Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe - doliny rzeczne, kanały 1500-RDW24ĆT-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - Mazurkiewicz B., 2000, Śródlądowe drogi wodne śródlądowe i budowle hydrotechniczne. Materiały pomocnicze do wykładów. Wyd. WSM Szczecin.
- Wszelaczyński W., 1990, Drogi wodne śródlądowe. Wyd. PG, Gdańsk.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
ćwiczenia terenowe
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
warsztaty
Metody dydaktyczne - inne: Obserwacja i pomiar.
Literatura:

- Weintrit A. red., 2010, Nawigacyjno-hydrograficzne aspekty żeglugi morsko-rzecznej w Polsce. Wyd. Akademia Morska w Gdyni.

Galor W., 2002, Bezpieczeństwo żeglugi na akwenach ograniczonych budowlami hydrotechnicznymi, Wyd. FRAM, Szczecin.

Mazurkiewicz B., 2009, Encyklopedia inżynierii morskiej, Wyd. FP POiGM, Gdańsk.

Tołkacz L., 2010, Infrastruktura transportu wodnego, tom I- infrastruktura transportu śródlądowego. Wyd. WTM ZUT, Szczecin.

Efekty uczenia się:

Student w zakresie wiedzy:

- W01 – zna cykl pracy urządzeń, obiektów stanowiących infrastrukturę hydrotechniczną (K_W03);

- W02 – zna podstawowe metody, materiały oraz technologie stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań i działań inżynierskich z zakresu rewitalizacji dróg wodnych (K_W04)

- W03 – zna funkcje jakie pełnią drogi wodne (K_W07);

- W04 – zna rodzaje i rozmieszczenie dróg wodnych w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej (K_W07);

- W05 – zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w działaniach z zakresu rewitalizacji dróg wodnych (K_W08);

- W06 – rozumie znaczenie rewitalizacji dróg wodnych oraz konieczność ich wykorzystania dla społeczeństwa i gospodarki z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju) (K_W09).

Student w zakresie umiejętności:

- U01 – wykorzystuje podstawowe metody statystyczne, techniki informatyczne do opisu oraz analizy zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym (K_U02);

- U02 – samodzielnie lub pod kierunkiem opiekuna naukowego identyfikuje zjawiska i procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym przy pomocy obserwacji i prostych pomiarów, i określa ich wpływ na drogi i transport wodny (K_U04);

- U03 – posiada umiejętność przygotowania opracowywania pisemnego problemów związanych z rewitalizacją dróg wodnych w języku polskim (K_U08);

- U04 – potrafi dokonać krytycznej analizy oraz ocenić stan i wykorzystanie dróg wodnych, sposób funkcjonowania transportu wodnego na danym obszarze (K_U10);

- U05 – potrafi dokonać identyfikacji i sformułować szczegółową specyfikację czynności niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji dróg wodnych. (K_U15);

- U06 – ma doświadczenie związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urządzeń, obiektów i systemów hydrotechnicznych w zakresie dróg wodnych, (K_U18).

Student w zakresie kompetencji społecznych:

- K01 – odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki (K_K02);

- K02 – potrafi pracować zespołowo, rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które maja długofalowy charakter (K_K05);

- K03 – student jest odpowiedzialny za prawidłowy, bezpieczny dla siebie i innych przebieg wykonywanej pracy badawczej oraz związanej z wykonywanym zawodem, umie postępować w stanach zagrożenia (K_K07).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest udział w zajęciach terenowych, zebranie i opracowanie zebranego materiału.

Zakres tematów:

Prowadzenie badań - wybrane zagadnienia metodologiczne; infrastruktura dróg wodnych i ich funkcje; budowle hydrotechniczne; żegluga śródlądowa; struktura i funkcjonowanie, rodzaje i rozmieszczenie dróg wodnych w skali lokalnej, regionu, krajowej; bezpieczeństwo nawigacji w żegludze śródlądowej i przybrzeżnej; manewrowanie statkiem po drogach wodnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Grzegorz Nadolny, Zbigniew Podgórski 13/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.