U_01 – student posiada wiedzę z zakresu podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach z zakresu turystyki i rekreacji, w tym rynku turystycznego (K_U01, K_U03).

U_02 – student wykazuje umiejętność stosowania różnorodnych strategii wyszukiwania i przeglądania informacji w Internecie celem poszerzania swojej wiedzy dot. zagadnień związanych z ekonomiką turystyki i rekreacji (K_U02).

K_01 – student rozumie konieczność ciągłego poszerzania swojej wiedzy oraz posiada zdolność działania w zespole pracowniczym (K_K02, K_K03, K_04).

Metody i kryteria oceniania:

1) komplet wykonanych zadań domowych z podziałem na omawiane tematy, 2) aktywność na zajęciach, 3) projekt semestralny i jego prezentacja dot. biznes planu, 4) obecność na zajęciach.

Zakres tematów:

Wybrana tematyka zajęć i związane z nią prace (wykorzystujące także różnorodne strategie wyszukiwania i przeglądania informacji w Internecie):

- stosując metody aktywizujące studenci określają wzajemne relacje ekonomii, ekonomiki turystyki i rekreacji,

- przykłady dóbr i usług turystycznych (rekreacyjnych) oraz analiza cen i jakości usług/dóbr turystycznych (rekreacyjnych),

- zapoznanie studentów z dokumentami planowania strategicznego szczebla lokalnego i regionalnego uwzględniających rozwój turystyki w Polsce – przykłady wybranych gmin (miast) i województw w kraju,

- inwestycje w turystyce i rekreacji oraz produkt turystyczny – przykłady dobrych praktyk realizowanych przez samorząd terytorialny, lokalne inicjatywy (np. lokalne grupy działania) czy organizacje turystyczne (np. Polską Organizację Turystyczną),

- wyjście studialne do Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bydgoszczy celem zapoznania studentów z przedsięwzięciami wspierającymi współpracę w zakresie świadczenia usług turystycznych przy udziale funduszy unijnych,

- rachunek satelitarny w turystyce – analiza aktualnego RST dla Polski,

- przedsiębiorstwo turystyczne i rekreacyjne; biznes plan przedsięwzięć w turystyce i rekreacji: analiza form organizacji, błędy w procesie planowania, analiza SWOT, podejmowanie decyzji i organizowanie działalności przedsiębiorstwa, budowanie, ocena i kontrola organizacji,

- każdy ze studentów realizuje indywidualny projekt semestralny pt. „Biznes plan przedsięwzięcia w zakresie turystyki i rekreacji”.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 16:15 - 17:45, sala 14
Alicja Tychoniec 17/19 szczegóły
2 co druga środa (parzyste), 16:15 - 17:45, sala 14
Alicja Tychoniec 18/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.