Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioetyka 1200-B11Be-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Russ J.: Współczesna myśl etyczna, Wyd. Pax, Warszawa 2006.
2. Ślipko T.: Granice życia, Wyd. WAM, Kraków 1994.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład monograficzny
Metody dydaktyczne - inne: Wykład, prezentacje multimedialne
Literatura:

1. Mephan B.: Bioetyka – wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych, PWN, Warszawa 2008.

2. Muszal A. (red.): Encyklopedia bioetyki, Polwen, Radom 2007.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe

K_W04 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych powiązanych z biologią i rozumie ich znaczenie dla rozwoju tej dyscypliny.

K_W05 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych dziedzin biologii umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie w oparciu o aktualny stan wiedzy.

K_U05 - wykazuje umiejętność powiązania informacji pochodzących z różnych źródeł (w tym elektronicznych), waloryzuje informacje, formułuje i

uzasadnia własne sądy i opinie, które wykorzystuje w prowadzonej debacie naukowej.

K_K02 - potrafi krytycznie oceniać informacje upowszechniane w środkach masowego przekazu, szczególnie w odniesieniu do nauk biologicznych ,

formułuje opinie na temat podstawowych zagadnień z zakresu biologii.

K_K06 - jest świadomy znaczenia biologii jako dyscypliny naukowej decydującej o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i ochronie środowiska naturalnego, jest świadomy dylematów związanych z praktycznym

wykorzystaniem osiągnięć z zakresu nauk biologicznych.

Efekty modułowe

W01 - opisuje główne dyscypliny i nurty filozoficzne.

W02 - tłumaczy potrzebę stosowania zasad bioetycznych w nauce oraz podczas prowadzenia eksperymentów biologicznych.

U01 - formułuje konieczność stosowania zasad etycznych w naukach przyrodniczych,

U02 - analizuje problemy etyczne związane z etapami życia człowieka.

K01 - jest świadomy dylematów związanych z praktycznym wykorzystaniem osiągnięć z zakresu nauk biologicznych w różnych dziedzinach działalności człowieka,

K02 - rozumie znaczenie biologii jako dyscypliny naukowej decydującej o rozwoju cywilizacyjnym.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne

System oceniania - zakresy punktowe:

Od 60% pozytywnych odpowiedzi - ocena dostateczna;

Od 75% pozytywnych odpowiedzi - ocena dostateczna plus;

Od 85% pozytywnych odpowiedzi - ocena dobra;

Od 90% pozytywnych odpowiedzi - ocena dobra plus;

Od 95% pozytywnych odpowiedzi - ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

Geneza i przedmiot bioetyki.

Analiza podstawowych nurtów filozoficznych. Problemy etyczne związane z uprawą roślin genetycznie modyfikowanych oraz hodowlą zwierząt transgenicznych.

Etyczne aspekty hodowli komórek macierzystych, transplantacji zarodków oraz klonowania.

Ocena etyczna skutków odkrycia genomu ludzkiego w kontekście inżynierii genetycznej.

Zapłodnienie in vitro, magazynowanie ludzkich zarodków.

Etyczne aspekty współczesnego pojęcia śmierci.

Eutanazja – uwarunkowania prawne w Polsce i innych krajach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:00 - 10:45, sala 328
Wiesław Krumrych 7/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 10
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.