Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe - doliny rzeczne, kanały 1500-RDW12CTDRK-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: Nawigacyjno-hydrograficzne aspekty żeglugi morsko-rzecznej w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcją A.Weintrita. Wyd. Akademia Morska w Gdyni, 2010.
Galor W., Bezpieczeństwo żeglugi na akwenach ograniczonych budowlami hydrotechnicznymi, Wyd. FRAM, Szczecin, 2002.
Mazurkiewicz B., 2009,, Encyklopedia inżynierii morskiej, Wyd. FP POiGM, Gdańsk.
Tołkacz L. Infrastruktura transportu wodnego, tom I- infrastruktura transportu śródlądowego. Wyd. WTM ZUT, Szczecin 2010,

Metody dydaktyczne: ćwiczenia terenowe
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
warsztaty
Literatura:

Mazurkiewicz B. Śródlądowe drogi wodne śródlądowe i budowle hydrotechniczne. Materiały pomocnicze do wykładów. Wyd. WSM Szczecin, 2000,

Wszelaczyński W. Drogi wodne śródlądowe. Wyd. PG, Gdańsk 1990.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W03 – posiada wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w działaniach z zakresu rewitalizacji dróg wodnych,

K_W06 – posiada szczegółową wiedzę na temat funkcji jaką pełnią drogi wodne,

K_W07 – zna kategorie i klasy oraz rozmieszczenie dróg wodnych w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej,

K_W08 – student zna rodzaje i rozmieszczenie dróg wodnych w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej,

K_W09 - student rozumie znaczenie rewitalizacji dróg wodnych oraz konieczność ich wykorzystania dla społeczeństwa i gospodarki z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Umiejętności:

K_U02 – wykorzystuje narzędzia, metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne oraz procesy technologiczne z zakresu hydrologii i geomorfologii w badaniach inżynierskich dotyczących rewitalizacji dróg wodnych w kontekście działalności społeczno-gospodarczej

K_U04 – samodzielnie lub pod kierunkiem opiekuna naukowego identyfikuje zjawiska i procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym i określa ich wpływ na drogi i transport wodny,

K_U08 - posiada umiejętność przygotowania dobrze udokumentowanego opracowywania pisemnego problemów związanych z rewitalizacją dróg wodnych w języku polskim i w języku angielskim,

K_U10 - potrafi dokonać krytycznej analizy oraz ocenić stan i wykorzystanie dróg wodnych, sposób funkcjonowania transportu wodnego na danym obszarze, proces rewitalizacji i zagospodarowanie terenów, a także obecnie funkcjonujące rozwiązania techniczne i prawne w zakresie dróg wodnych

K_U15 – potrafi dokonać identyfikacji i sformułować szczegółową specyfikację czynności niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji dróg wodnych,

K_U18 - ma doświadczenie związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urządzeń, obiektów i systemów hydrotechnicznych w zakresie dróg wodnych, zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską.

Kompetencje społeczne:

K_K02 – student odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra działa, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów.

K_K05 – student potrafi pracować zespołowo, rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które maja długofalowy charakter.

K_K07 – student jest odpowiedzialny za prawidłowy, bezpieczny dla siebie i innych przebieg wykonywanej pracy badawczej oraz związanej z wykonywanym zawodem, umie postępować w stanach zagrożenia.

Metody i kryteria oceniania:

podstawą zaliczenia jest udział w zajęciach terenowych, zebranie i opracowanie zebranego materiału

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Grzegorz Nadolny 12/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.