Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia ogólna i analityczna 1200-BT11COA-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: -Wiśniewski W., Majkowska H. Chemia ogólna i nieorganiczna, Wyd. UWM, Olsztyn 2000.
-Krzysztofik B., Krzechowska M, Chęciński J. Podstawy chemii ogólnej i środowiska przyrodniczego, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2000.
-Cotton F.A., Wilkinson G., Gaus P.L. Chemia nieorganiczna, PWN Warszawa 2002

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Literatura:

-Jones L., Atkins P. Chemia ogólna, Cząsteczki materia reakcje, PWN, Warszawa 2004.

-Fisher J., Arnold J. R. P. Krótkie wykłady, Chemia dla biologów, PWN, Warszawa 2008.

-Dżugan M., Kisała J., Pasternakiewicz A. Chemia dla kierunków przyrodniczych. Część 1. Chemia ogólna i analityczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2011.

-Minczewski J., Marczenko Z., Chemia analityczna, Tom 1,2, PWN, Warszawa, 2008.

- Bielański A. Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

W03 - zna odczynniki grupowe i reakcje charakterystyczne dla wybranych kationów i anionów oraz charakteryzuje wybrane techniki analizy ilościowej

U01 - przeprowadza analizę jakościowa roztworów na obecność wybranych kationów i anionów, formułuje odpowiednie wnioski

U02 - potrafi przygotować roztwory wzorcowe i wykonuje proste miareczkowania alkacymetryczne, manganometryczne i jodometryczne, wykazuje zdolność do wyciągania i formułowania wniosków z własnych pomiarów i obliczeń analitycznych

U03 - potrafi pracować samodzielnie i zespołowo, sprawnie posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym

K01 - sumiennie podchodzi do powierzonych zadań jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt oraz za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

K02 - rozumie konieczność systematycznej pracy i potrzebę ciągłego doskonalenia się dla realizacji określonych celów

Metody i kryteria oceniania:

1.Pisemne zaliczenie (kolokwium) znajomości zagadnień teoretycznych związanych ze zrealizowanymi zajęciami.

2.Skala oceniania (zgodnie z regulaminem studiów):

od 60% do 65% punktów – dst,

powyżej 65% do 70% punktów – dst+,

powyżej 70% do 80% punktów – db,

powyżej 80% do 90% punktów – db+,

powyżej 90% punktów – bdb.

Zakres tematów:

•Zapoznanie z BHP, programem zajęć, metodami i kryteriami oceniania oraz zalecaną literaturą.

•Szkło laboratoryjne. Pomiar objętości kropi wody.

•Analiza jakościowa kationów. Reakcje charakterystyczne kationów V i IV grupy analitycznej.

•Analiza jakościowa anionów. Podział na grupy analityczne. Reakcje charakterystyczne anionów: Cl-, J-, CO32-, C2O42-, PO43-, NO3-, SO42-.

•Pehametria. Sprawdzanie odczynu roztworów za pomocą wskaźników. Przygotowanie roztworów buforowych o określonym składzie i pH oraz pomiar wartości pH przy użyciu pH-metru.

•Alkacymetria. Przygotowanie roztworu HCl o stęż. 0.1 mol/1 i nastawienie miana za pomocą Na2CO3.

•Przygotowanie rozt. NaOH o stęż. 0.1 mol/1 i nastawienie miana za pomocą C2H2O4.

•Manganometria. Mianowanie rozt. KMnO4. Manganometryczne oznaczanie zawartości jonów żelaza(II).

•Jodometria. Mianowanie roztworu Na2S2O3 za pomocą mianowanego rozt. KMnO4. Jodometryczne oznaczanie zawartości jonów miedzi(II).

•Badanie twardości wody. Oznaczanie twardości ogólnej metoda wersenianową.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 10:00 - 11:30, sala 011
Małgorzata Sutkowy 9/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.