Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka 1500-RDW12F-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: [1] Feynman, P., Feynmana wykłady z fizyk, T. 1-3. PWN, Warszawa, 1968
[2] Wróblewski, J.A, Zakrzewski, Wstęp do fizyki. PWN, Warszawa 1994

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: dyskusja
Literatura:

[1] Bolton, M. Zarys Fizyki, PWN, Warszawa 1982

[2] Jaworski B., Dietław A., Kurs Fizyki, T. 1-3, PWN, Warszawa 1974

[3] Resnick, R., Halliday, D., Podstawy Fizyki, T. 1-5, PWN, Warszawa, 2005

[4] Hewitt, P., Fizyka wokół nas, PWN, Warszawa, 2005

[5] Kreiner, M., Ziemia i Wszechświat, Kraków, 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna podstawowe pojęcia i terminy właściwe dla studiowanego kierunku studiów (K_W01)

Student posiada ogólną wiedzę o środowisku przyrodniczym, procesach w nim zachodzących i ich znaczeniu dla rewitalizacji dróg wodnych (K_W05)

Umiejętności:

Student posiada umiejętność samodzielnego uczenia się w sposób ukierunkowany w zakresie dyscyplin związanych z rewitalizacją dróg wodnych (K_U06)

Kompetencje społeczne:

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie konieczność ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

5: student wykazuje dogłębną znajomość zagadnień z fizyki przedstawionych w sylabusie

student potrafi biegle zastosować wiedzę z wykładu do złożonych zagadnień fizycznych, dogłębnie rozumie istotę zjawisk fizycznych

4: student wykazuje dużą znajomość zagadnień z fizyki przedstawionych w sylabusie

student potrafi zastosować wiedzę z wykładu do zagadnień fizycznych

3: student wykazuje podstawową znajomość zagadnień z fizyki przedstawiony w sylabusie

student potrafi zastosować wiedzę z wykładu do bardzo prostych zagadnień związanych z zagadnieniami z fizyki przedstawionych w sylabusie

2: student nie osiągnął standardów przedstawionych powyżej

Zakres tematów:

1. Wstęp historyczny, przedmiot fizyki, metody badawcze fizyki i wielkości fizyczne

2. Mechanika

2.1. wektory i operacje na wektorach

2.2. ruch prostoliniowy, ruch przyspieszony i opóźniony

2.3. ruch jednostajny krzywoliniowy po okręgu, ruch krzywoliniowy opóźniony i przyspieszony

2.4. siła, masa i ciężar ciał, prawa Newtona, moment bezwładności, siła i moment siły, pęd i moment pędu

2.5. praca, moc, energia

2.6. zasady zachowania

2.7. siła grawitacji, pole grawitacyjne

2.8. ruch w polu grawitacyjnym, prawa Keplera

2.9. współrzędne geograficzne, geodezyjne, geocentryczne

2.10. ruch obrotowy Ziemi – siła Coriolisa i efekty jej działania w przyrodzie

3. Mechanika ciał stałych, cieczy i gazów

3.1. własności sprężyste ciał stałych cieczy i gazów

3.2. ciśnienie atmosferyczne

3.3. budowa i skład atmosfery

3.4. przemiany gazowe

3.5. ruch gazów i cieczy

3.6. wzór barometryczny

3.7. prawo Archimedesa

3.8.. gęstość ciał

3.9. warunki pływania ciał

3.10. prawo Pascala

3.11. prawo Bernoulliego

3.12. przepływ stacjonarny i turbulentny

4. Drgania i fale, akustyka

4.1 fale i ich powstawanie i opisywanie

4.2 fale w przyrodzie

4.3 drgania harmoniczne proste i tłumione

4.4 rezonans

4.5 elementy akustyki, hałas i wibracje

4.6 nakładanie się fal, fale stojące

4.7 odbicie fal na granicy dwóch ośrodków

4.8 zasada Fermata i Huygensa

4.9 interferencja i dyfrakcja fal elektromagnetycznych

5. Ciepło

5.1 temperatura

5.2 podstawy teorii kinetyczno-cząsteczkowej

5.3 zmiany stanu skupienia

5.4 rozchodzenie się ciepłą

5.5 zasady termodynamiki

5.6 rozkład Boltzmanna, rozkład Maxwella

5.7 zjawiska transportu w gazach

6. Elektryczność i magnetyzm

6.1. prąd elektryczny

6.2. pole elektryczne

6.3. prąd i ciepło

6.4. prąd elektryczny w cieczach i gazach

6.5. prąd elektryczny w przyrodzie

6.6. prawo Coulomba

6.7. prawo Gaussa

6.8. prawa Kirchoffa

6.9. magnetyzm i siła Lorentza

6.10. zjawisko indukcji

7. Optyka i fizyka atomowa

7.1. okna atmosferyczne

7.2. energia kwantów

7.3. promieniowanie

7.4. refrakcja, ekstynkcja, rozpraszanie w wodzie

7.5. prawo Plancka

7.6. prawo Wiena

7.7. prawo Stefana i Boltzmanna

7.8. promieniowanie cieplne w przyrodzie, efekt cieplarniany

7.9. równanie falowe Schrodingera

7.10. zasada nieoznaczoności Heisenberga

8. Elementy fizyki jądrowej

8.1. własności jąder atomowych

8.2. defekt masy

8.3. siły jądrowe

8.4. przemiany jądrowe

8.5. reakcje jądrowe

8.6. oddziaływanie promieniowania jądrowego z materią

8.7. promieniowanie jonizujące i dawki w warunkach normalnych

8.8. detektory promieniowania jądrowego

8.9. dozymetria

8.10. akceleratory

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 9:15 - 10:45, sala 25
Tomasz Weselak 12/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.