Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektrodynamika 1300-Fz24E-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. J.D. Jackson , ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, PWN 1982
2. L. Landau, E. M. Lifszyc – Teoria pola. Elektrodynamika, PWN 1979

Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
Metody dydaktyczne - inne: wykład multimedialny
Literatura:

1. D. J. Griffiths, Podstawy elektrodynamiki, PWN, Warszawa, 2001

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia Efekty kierunkowe Efekty przedmiotowe

K_W01

K_W03 posiada podstawową wiedzę z zakresu elektrodynamiki (P_W01)

K_U01

K_U08

K_U09 potrafi zdefiniować podstawowe wielkości w elektrody¬na¬mice, wyjaśnić zależności między nimi (P_U01)

potrafi przedstawić wybrane zastosowania elektrodynamiki we współczesnej technologii (P_U02)

K_K01 potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłę¬bie¬niu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania (P_K01)

K_K02 potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność syste¬ma¬tycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter (P_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena Kryteria

5 Student wykazuje dogłębną znajomość teorii w zakresie

przewidzianym w sylabusie.

Student potrafi stosować nabytą wiedzę do rozwiązywania problemów praktycznych i teoretycznych oraz wyciągania wniosków jakościowych, również w złożonych i niestandardowych sytuacjach.

4

Student wykazuje dużą znajomość teorii elektrodynamiki przewidzianym w sylabusie.

Student potrafi swobodnie stosować tę wiedzę do rozwiązywania problemów teoretycznych i wyciągania z wniosków jakościowych, również w złożonych sytuacjach.

3 Student wykazuje podstawową znajomość elektrodynamiki w zakresie przewidzianym w sylabusie.

Student potrafi stosować tę wiedzę w stopniu wystarczającym

do rozwiązywania problemów teoretycznych w prostych

sytuacjach.

2. Student nie osiągnął standardów opisanych przy pomocy

powyższych deskryptorów

Zakres tematów:

1. Elektrostatyka

1.1 Pole elektryczne

1.2 Dywergencja i rotacja pola elektrostatycznego

1.3 Potencjał elektryczny

1.4 Praca i energia w elektrostatyce

1.5 Przewodniki

2. Specjalne metody elektrostatyki

2.1 Równanie Laplace’a

2.2 Metoda obrazów

2.3 Metoda separacji zmiennych

2.4 Rozwiniecie multipolowe

3. Pola elektryczne w materii

3.1 Polaryzacja elektryczna

3.2 Pole ciała spolaryzowanego

3.3 Pole indukcji elektrycznej

3.4 Dielektryki liniowe

4. Magnetostatyka

4.1 Siła Lorentza

4.2 Prawo Biota-Savarta

4.3 Dywergencja i rotacja B

4.4 Magnetyczny potencjał wektorowy

5. Pola magnetyczne w materii

5.1 Magnetyzacja

5.2 Pole namagnesowanego ciała

5.3 Natężenie pola magnetycznego

5.4 Ośrodki liniowe i nieliniowe

6. Elektrodynamika

6.1 Siła elektromotoryczna

6.2 Indukcja elektromagnetyczna

6.3 Równania Maxwella

7. Zasady zachowania

7.1 Ładunek i energia

7.2 Pęd

8. Fale elektromagnetyczne

8.1 Fale w jednym wymiarze

8.2 Fale elektromagnetyczne w próżni

8.3 Fale elektromagnetyczne w ośrodku materialnym

8.4 Absorpcja i dyspersja

9. Potencjały i pola źródeł zmiennych w czasie

9.1 Wprowadzenie potencjałów

9.2 Rozkłady ciągłe

10. Promieniowanie

10.1 Promieniowanie dipolowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:00 - 12:30, sala 8
Hubert Grudziński 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.