Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia fizyczna 1200-Bt12CF-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Atkins P.W, Trapp C.A., Cady M.P., Giunta C.: Chemia fizyczna,
zbiór zadań z rozwiązaniami, Wydawnictwo naukowe PWN,
Warszawa, 2001 r.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: Prezentacje multimedialne, doświadczenia laboratoryjne.
Literatura:

-A.G. Whittaker, Mount A. R, Heal M.R. Chemia fizyczna,

(Seria: Krótkie wykłady). PWN, Warszawa 2006 r.

- Atkins P. W. Podstawy chemii fizycznej. PWN Warszawa 2002 r.

- K. Pigon, Z. Ruziewicz Chemia fizyczna. T.1-2, PWN, 2007 r.

- R. Bareła, A. Sporzyński W. Ufnalski, Chemia fizyczna. Ćwiczenia

laboratoryjne. PWN, Warszawa 2000 r.

- Praca zbiorowa pod redakcją J. Woźnickiej i H. Piekarskiego

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej. PWN, Łódź 2005 r.

Efekty uczenia się:

K_W01-zna budowę i funkcje związków organicznych i nieorganicznych budujących organizmy żywe

K_W02-objaśnia metody badania podstawowych wielkości fizycznych oraz opisuje reguły termodynamiki i kinetyki przebiegu reakcji chemicznych

K_W03-charakteryzuje wybrane techniki analityczne i metody badawcze stosowane w biotechnologii i biologii eksperymentalnej

K_W13- wymienia podstawowe aparaty i urządzenia stosowane w biotechnologii

K_U01- dokonuje pomiarów, wyznacza wartości oraz interpretuje uzyskane rezultaty eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych prowadząc obserwacje zjawisk i procesów na różnych poziomach organizacji życia

K_U02- wykonuje obliczenia chemiczne potrzebne do przygotowania roztworów o pożądanych stężeniach; dokonuje przeliczeń stężeń

K_U03- stosuje podstawowe metody w zakresie analizy ilościowej i jakościowej prostych związków chemicznych i wybranych grup związków organicznych

K_U05- posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i aparaturą badawczą oraz wykorzystuje techniki i metody badawcze charakterystyczne dla biotechnologii i biologii eksperymentalnej

K_U06-przeprowadza w skali laboratoryjnej wybrane operacje i procesy wykorzystywane w biotechnologii, pod kierunkiem opiekuna

K_U07- wykorzystuje podstawowe metody matematyczne i statystyczne, oraz techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych

K U08- sporządza w sposób poprawny i zwięzły podsumowanie (sprawozdanie) przebiegu i wyników doświadczeń oraz obserwacji, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski

K_U09-korzysta z podstawowych technologii informatycznych do pozyskiwania, przetwarzania informacji z różnych źródeł, analizy i prezentacji danych

K_K04-sumiennie podchodzi do powierzonych zadań, szanuje pracę własną i innych, rozumie konieczność systematycznej pracy dla realizacji określonych celów

K_K09-jest świadomy interdyscyplinarnego charakteru biotechnologii i jej znaczenia dla rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska naturalnego

K_K10- jest świadomy dylematów związanych z praktycznym wykorzystaniem osiągnięć biotechnologii w rolnictwie, przemyśle, ochronie środowiska, sądownictwie i medycynie

Metody i kryteria oceniania:

1.Pisemne zaliczenie (kolokwium – test) znajomości zagadnień teoretycznych związanych ze zrealizowanymi zajęciami.

2.Skala oceniania (zgodnie z regulaminem studiów):

od 60% do 65% punktów – dst,

powyżej 65% do 70% punktów – dst+,

powyżej 70% do 80% punktów – db,

powyżej 80% do 90% punktów – db+,

powyżej 90% punktów – bdb.

3.Sprawozdanie – właściwe opracowanie wyników i wniosków

z przeprowadzonych ćwiczeń.

Zakres tematów:

•Zapoznanie z BHP, programem zajęć, metodami i kryteriami oceniania oraz zalecaną literaturą.

•Pehametria i roztwory buforowe. Sporządzanie i oznaczanie pH buforu octanowego. Badanie wpływu rozcieńczania oraz dodatku mocnego kwasu i zasady na pH buforu.

•Miareczkowanie potencjometryczne mocnego kwasu mocną zasadą i słabego kwasu mocną zasadą. Graficzne wyznaczenie punktu równoważnikowego miareczkowania (PR). Określenie stężenia molowego HCl i CH3COOH.

•Spektrofotometria. Pomiar widma absorpcji roztworu KMnO4 przy pomocy spektrofotometru. Wyznaczanie wykresu kalibracyjnego i oznaczanie stężenia KMnO4 na podstawie zmierzonej absorbancji.

•Konduktometria. Oznaczenie stężenia KCl metodą konduktometrii.

•Refraktometria. Zasada działania refraktometru Abbego. Wyznaczanie współczynnika refrakcji molowej związków i ich stężenia procentowego w roztworze za pomocą refraktometru.

•Polarymetria. Badanie skręcalności optycznej roztworów sacharozy i wyznaczanie ich stężeń za pomocą polarymetru.

•Adsorpcja. Pomiar adsorpcji CH3COOH na węglu aktywowanym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 9:30 - 12:30, sala 011
Małgorzata Sutkowy 7/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.