Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procesy fluwialne 1500-G-D23PF-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., Mikulski Z., 1993, Hydrometria, Wyd. PWN , Warszawa.
2. Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., Mikulski Z., 1993, Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej, Wyd. nauk. PWN, Warszawa.
3. Czaya E., 1987, Rzeki kuli ziemskiej, PWN, Warszawa.
4. Klimaszewski M., GEOMORFOLOGIA, PWN, Warszawa, 1981..
5. Internet.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
Literatura:

1. Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., Hydrologia ogólna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

2. Gradziński i in., Zarys sedymentologii. Wyd. Geol., Warszawa, 1986.

3. Żelazo J., Popek Z., Podstawy renaturyzacji rzek, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2002.

4. Struktura koryt rzek i potoków (studium metodyczne) pod red. Kazimierza Krzemienia:Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2012.

Efekty uczenia się:

W01 – student zna podstawowe pojęcia i terminy z dziedziny hydrologii fluwialnej [K_W01, K_W04]

W02 – student zna podstawowe metody z zakresu hydrologii fluwialnej [K_W12]

U01 – student potrafi pozyskiwać informacje z zakresu przebiegu procesów fluwialnych, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski [K_U01, K_U07, K_U11]

K01 – student pogłębia wiedzę i umiejętności organizując proces uczenia się [K_K02]

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zasady oceniania:

Procent prawidłowych odpowiedzi – Ocena

0-50% – niedostateczny (2)

51-60% – dostateczny (3)

61-70% – dostateczny + (3,5)

71-80% – dobry (4)

81-90% – dobry + (4,5)

91-100% – bardzo dobry (5)

Zakres tematów:

1. Przedmiot, zadania i kierunki badań hydrologii fluwialnej.

2. Obieg wody w zlewni.

3. Historia badań odpływu rzecznego.

4. Hydromorfologiczna działalność opadu atmosferycznego, proces denudacji, początki cieków – źródła.

5. Procesy fluwialne:

- mechanika przepływu,

- przepływ w korytach otwartych: ruch laminarny / turbulentny, podkrytyczny / nadkrytyczny, jednostajny / niejednostajny, stały / zmienny,

Struktura potoku rzecznego, wiry i prądy rzeczne (poziome i pionowe), ruch pulsacyjny,

- energia rzeki, przejścia progowe w procesie erozji i transportu,

- mechanizm erozji, transportu i akumulacji,

- transport rumowiska rozpuszczonego, zawiesiny i wleczonego (formy rzeczne: mikro-, mezo- i makroformy korytowe – konfiguracja dna),

- metody pomiaru transportu rumowiska rzecznego,

- przekrój podłużny i poprzeczny koryta.

6. Charakterystyka sieci rzecznej na tle warunków fizyczno-geograficznych.

7. Zjawiska hydrologiczne – hydrogram odpływu rzecznego, ustroje rzek.

8. Typologia koryt rzecznych. Zmiany koryt rzecznych w czasie i przestrzeni w warunkach naturalnych (wahania klimatu, wpływ budowy geologicznej).

9. Wpływ człowieka na rozwój koryt rzecznych – obwałowania (wały przeciwpowodziowe), regulacja koryt, budowa stopni wodnych. Zmiany koryta dolnej Wisły w holocenie.

10. Renaturyzacja koryt rzecznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 7:30 - 11:15, (sala nieznana)
Oleksandr Obodovskyi 11/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.