Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia i bioetyka 1200-Bt12FB-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Bergson H., Ewolucja twórcza, przeł. L. Kołakowski, Kraków 2005.
2. Bocheński J. M., Etyka, Komorów, b.d.w.
3. Bocheński J. M., Współczesne metody myślenia, Komorów 2009.
4. Fromm E., Mieć czy być?, przeł. J. Karłowski, Poznań 2010.
5. Gadacz T., O umiejętności życia, Warszawa 2013.
6. Gogacz M., Wprowadzenie do etyki chronienia osób, Warszawa 1998.
7. Heller M., Filozofia przyrody. Zarys historyczny, Kraków 2007.
8. Heller M., Ostateczne wyjaśnienie Wszechświata, Kraków 2008.
9. Heller M., Lubański M., Ślaga Sz. W., Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki. Wstęp do filozofii przyrody, Warszawa 1997.
10. Heschel A., Kim jest człowiek?, tłum. K. Wojtkowska,
11. Hume D., Badania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł. J. Łukasiewicz, K. Twardowski, Warszawa 2001.
12. Ślipko T., Bioetyka. Najważniejsze problemy, Kraków 2009.
13. Tischner J., Filozofia dramatu, Kraków 2012.
14. Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986.
15. W poszukiwaniu istoty życia, red. G. Bugajak, A. Latawiec, Warszawa 2005.

Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
wykład konwersatoryjny
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: E-learning
Literatura:

Źródła:

1. Platon, Fedon, przeł. W. Witwicki, Kęty 2005.

2. Arystoteles, Księga I, w: tegoż, Etyka nikomachejska, przeł. D. Gromska, Warszawa 2008.

3. Seneka, O krótkości życia, w: tegoż, Dialogi, przeł. L. Joachimowicz, Poznań 1996.

Opracowania:

1. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1-3, Warszawa 1997 – fragmenty.

Efekty uczenia się:

W01 – student zna zasady etyki osobowej i społecznej dotyczące szacunku wobec innych osób i ich własności (K_W16)

U01 - samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową zgodnie ze świadomością własnych zdolności, predyspozycji i zainteresowań (K_U14)

K01 – student dostrzega potrzebę stosowania zasad etyki i bioetyki w życiu codziennym w szczególności zasady poszanowania godności drugiego człowieka (K_K06)

K02 – student dostrzega potrzebę troski o życie i zdrowie swoje oraz innych osób; zdaje sobie sprawę z potrzeby kierowania się w życiu zasadą odpowiedzialności (K_K07)

K03 – student jest świadomy dylematów związanych z praktycznym wykorzystaniem osiągnięć biotechnologii w sądownictwie i medycynie (K_K10)

Metody i kryteria oceniania:

1. Kolokwium pisemne - test jednokrotnego wyboru

Skala oceniania:

od 60% do 65% punktów – dst,

powyżej 65% do 70% punktów – dst+,

powyżej 70% do 80% punktów – db,

powyżej 80% do 90% punktów – db+,

powyżej 90% punktów – bdb.

2. Aktywność na zajęciach

3. Przekazywanie ocen za pomocą narzędzi informatycznych

Zakres tematów:

Koncepcje filozoficzne najbardziej reprezentatywnych przedstawicieli filozofii europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem teorii przyrodniczych: teorii powstania świata i tworzywa, z którego został ukonstytuowany, miejsca człowieka w świecie, relacji pomiędzy człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym, możliwości poznania świata, źródeł tego poznania, jego kryteriów i granic, a także relacji filozofii przyrody do innych dyscyplin naukowych):

1) Presokratycy: Tales, Anaksymander, Anaksymenes, Heraklit, Parmenides, pitagorejczycy, Zenon z Elei, atomiści, sofiści

2) Sokrates

3) Platon

4) Arystoteles

5) Stoicy, Sceptycy, Epikurejczycy

6) Augustyn

7) Tomasz z Akwinu

8) Bacon

9) Kartezjusz

10) Pascal

11) Hobbes

12) Spinoza

13) Leibniz

14) Locke

15) Hume

18) Kant

19) Spencer

20) Darwin

21) Nietzsche

22) Bergson

23) Freud

24) Sartre

25) Heidegger

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:15 - 12:45, sala 6
Bożena Listkowska 7/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek F przy ul. Chodkiewicza
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.