Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka i technologia próżni 1300-Fz24FiTP-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: A. Roth, Vacuum technology, North Holland 1976
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: Wykład, dyskusja, krytyczna ocena i analiza, prezentacje
Literatura:

J.Groszkowski, Technika wysokiej próżni, WNT, Warszawa 1978

Efekty uczenia się:

K_W07, K_U01, K_U04, K_U07

• posiada wiedzę obejmującą zagadnienia z zakresu technik próżniowych stosowanych w fizyce (W15)

• zna teoretyczne podstawy budowy i działania aparatury próżniowej stosowanej w czynnościach rutynowych kryminologa (W16)

• potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty fizyczne w warunkach próżniowych (U13)

• potrafi integrować wiedzę i umiejętności z różnych działów fizyki, do innych dziedzin (U04)

• potrafi w przystępny sposób przedstawić wyniki przeprowadzonych badań w formie pisemnej i ustnej (U06)

K_K01, K_K03

• potrafi zaplanować eksperyment odpowiednio określając cele i potrzebne środki (K03)

• zna własne ograniczenia i rozumie potrzebę samokształcenia (K01)

Metody i kryteria oceniania:

5 Student wykazuje rozległą znajomość teorii próżni w zakresie

przewidzianym w sylabusie.

Student potrafi stosować tę wiedzę do rozwiązywania problemów praktycznych i teoretycznych oraz wyciągania wniosków jakościowych, w sytuacjach złożonych i niestandardowych.

4 Student wykazuje dobrą znajomość fizyki próżni w zakresie przewidzianym w sylabusie.

Student potrafi stosować tę wiedzę w stopniu dobrym

do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w prostych i złożonych sytuacjach.

3 Student wykazuje podstawową znajomość fizyki próżni w zakresie przewidzianym w sylabusie.

Student potrafi stosować tę wiedzę w stopniu wystarczającym

do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w prostych sytuacjach.

2 Student nie spełnia żadnego z powyższych kryteriów

Zakres tematów:

1. Próżnia i ciśnienie. Podział próżni, ciśnienie i jego jednostki w technice próżni, równanie stanu gazu, kinetyczna teoria gazów. Statystyka Maxwella Boltzmana.

2. Warunki lepkie i molekularne. Dyfuzja gazu, efuzja gazu, transport energii w warunkach lepkich i molekularnych.

3. Przepływ gazu w niskim ciśnieniu. Natężenie i szybkość przepływu, przewodność i impedancja układu próżniowego, prawa przepływu, pompowanie układu i ciśnienie końcowe. Przewodność układów próżniowych.

4. Zjawiska fizykochemiczne w technice próżniowej - sorpcja i desorpcja gazu, siły wiązania w fizy- i chemisorpcji, dyfuzja i migracja powierzchniowa.

5. Dyfuzja i przepływ gazu w ciele stałym, rozpuszczalność gazów, parowanie, kondensacja, odgazowywanie.

6. Pompy próżniowe ich rodzaje, budowa i zasady działania. Zastosowania w technice próżni, technologii i metodach pomiarowych.

7. Pomiary próżniowe. Pomiary ciśnień całkowitych, pomiary natężenia przepływu, pomiary absolutne i pośrednie. Zasady eksploatacji próżniomierzy.

8. Pomiary najniższych ciśnień. Próżniomierze jonizacyjne zasada działania, problemy

pomiarów ciśnień najniższych.

9. Spektrometry mas i pomiary ciśnień cząstkowych.

10. Technologia próżni. Zasady konstrukcji układów próżniowych, wytrzymałość mechaniczna, materiały próżniowe: metale, szkła, ceramiki, materiały organiczne.

11. Zasady spawania i lutowania układów, złącza rozbieralne, normalizacja elementów próżniowych, konwencje oznaczeń.

12. Zastosowania próżni w badaniach podstawowych i technicznych,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:15 - 10:45, sala 8
Kazimierz Paprocki 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.