Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biomechanika 1500-WF3B-NP
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Grimshaw P., Lees A., Fowler N., Burden A. (2010) Biomechanika sportu. Krótkie wykłady, PWN, Warszawa.
2. Sydenham P. H. (Red.) (1988) Podręcznik metrologii. WKŁ.
3. Niezgodziński M., Niezgodziński T. (1998) Wytrzymałość materiałów PWN.
4. Delavier F. (2003)Women’s strength training anatomy. Human Kinetics.
5. Czasopisma:
• Acta of Bioengineering and Biomechanics
• Archives of Budo
• Journal of Strength and Conditioning Research
• Journal of Biomechanics
• Journal of Applied Biomechanics
• Journal of Sport Sciences
• Human Movement
• Biology of Sport
• Gait and Posture
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: eksperyment
Literatura:

Bober T., Zawadzki J. (2006) Biomechanika układu ruchu człowieka. Wydawnictwo BK, Wrocław.

Buśko K., Musiał W., Wychowański M.J. 1991) Instrukcje do ćwiczeń z biomechaniki. Wydawnictwa Akademii Wychowania Fizycznego, Warszawa, Wyd. II.(Zeszyt Naukowo-Metodyczny).

Fidelus K. (1997) Koordynacja ruchu i kształtowanie nawyków ruchowych. Wychowanie Fizyczne i Sport T.XLI, nr 1-2, s. 119-128.

Peter M. McGinnis (2018) Biomechanika sportu, wydawnictwo: EDRA Urba & Partner Sp. z o.o..

Efekty uczenia się:

W01: Zna podstawowe terminy biomechaniczne. (K_W08)

W02: Zna metody wyznaczania środka masy człowieka. Zna możliwości analizy ruchu metodami filmowymi. Zna sposoby tworzenia i weryfikacji kryteriów oceny ruchu. (K_W08)

W03: Rozumie przyczyny i skutki działania sił na ciało i otoczenie. Zna czynniki wpływające na siłę mięśni i metody pomiaru siły. (K_W08)

U01: Rozumie podstawowe terminy biomechaniczne. (K_U17)

U02: potrafi wyznaczyć położenie środka ciężkości na zdjęciu metodą składania sił równoległych i metodą składania momentów sił. (K_U17)

U03: Potrafi przeprowadzić prosty pomiar siły. (K_U11)

K01: Organizuje i projektuje wyznaczanie położenia środka ciężkości na zdjęciu metodą składania momentów sił. (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

1. Warunkiem koniecznym zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich kolokwiów/sprawdzianów przewidzianych w planie ćwiczeń.

2. Tematyka kolokwiów/sprawdzianów dotyczy materiału omawianego na wykładach i ćwiczeniach.

3. Podczas kolokwium/sprawdzianu mogą wystąpić dwa pytania dotyczące wykładów oraz trzy dotyczące ćwiczeń.

4. Sposób oceny sprawdzianu pisemnego: każde pytanie oceniane jest w skali 0-5 pkt.; ocena końcowa ze sprawdzianu: 0-10 niedostateczny, 11-13 dst, 14-16 dst plus, 17-19 dobry, 20-22 db plus, 23-25 bardzo dobry.

5. Podczas sprawdzianów zabronione jest posiadanie telefonów komórkowych, wszelkiego rodzaju zestawów słuchawkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.

6. Ocena końcowa z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie ocen z kolokwiów/sprawdzianów, odpowiedzi ustnych i innych prac wyznaczonych przez prowadzącego.

Zakres tematów:

Ćwiczenia 1.

Sprawy organizacyjne. Wiadomości z fizyki wymagane podczas zajęć z Biomechaniki

Ćwiczenia 2.

Repetytorium z mechaniki – rozwiązywanie zadań.

Ćwiczenie 3.

Zmiana sił reakcji podłoża w różnych formach ruchu (wyskok na platformie dynamometrycznej - pomiar).

Ćwiczenia 4.

Sprawdzian (ZAL)

Ćwiczenie 5.

Pojęcie środka ciężkości ciała. Wyznaczanie środka masy metodą graficzną.

Ćwiczenie 6.

Wyznaczanie środka masy metodą graficzną, dalszy ciąg.

Ćwiczenie 7.

Wyznaczanie środka masy metodą analityczną.

Ćwiczenie 8.

Obliczanie parametrów kinematycznych ruchu człowieka metodą fotogrametryczną.

Ćwiczenie 9.

Prezentacja przez studentów, na podstawie przeglądu literatury, propozycji własnych projektów zastosowania środka ciężkości ciała w biomechanicznej analizie techniki ruchu.

Ćwiczenie 10.

Sprawdzian (Ocena)

Ćwiczenie 11.

Metrologia. Pomiar momentów sił mięśniowych w statyce w wybranych stawach.

Zmiana sił reakcji podłoża w różnych formach ruchu – omówienie wyników.

Ćwiczenie 12.

Badanie bioelektrycznej funkcji mięśni metodą elektromiografii.

Ćwiczenie 13.

Prezentacja i interpretacja pomiarów własnych studentów. Przedstawianie publikacji z czasopism w języku polskim lub angielskim na temat oceny siły i mocy.

Ćwiczenie 14.

Kolokwium zaliczeniowe lub sprawdzian zaliczeniowy (Ocena)

Ćwiczenie 15.

Kolokwium poprawkowe lub sprawdzian poprawkowy (Ocena)

Uwaga!!!

Do ćwiczeń nr 9 i 13 należy przygotować pisemne streszczenie artykułu z czasopisma naukowego dotyczącego biomechaniki.

• Na początku należy wymienić wszystkich autorów, tytuł w oryginale, dokładne dane czasopisma, z którego zaczerpnięto artykuł,

np. Wychowański M., Wit A., Slugocki G., Gajewski J., Orzechowski G. (2006) Modeling of minimal-time weight lifting using the elbow joint muscles. Journal of Biomechanics. Vol. 39, Suppl. 1, p.S48, Abstract 4954.

• W przypadku pozycji anglojęzycznych należy podać przetłumaczony tytuł.

• Następnie napisać po kilka zdań na każdy z punktów: wprowadzenie, materiał i metody, wyniki badań, wnioski oraz własny komentarz.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Buśko 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.