Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konflikty społeczne 1000-BN24KS-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Reykowski J., Konflikty polityczne, w: Podstawy psychologii politycznej, pod redakcją Skarżyńskiej K., Poznań 2002, s. 208-236.
2. Pietrzak H., Agresja indywidualna i zbiorowa w sytuacji napięć i konfliktów, Rzeszów 1992.
3. Szylak E., Szylak T. (red.), Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2015.
4. Dahrendorf R., Nowoczesny konflikt społeczny. Esej o polityce wolności, Warszawa 1993.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

1. Sztumski J., Konflikt społeczny, Katowice 1987.

2. Sztumski J., Konflikty społeczne i negocjacje jako sposoby ich przezwyciężania, Częstochowa 2000.

3. Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów, Wrocław, brw.

4. Lieberman, D. Sztuka rozwiązywanie konfliktów. Gdańsk 2004

5. Savage, S. MacMilan, B. Konflikt w relacjach. Poznań 2012

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową wiedzę o roli organizacji społecznych, inicjatyw społecznych i działalności samorządu terytorialnego na rzecz bezpieczeństwa. Ma podstawową wiedzę o programach prewencyjnych bezpieczeństwa lokalnego. Ma ogólną wiedzę o czynnikach mających wpływ na bezpieczeństwo w skali kraju i społeczności lokalnej.

Student ma podstawową wiedzę w wymiarze historycznym i współczesnym o ludzkim wymiarze bezpieczeństwa, w tym o prawach człowieka i obywatela. Ma podstawową wiedzę o zagrożeniach jednostki ze strony otoczenia społecznego np. z powodów rasowych, etnicznych, wyznaniowych, ekonomicznych, kulturowych. Ma podstawową wiedzę o podmiotach realizujących zadania publiczne w zakresie ochrony praw jednostki i różnych mniejszości.

Student potrafi prawidłowo analizować i wyjaśniać zjawiska polityczne, społeczne, ekonomiczne i zmiany prawne mające wpływ na zachowania człowieka i grup społecznych w życiu publicznym w zakresie bezpieczeństwa. Potrafi je analizować z uwzględnieniem metod naukowych wykorzystywanych w naukach o bezpieczeństwie i innych dyscyplinach naukowych przydatnych do tego typu badań.

Student potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk i zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego.

Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych mających związek bezpieczeństwem, oceny roli władz, organów, instytucji publicznych, organizacji społecznych i grup nieformalnych.

Student otrafi współdziałać i pracować w zespołach składających się ze specjalistów z różnych dziedzin wiedzy. potrafi się dostosować do wymogów zespołu, ponieważ wie, że tylko praca zespołowa zapewnia bezpieczeństwo w czasie działań np. podczas kryzysów.

Metody i kryteria oceniania:

Frekwencja na zajęciach, egzamin testowy

Na ocenę dostateczną – student potrafi zdefiniować pojęcie konfliktu społecznego, omówić jego fazy i procedurę zarządzania konfliktem.

Na ocenę dobrą – student potrafi zdefiniować pojęcie konfliktu społecznego, omówić jego fazy i procedurę zarządzania konfliktem. Zna omawiane na wykładzie modele – E. Berna i R. Poundy’ego i potrafi je zastosować do interpretacji zjawisk konfliktowych z zakresu polityki i kultury.

Na ocenę bardzo dobrą - student potrafi zdefiniować pojęcie konfliktu społecznego, omówić jego fazy i procedurę zarządzania konfliktem. Zna omawiane na wykładzie modele – E. Berna i R. Poundy’ego i potrafi je zastosować do interpretacji zjawisk konfliktowych z zakresu polityki i kultury. Umie porządzić plan zarządzania sytuacją konfliktową, a także wykorzystania otoczenia medialnego dla rozwiązania konfliktu.

Zakres tematów:

Kurs obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z konfliktami społecznymi nie tylko w ujęciu socjologii polityki, ale także w aspekcie historycznym, psychologicznym i kulturowym. Część wprowadzająca poświęcona zostanie wprowadzeniu podstawowych pojęć i najbardziej znanych modeli – m.in. analizy transakcyjnej E. Berna i organizacji konfliktów Louisa R. Poundy’ego. Pozostałe części dotyczyć będą rozwiązywaniu konfliktów, zarządzaniu konfliktami i roli mediów w tych procedurach

1. Konflikty społeczne – próba definicji

2. Podstawowe pojęcia dotyczące psychologii konfliktu

3. Konflikt jako pojęcie historyczne

4. Przemoc w konflikcie

5. Konflikty społeczne a media

6. Fazy przebiegu procesu konfliktu

7. Rozwiązywania konfliktów

8. Zarządzanie konfliktami

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 9:15 - 10:45, sala 302
Mariusz Guzek 46/45 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.