Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe - Geologia 1500-G12ĆTG-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Bardziński W., 2008: Przewodnik do ćwiczeń z kartowania geologicznego (okolice Chęcin)
Allen P.A., 2000, Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi, PWN Książkiewicz M., 1979: Geologia dynamiczna. Wydawnictwa
geologiczne.
Jaroszewski W.,, Marks L., Radomski A., 1985, Słownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.


Metody dydaktyczne: ćwiczenia terenowe
Metody dydaktyczne - inne: wykład w terenie
Literatura:

Mizerski W., 2006 - 2010: Geologia dynamiczna. WN PWN

Mizerski W., Orłowski S., 2005, Geologia historyczna, WN PWN

Efekty uczenia się:

K_W01 Zna podstawowe pojęcia i terminologię właściwą dla geografii oraz posiada wiedzę na temat praktycznego wykorzystania tych pojęć i terminów

K_W02 Posiada wiedzę w zakresie podstawowych technik

i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach geograficznych i pokrewnych nauk o Ziemi

K_W05 Posiada podstawową wiedzę na temat procesów

i zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej

K_W12 Zna podstawowe aspekty budowy i funkcjonowania aparatury naukowej służącej do wykonywania pomiarów określonych zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej oraz zna podstawowe technologie wykorzystujące osiągnięcia naukowe

K_W14 Zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy w zawodzie związanym z geografią i pokrewnymi naukami o Ziemi a także w dalszej pracy naukowej i procesie uczenia się

K_U02 Potrafi dokonać podstawowej analizy zjawisk przyrodniczych i społeczno-gospodarczych typowych dla badań geograficznych i wykorzystywanych w działalności społeczno-gospodarczej opartej na naukach przyrodniczych

K_U03 Potrafi wskazać istotę i specyfikę zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej i wpływających na procesy społeczno-gospodarcze

K_U04 Potrafi wyszukiwać, pozyskiwać, analizować, oceniać

i przedstawiać dostępną geograficzną informację (dane) naukową, również ze źródeł internetowych

K_U09 Wykonuje zlecone proste zadania badawcze, praktyczne lub ekspertyzy w zakresie geografii i pokrewnych nauk o Ziemi, pod kierunkiem opiekuna naukowego.

K_U10 Potrafi samodzielnie przeprowadzić podstawowe obserwacje oraz badania terenowe i laboratoryjne w zakresie geografii i pokrewnych nauk o Ziemi, typowe dla dziedzin działalności społeczno-gospodarczej opartej na naukach przyrodniczych

K_U12 Wykazuje umiejętności wymagające poprawnego wnioskowania na podstawie wyników badań i danych otrzymanych z różnych źródeł, a dotyczących zjawisk i procesów zachodząch w przestrzeni geograficznej

K_K02 Potrafi uczestniczyć w projektach i pracach zespołowych oraz aranżować współpracę w celu osiągnięcia zamierzonych celów

K_K03 potrafi określić najważniejsze cele w ramach wykonywanego samodzielnie lub w grupie zadania

K_K05 potrafi zarządzać czasem przeznaczonym na pracę i rozwój własny i innych w sposób przedsiębiorczy i wykazuje potrzebę aktualizowania wiedzy geograficznej

K_K06 Jest odpowiedzialny za prawidłowy, bezpieczny dla siebie i innych przebieg wykonywanej pracy badawczej i tej związanej z wykonywanym zawodem, umie postępować w stanach zagrożenia

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia terenowe są obowiązkowe, oceniana jest aktywność w terenie, udział w dyskusji podsumowującej dzień w terenie, ocena z kolokwium

Zakres tematów:

1. Budowa geologiczna góry Miedzianki

2. Budowa geologiczna góry Ostrówka

3. Budowa geologiczna pasma Zelejowej

4. Budowa geologiczna antykliny chęcińskiej

5. Powstawanie zlepieńców zygmuntowskich

6. Skamieniałości kamieniołomu Ostrówka i na Górze Zamkowej

7. Szata naciekowa Jaskini Raj

8. Pomiary busolą geologiczną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Marcin Hojan 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.