Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język łaciński 3001-BI11JL-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Michalunio Cz. SJ,, Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów, powiedzeń. Wydawnictwo WAM, Kraków 2004 (i następne)
Kalinkowski St., Aurea dicta. Słynne łacińskie sentencje, przysłowia i powiedzenia, Wydawnictwo „Veda”, Warszawa 1993 (i następne)
Grimal P., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław 1987 (i następne)
Mikołajczak A. W., Łacina w kulturze polskiej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2005
Hermann M., O łacinie tylko dobrze. De lingua Latina nil nisi bene. Język łaciński i grecko-łacińskie dziedzictwo kulturowe we współczesnej Europie. Universitas, Kraków 2014
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody gier dydaktycznych
metody kooperatywne
metody pracy ze źródłami
Metody dydaktyczne - inne: dyskusja, analiza i interpretacja sentencji łacińskich oraz fragmentów tekstów źródłowych
Literatura:

Ter-Grigorian N., Disco linguam Latinam, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000

Jurewicz O. Winniczuk L. Żuławska J., Język łaciński dla lektoratów szkół wyższych.Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 (i następne)

Kumaniecki K., Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa1983 (i następne)

Mały słownik łacińsko-polski pod red. Korpantego J., Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2004 (i następne)

Mały słownik polsko-łaciński pod red. Winniczuk L., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994 (i następne)

Wikarjak J., Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997 (i następne)

Korolko M., Thesaurus. Skarbiec łacińskich sentencji, przysłów i powiedzeń w literaturze polskiej, Wydawnictwo „ Wiedza Powszechna”, Warszawa 1997 (i następne)

Efekty uczenia się:

W01 Student rozumie istotę znaczenia języka łacińskiego oraz kultury antycznej w literaturze polskiej w poszczególnych epokach literackich (K_W14, K_K07)

U01 Student wie jak prawidłowo wymawiać łacińskie terminy (K_U13, K_U14)

U02 Student umie dokonać analizy prawidłowości form koniugacyjnych w tekstach tłumaczonych z języka łacińskiego na język polski (K_U13, K_U14)

U03 Student potrafi dokonać analizy prawidłowości form deklinacyjnych w tłumaczonych z języka łacińskiego na język polski tekstach (K_U13, K_U14)

U04 Student umie tłumaczyć fragmenty prostych tekstów z języka łacińskiego na język polski (K_U13, K_U14)

U05 Student zna konteksty zastosowania łacińskich terminów(sentencji, zwrotów, wyrażeń) (K_U13, K_U14)

K01 Student dostrzega znaczenie i potrzebę zachowania dziedzictwa kulturowego jakim jest znajomość kultury antycznej i języka łacińskiego. Rozumie znaczenie języka łacińskiego i kultury antycznej w literaturze oraz kulturze Europy i Polski. (K_W14, K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

METODY OCENIANIA: prace domowe (ćwiczenia, tłumaczenia), kolokwia gramatyczno-leksykalne, kolokwia sprawdzające znajomość oraz umiejętność zastosowania zwrotów i sentencji łacińskich

KRYTERIA OCENIANIA:

50% - ocena dostateczna

65% - ocena dostateczna plus

76% - ocena dobra

87% - ocena dobra plus

95% - ocena bardzo dobra

Na zaliczenie przedmiotu ma także wpływ systematyczne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych z języka łacińskiego.

Zakres tematów:

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE:

1. Zasady wymowy i akcentowania.

2. Formy podstawowe czasownika. Indicativus, imperativus praesentis activi I –

IV koniugacji i czasownika: esse.

3. Dziedzictwo praindoeuropejskie. Nazwy i pytania przypadków.

4. Odmiana rzeczownika - deklinacje I – II.

5. Przymiotniki I i II deklinacji.

6. Budowa zdania łacińskiego. Funkcje przypadków. Rodzaje orzeczenia.

7. Zaimki pytajne.

8. Liczebniki główne i porządkowe 1 – 1000

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO:

1. Rola języka łacińskiego w kulturze europejskiej oraz polskiej.

2.Wybrane zagadnienia dotyczące:

- historii starożytnej literatury greckiej i rzymskiej

- mitologii oraz religii greckiej i rzymskiej

- życia codziennego starożytnych Greków i Rzymian

- greckiej oraz rzymskiej antycznej sztuki i architektury

3. Recepcja antyku w kulturze polskiej oraz europejskiej.

4. Historia kalendarza juliańskiego oraz juliańsko-gregoriańskiego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:15 - 16:00, sala 311
Izabela Radwan 19/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Ogińskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.