Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka ochrony środowiska wodnego w Unii Europejskiej 1500-G-D24POŚWUE-SD
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Polityka wodna UE:
http://water.europa.eu/policy
Informacje na temat wody:
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/notes_en.htm
http://www.waterfootprint.org/?page=files/home
http://www.eea.europa.eu/articles/the-water-we-eat
Mapy i wykresy:
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/index_en.htm
Wspólna strategia implementacji:
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/objectives/implementation_en.htm
Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wody (EIP):
http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm
CIRCABC:
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp
WISE — Europejski System Informacji Wodnej:
http://water.europa.eu
Europejska Agencja Środowiska — woda:
www.eea.europa.eu/themes/water

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: wykorzystanie prezentacjin w MS Power-Point
Literatura:

Alberski R., Lisicka H., Sommer J. Polityka ochrony środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002

Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Komisja Europejska, Bruksela 3.03.2010, COM(2010) 2020

Kassenberg A. Zagrożenia ekologiczne dla Europy, w: Europa w perspektywie roku 2050, Komitet Prognoz “Polska 2000 Plus”, Warszawa 2007

Prandecki K. Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej i jej implementacja w Polsce, LAM – Wydawnictwo Akademii Finansów, Warszawa 2008

Zrównoważony rozwój wybrane problemy teoretyczne i implementacja w świetle dokumentów Unii Europejskiej, pod red. B. Poskrobki i S. Kozłowskiego, Komitet Człowiek i Środowisko” przy prezydium PAN, Białystok-Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

W01 – student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat ochrony środowiska wodnego oraz powiązanych z niej nauk ścisłych [K_W01]

W02 – student ma wiedzę o procesach i zjawiskach przyrodniczych i politycznych w dziedzinie polityki ochrony środowiska wodnego [K_W04]

W03 - ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą metod pozyskiwania, obróbki i interpretacji danych w odniesieniu do polityki ochrony środowiska wodnego w Unii Europejskiej [K_W09]

U01 - posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk przyrodniczych przy wykorzystaniu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia polityki ochrony środowiska wodnego w Unii Europejskiej [K_U02]

U02 - potrafi dokonać szerokiej analizy kontynentu Europtjskiego jako systemu przyrodniczego, w nawiązaniu do polityki ochrony jej środowiska wodnego [K_U03]

K01 - docenia znaczenie nauk geograficznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu polityki ochrony środowiska wodnego w Unii Europejskiej [K_K03]

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z wykładów będzie miało wpływ pisemne zaliczenie. Będzie ono składało się z minimum 15 pytań ułożonych pod kątem efektów kształcenia. Będzie to forma testu z różnymi typami pytań (otwarte i zamknięte). Każde z 15 pytań będzie oceniane osobno w skali od 2 – 5, a następnie zostanie wyciągnięta średnia dająca ocenę końcową.

Zakres tematów:

Pojęcia podstawowe: polityka, prawo a relację między nimi; polityka ekologiczna, prawo ekologiczne. Prawo UE w dziedzinie ochrony środowiska. Ewolucja europejskiej polityki ekologicznej. Składniki polityki wodnej UE. Cele i zasady polityki ekologicznej UE. Warunki decydujące polityku wodnu w UE.

Pojęcie dyrektywy ramowej UE. Typowa struktura (części) dyrektywy ramowej. System dyrektyw i innych aktów prawnych UE.

Ramowa Dyrektywa wodna UE (RDW): treść i znaczenie RDW; nowe aspekty, nie występujące w innych aktach prawnych europejskich dotyczących ochrony wód; przycyzny i kontekst przyjęcia RDW; główne cele RDW; podstawowe pojęcia i definicje RDW; obowiązki Państw Członkowskich wg RDW; plany gospodarowania wodami w dorzeczu; harmonograf wdrażania RDW; przegląd artykulów RDW (Dyrektywa „w pigułce”); akty prawne UE ścisłe powiązane z RDW.

Dyrektywa powodziowa UE: powodzie jako przedmiot polkityki wodnej w UE; główne cele dyrektywy jej treść i znaczenie; defincije pojęć; wstępna ocena ryzyka powodziowego; mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego; plany zarządzania ryzykiem powodziowym; harmonograf wdrażania Konwencji powodziowej.

Dyrektywy UE dotyczące jakości wód: Dyrektywa azotanowa (1991 r.); Dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (1991 r.); Dyrektywa dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (1996 r.). Dyrektywy dotyczące wplywu wod na zdrowie ludzkie: Dyrektywa dotycząca wody pitnej (1998 r.), Dyrektywa dotycząca wody w kąpieliskach (2006 r.). Dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej (2008 r.). Dyrektywy o swobodnym dostępie do informacji o środowisku

Plan ochrony zasobów wodnych Europy: przyczyny i kontekst opracowania płanu; cełe i treść Planu; użytkowanie gruntów a stan ekologiczny wód w UE: problemy i rozwiązania; stan chemiczny i zanieczyszczenie wód w UE: problemy i rozwiązania; efektywność wodna w UE: problemy i rozwiązania; podatność wód w UE: problemy i rozwiązania; związek Planu z polityką globalną i dokumentami ONZ.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 16:15 - 17:45, (sala nieznana)
wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 18:00 - 19:30, (sala nieznana)
wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Mykhailo Grodzynskyi 10/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.