Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka 1500-RDW12F-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: [1] Feynman, P., Feynmana wykłady z fizyk, T. 1-3. PWN, Warszawa, 1968
[2] Wróblewski, J.A, Zakrzewski, Wstęp do fizyki. PWN, Warszawa 1994

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Metody dydaktyczne - inne: zadania rachunkowe
Literatura:

[1] Bolton M., Zarys Fizyki. PWN, Warszawa 1982

[2] Bogusz, W. i in., Podstawy fizyki. Warszawa 2010

[3] Jaworski B., Dietław A., Kurs Fizyki, T. 1-3. PWN, Warszawa 1974

[4] Resnick, R., Halliday, D., Podstawy Fizyki, T. 1-5. PWN, Warszawa 2005

[5] Hewitt, P., Fizyka wokół nas. PWN, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna podstawowe pojęcia i terminy właściwe dla studiowanego kierunku studiów (K_W01)

Student posiada ogólną wiedzę o środowisku przyrodniczym, procesach w nim zachodzących i ich znaczeniu dla rewitalizacji dróg wodnych (K_W05)

Umiejętności:

Student posiada umiejętność samodzielnego uczenia się w sposób ukierunkowany w zakresie dyscyplin związanych z rewitalizacją dróg wodnych (K_U06)

Kompetencje społeczne:

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie konieczność ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium; pytania otwarte czy student potrafi zastosować praktycznie wiedzę uzyskaną na podstawie konwersatorium.

Kryteria oceniania:

5: student wykazuje dogłębną znajomość zagadnień z Fizyki przedstawionych w sylabusie

student potrafi biegle zastosować wiedzę z konwersatorium do złożonych zagadnień związanych z zastosowaniem Fizyki, dogłębnie rozumie zastosowanie Fizyki Ogólnej w rozwiązywaniu zadań rachunkowych

4: student wykazuje dużą znajomość zagadnień z Fizyki, przedstawiony w sylabusie

student potrafi dobrze zastosować wiedzę z konwersatorium do złożonych zagadnień związanych z zastosowaniem Fizyki, dobrze rozumie zastosowanie Fizyki Ogólnej w rozwiązywaniu zadań rachunkowych

3: student wykazuje podstawową znajomość zagadnień z Fizyki Ogólnej przedstawiony w sylabusie

student potrafi zastosować wiedzę z konwersatorium do bardzo prostych zagadnień rachunkowych związanych z Fizyką

2: student nie osiągnął standardów przedstawionych powyżej

Zakres tematów:

1. Wektory i operacje na wektorach

(dodawanie, odejmowanie, norma, iloczyn skalarny i wektorowy)

2. Mechanika

2.1. ruch prostoliniowy, ruch przyspieszony i opóźniony

2.2. ruch jednostajny krzywoliniowy po okręgu, ruch krzywoliniowy opóźniony i przyspieszony

2.3. siła, masa i ciężar ciał, moment bezwładności, siła i moment siły, pęd i moment pędu

2.4. praca, moc, energia

2.5. zasady zachowania

2.6. siła grawitacji, pole grawitacyjne

2.7. ruch w polu grawitacyjnym, prawa Keplera

2.8. współrzędne geograficzne, geodezyjne, geocentryczne

2.9. ruch obrotowy Ziemi – siła Coriolisa i efekty jej działania w przyrodzie

3. Mechanika ciał stałych, cieczy i gazów

3.1. własności sprężyste ciał stałych cieczy i gazów

3.2. ciśnienie atmosferyczne

3.3. budowa i skład atmosfery

3.4. przemiany gazowe

3.5. ruch gazów i cieczy

3.6. wzór barometryczny

3.7. prawo Archimedesa

3.8.. gęstość ciał

3.9. warunki pływania ciał

3.10. prawo Pascala

3.11. prawo Bernoulliego

3.12. przepływ stacjonarny i turbulentny

4. Drgania i fale, akustyka

4.1 fale i ich powstawanie i opisywanie

4.2 fale w przyrodzie

4.3 drgania harmoniczne proste i tłumione

4.4 rezonans

4.5 elementy akustyki, hałas i wibracje

4.6 nakładanie się fal, fale stojące

4.7 odbicie fal na granicy dwóch ośrodków

4.8 zasada Fermata i Huygensa

4.9 interferencja i dyfrakcja fal elektromagnetycznych

5. Ciepło

5.1 temperatura

5.2 podstawy teorii kinetyczno-cząsteczkowej

5.3 zmiany stanu skupienia

5.4 rozchodzenie się ciepłą

5.5 zasady termodynamiki

5.6 rozkład Boltzmanna, rozkład Maxwella

5.7 zjawiska transportu w gazach

6. Elektryczność i magnetyzm

6.1. prąd elektryczny

6.2. pole elektryczne

6.3. prąd i ciepło

6.4. prąd elektryczny w cieczach i gazach

6.5. prąd elektryczny w przyrodzie

6.6. prawo Coulomba

6.7. prawo Gaussa

6.8. prawa Kirchoffa

6.9. magnetyzm i siła Lorentza

6.10. zjawisko indukcji

7. Optyka i fizyka atomowa

7.1. okna atmosferyczne

7.2. energia kwantów

7.3. promieniowanie

7.4. refrakcja, ekstynkcja, rozpraszanie w wodzie

7.5. prawo Plancka

7.6. prawo Wiena

7.7. prawo Stefana i Boltzmanna

7.8. promieniowanie cieplne w przyrodzie, efekt cieplarniany

7.9. równanie falowe Schrodingera

7.10. zasada nieoznaczoności Heisenberga

8. Elementy fizyki jądrowej

8.1. własności jąder atomowych

8.2. defekt masy

8.3. siły jądrowe

8.4. przemiany jądrowe

8.5. reakcje jądrowe

8.6. oddziaływanie promieniowania jądrowego z materią

8.7. promieniowanie jonizujące i dawki w warunkach normalnych

8.8. detektory promieniowania jądrowego

8.9. dozymetria

8.10. akceleratory

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 9:15 - 10:45, sala 25
Tomasz Weselak 12/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.