Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika 1200-Bt11E-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. B. Czarny, Wstęp do ekonomii, PWE, Warszawa 2006.
2. J. Duraj, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2000.

Metody dydaktyczne: metody problemowe
wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
Metody dydaktyczne - inne: Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Literatura:

1. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, pod red. J. Lichtarskiego, AE im. Oskara Langego, Wrocław 2005.

2. M. Bielski, Podstawy organizacji i zarządzania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.

3. A. Kucharczyk, Ekonomika i podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 1999.

Efekty uczenia się:

W01 przedstawia i charakteryzuje wiedzę w zakresie ekonomiki umożliwiającą opisywanie i interpretowanie zjawisk przyrodniczych (realizuje efekt K_ W04)

W02 opisuje przedmiot i zastosowania ekonomiki oraz wskazuje podstawowe zasady ekonomiki w odniesieniu do wybranych czynników wynikających z relacji człowiek-środowisko pracy (realizuje efekt K_ W17)

W03 - wybiera ogólne zasady ekonomiki przy tworzeniu i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości (realizuje efekt K_ W18)

U01 dobiera wybrane modele z zakresu ekonomiki do opisu zjawisk i analizy danych (realizuje efekt K_ U07)

U02 realizuje indywidualnie i zespołowo realizować zadania z zakresu ekonomiki, głownie zbierać dane oraz je interpretować i oceniać (realizuje efekt K_ U13)

K01 jest świadomy interdyscyplinarnego charakteru ekonomiki i jej znaczenia dla rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska naturalnego (realizuje efekt K_ K09)

K02 potrafi myśleć i działać w sposób ekonomiczny i przedsiębiorczy (realizuje efekt K_ K11)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne z wykładu. Zaliczenie przedmiotu - składający się z trzech pytań o charakterze opisowym.

Kolokwium

System oceniania - zakresy punktowe:

Od 60% pozytywnych odpowiedzi - ocena dostateczna;

Od 75% pozytywnych odpowiedzi - ocena dostateczna plus;

Od 85% pozytywnych odpowiedzi - ocena dobra;

Od 90% pozytywnych odpowiedzi - ocena dobra plus;

Od 95% pozytywnych odpowiedzi - ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

1. Ekonomika jako nauka.

2. Istota przedsiębiorczości i jego działalności.

3. Wybór ekonomiczny. Rynek - popyt, podaż, elastyczność popytu i podaży, cena. Gospodarstwo konsumenckie – jego równowaga.

4. Teoria konsumenta – wybrane zagadnienia.

5. Cele i funkcje przedsiębiorstwa.

6. Rozwój i wzrost przedsiębiorstwa.

7. Decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie.

8. Przedsiębiorstwo – funkcja produkcji, koszty, przychody (utargi), równowaga

w przedsiębiorstwach na różnych rynkach.

9. Stopień wielofazowości oznaczający pionową integrację procesów wytwarzania.

10. Formy korporacyjne.

11. Zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie.

12. Podstawy finansów przedsiębiorstwa.

13. Zarządzanie strategiczne.

14. Biznes plan.

15. Motywowanie w przedsiębiorstwie: rodzaje bodźców, argumentów i zleceń, wytyczne budowy sprawnego systemu motywacyjnego.

16. Zarządzanie zmianami w organizacji: zmiana, reorganizacja a doskonalenie – pojęcia; przyczyny zmian; klasyfikacje zmian; trójfazowy model zmian według koncepcji K. Lewina i E.H. Scheina, etapy cyklu doskonalenia organizacji; koszty zmian; pojęcie kosztów transakcyjnych; źródło oporu przeciw zmianom, psychologiczne przygotowanie zmiany.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:00 - 12:30, sala 2
Paweł Antoszak 9/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.