Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie zrównoważonego rozwoju 1000-ISP-S36SZR-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: 1. J. Korol, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
2. Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych (red.) S. Radwan, Z. Lorkiewicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.
3. Walory przyrodnicze jako czynnik rozwoju regionów wschodniej Polski (red.) R. Horodeński, C. Sadowska-Sumarska, Wydawnictwo Wyższej szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2003.
4. http://www.sendzimir.org.pl/publikacje_Fundacji
5. http://mr.bip.gov.pl/
6. http://www.minrol.gov.pl/

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody pracy ze źródłami
wykład konwersatoryjny
Literatura:

1. Strategia rozwoju kraju 2020 z dn. 25 września 2012 roku. Rada Ministrów, Warszawa.

2. Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do roku 2025.

3. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020.

4. Problemy rozwoju regionalnego (red. ) R. Brol, A. Raszkowski, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

5. Gospodarka lokalna w teorii i praktyce (red.) R. Brol, A. Sztando, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.

6. Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym. Wyzwania dla miast i obszarów wiejskich (red. ) M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.

7. M. Kistowski, Regoionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategie rozwoju województw. Uniwersytet Gdański, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk-Poznań 2003.

8. D. Burzyńska, Rola inwestycji ekologicznych w zrównoważonym rozwoju gmin w Polsce. Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.

9. Gospodarka oparta na wiedzy. Materiały do studiowania (red.) B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011.

Efekty uczenia się:

K_W03 Ma wiedzę na temat relacji między podstawowymi organami, instytucjami i podmiotami zarządzania w społeczeństwie i inspirowania działań innowacyjnych. Ma podstawową wiedzę o nowoczesnych metodach wdrażania innowacyjności i zarządzania sferą publiczną.

K_W04 Ma podstawową wiedzę o roli polityki państwowej i samorządowej, organizacji społecznych i inicjatyw kulturalnych w procesie kształtowania innowacyjności i zarządzania sferą publiczną. Ma ogólną wiedzę na temat czynników polityczno-kulturowych, w szczególności instytucjach kultury, wpływających na funkcjonowanie nowoczesnego społeczeństwa.

K_W08 Ma podstawową wiedzę na temat dynamiki procesów innowacyjności i zarządzania sferą publiczną oraz o rozwoju podstawowych metod analizy i interpretacji tych procesów, w tym badania przyszłości.

K_W11 Zna i rozumie mechanizmy rządzenia i podejmowania decyzji politycznych

K_K03 Rozumie znaczenie priorytetów i hierarchii problemów w działaniach na rzecz rozwoju dla przyszłości. Potrafi wskazać priorytety.

K_K05 Ma świadomość konieczności kreowania zjawisk innowacyjności i zarządzania sferą publiczną z uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy

W03 Ma wiedzę na temat relacji między podstawowymi organami, instytucjami i podmiotami zarządzania w społeczeństwie i inspirowania działań innowacyjnych w tym opracowywania i wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju. Ma podstawową wiedzę o nowoczesnych metodach wdrażania innowacyjności i zarządzania sferą publiczną.

W04 Ma podstawową wiedzę o roli polityki państwowej i samorządowej oraz organizacji społecznych w procesie kształtowania innowacyjności i zarządzania sferą publiczną poprzez opracowywanie i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju.

W08 Ma podstawową wiedzę na temat dynamiki procesów innowacyjności i zarządzania sferą publiczną oraz o rozwoju podstawowych metod analizy i interpretacji tych procesów, w tym badania przyszłości z uwzględnieniem zmian tej sfery pod wpływem wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju w różnych sferach życia społeczno-gospodarczego.

W11 Zna i rozumie mechanizmy rządzenia i podejmowania decyzji politycznych dotyczących oparcia rozwoju na zasadach zrównoważonego rozwoju.

K01 Rozumie potrzebę nieustannego uczenia się i aktualizowania swojej wiedzy. Wie, że społeczeństwo nieustanie rozwija się, a w konsekwencji wytwory organizacji mają ograniczoną ważność. Dostrzega potrzebę innowacyjnego rozwoju i nowoczesnego zarządzania sferą publiczną w tym zastosowania do tego celu strategii zrównoważonego rozwoju.

K03 Rozumie znaczenie priorytetów i hierarchii problemów w działaniach na rzecz rozwoju dla przyszłości. Potrafi wskazać priorytety w tym obszary, które powinny rozwijać się w sposób zrównoważony.

K05 Ma świadomość konieczności kreowania zjawisk innowacyjności i zarządzania sferą publiczną z uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy, które powinno stanowić nieodłączny element strategii zrównoważonego rozwoju.

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczony na poziomie co najmniej 50% punktów.

Zakres tematów:

Uwarunkowania i trendy rozwojowe kraju, zasady polityki rozwoju oraz obowiązujące w tym zakresie dokumenty.

Główne obszary, cele oraz priorytety rozwojowe (administrowanie a zarządzanie rozwojem, środki na działania rozwojowe, kapitał społeczny, bezpieczeństwo obywateli, aktorzy rozwoju zrównoważonego).

Instrumenty wdrażania rozwoju zrównoważonego.

Wprowadzanie innowacyjnych metod rozwoju (B+R, konkurencyjność, innowacyjne technologie).

Racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska oraz jego ochrona w skali lokalnej i regionalnej.

Zapewnienie dostępu do określonych standardów oraz usług publicznych.

Spójność społeczna i terytorialna.

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Lokalne i regionalne programy oraz strategie zrównoważonego rozwoju (zasady sporządzania).

Analiza krytyczna regionalnych oraz lokalnych programów oraz strategii zrównoważonego rozwoju.

Tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 12:45 - 14:15, sala 106
Czesław Wodzikowski 13/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.