Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie zrównoważonego rozwoju 1000-ISP-S36SZR-SP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. J. Korol, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
2. Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych (red.) S. Radwan, Z. Lorkiewicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.
3. Walory przyrodnicze jako czynnik rozwoju regionów wschodniej Polski (red.) R. Horodeński, C. Sadowska-Sumarska, Wydawnictwo Wyższej szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2003.
4. Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym. Wyzwania dla miast i obszarów wiejskich (red. ) M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
5. http://www.sendzimir.org.pl/publikacje_Fundacji
6. http://mr.bip.gov.pl/
7. http://www.minrol.gov.pl/

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia terenowe
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
Literatura:

1. Strategia rozwoju kraju 2020 z dn. 25 września 2012 roku. Rada Ministrów, Warszawa.

2. Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do roku 2025.

3. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020.

4. J. Korol, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.

5.M. Kistowski, Regoionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategie rozwoju województw. Uniwersytet Gdański, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk-Poznań 2003.

6. Regionalne i lokalne strategie zrównoważonego rozwoju.

Efekty uczenia się:

K_W11 Zna i rozumie mechanizmy rządzenia i podejmowania decyzji politycznych

K_U02 Potrafi prawidłowo wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk humanistycznych i społecznych do badań procesów innowacyjności i zarządzania sferą publiczną. Potrafi badać perspektywy rozwoju i zarządzania innowacyjnego społeczeństwa.

K_U03 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów innowacyjności i zarządzania sferą publiczną w konkretnych sytuacjach społecznych w wymiarze polityki państwowej, lokalnej i regionalnej.

K_U06 Analizuje konkretne wyzwania rozwojowe w sferze publicznej i proponuje odpowiednie sposoby ich rozwiązania przy pomocy instrumentów politycznych, ekonomicznych lub organizacyjnych.

K_K01 Rozumie potrzebę nieustannego uczenia się i aktualizowania swojej wiedzy. Wie, że społeczeństwo nieustanie rozwija się, a w konsekwencji wytwory organizacji mają ograniczoną ważność. Dostrzega potrzebę innowacyjnego rozwoju i nowoczesnego zarządzania sferą publiczną.

K_K03 Rozumie znaczenie priorytetów i hierarchii problemów w działaniach na rzecz rozwoju dla przyszłości. Potrafi wskazać priorytety.

K_K05 Ma świadomość konieczności kreowania zjawisk innowacyjności i zarządzania sferą publiczną z uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy.

W11 Zna i rozumie mechanizmy rządzenia i podejmowania decyzji politycznych dotyczących oparcia rozwoju na zasadach zrównoważonego rozwoju.

U02 Potrafi prawidłowo wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk humanistycznych i społecznych do badań procesów innowacyjności i zarządzania sferą publiczną. Potrafi badać perspektywy rozwoju i zarządzania innowacyjnego społeczeństwa opartego na strategiach zrównoważonego rozwoju.

U03 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów innowacyjności i zarządzania sferą publiczną w konkretnych sytuacjach społecznych w wymiarze polityki państwowej, lokalnej i regionalnej opartych na koncepcji zrównoważonego rozwoju.

U06 Analizuje konkretne wyzwania rozwojowe w sferze publicznej i proponuje odpowiednie sposoby ich rozwiązania przy pomocy instrumentów politycznych, ekonomicznych lub organizacyjnych z wykorzystaniem strategii zrównoważonego rozwoju.

K05 Ma świadomość konieczności kreowania zjawisk innowacyjności i zarządzania sferą publiczną z uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy, które powinno stanowić nieodłączny element strategii zrównoważonego rozwoju.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z kolokwium + aktywność odnotowana przez prowadzącego zajęcia + prezentacja przed grupą na ocenę.

Zakres tematów:

Definicje i ujęcia zrównoważonego rozwoju (różne podejścia do kwestii rozwoju zrównoważonego).

Międzynarodowe uwarunkowania zrównoważonego rozwoju.

Zasady określenia „koszyka” wskaźników zrównoważonego rozwoju dla lokalnych i regionalnych strategii zrównoważonego rozwoju.

Zasady tworzenia lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju, analiza SWOT.

Wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo w lokalnych i regionalnych strategiach rozwoju.

Krytyczna analiza strategii zrównoważonego rozwoju (poziom lokalny).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 12:45 - 14:15, sala 106
Czesław Wodzikowski 13/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.