Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizykochemia w kryminalistyce 1300-Fz24FwKr-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Rodowicz L.: Kryminalistyczne badanie śladów obuwia, wyd. CLK KGP Warszawa 2000,
2. Technika kryminalistyczna t. 3, red. W. Kędzierski, wyd. WSPol. Szczytno 1995.

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: prezentacje multimedialne prowadzącego
Literatura:

1. Mieczysław Goc , Jarosław Moszczyński, Ślady kryminalistyczne, 2007

2. L. Bieliński, Kryminalistyczno-procesowe zabezpieczanie śladów na miejscu zdarzenia, 2009

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe Efekty przedmiotowe

K_W01 posiada wiedzę z zakresu podstawowych działów fizyki oraz ogólną wiedzę w dotyczącą podstawowych koncepcji, zasad i teorii z zakresu fizyki a także dyscyplin pokrewnych (P_W01)

K_W04 potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe prawa i twierdzenia fizyczne (P_W02),

K_U01 potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twier¬dzenia i metody (P_U01),

K_U03 potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje (P_U02)

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (P_K01)

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych (P_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Ocena Kryteria

5 Student wykazuje dogłębną znajomość teorii w zakresie przewi¬dzia¬nym w sylabusie; potrafi stosować nabytą wiedzę do roz¬wiązywania problemów praktycznych i teoretycznych oraz wy¬cią¬gania wniosków jakościowych, również w złożonych i niestan¬dar¬dowych sytuacjach.

4 Student wykazuje dużą znajomość fizyki i chemii w krymina-lis¬tyce przewidzianym w sylabusie; potrafi swobodnie stosować tę wiedzę do rozwiązywania problemów teoretycznych, praktycz¬nych i wyciągania z wniosków jakościowych, również w złożo¬nych sytuacjach.

3 Student wykazuje podstawową znajomość teorii fizycznych i che¬micznych w zakresie przewidzianym w sylabusie; potrafi stosować tę wiedzę w stopniu wystarczającym do rozwiązywania proble¬mów teoretycznych w prostych sytuacjach.

2 Student nie osiągnął standardów opisanych przy pomocy powyż¬szych deskryptorów

Zakres tematów:

Ślady fizykochemiczne

1. Zabezpieczanie śladów i innych materiałów do badań fizykochemicznych

1.1. Materiał dowodowy

1.2. Materiał porównawczy

1.3. Ślepa próba („tło”)

1.4. Materiał kontrolny

2. Wybuchy i materiały wybuchowe

3. Pożary

4. Badania elektrotechniczne

5. Narkotyki

6. Ślady gleby

7. Mikroślady

8. Ślady pozostałości po wystrzale z broni palnej (GSR)

8.1. Charakterystyka GSR

8.2. Lokalizacja i zabezpieczanie GSR

8.3. Rola śladów pozostałości po wystrzale z broni palnej w procesie wyjaśniania okoliczności zdarzenia

Daktyloskopia

1. Biologiczne podstawy daktyloskopii

1.1. Właściwości linii papilarnych

1.2. Substancja potowo-tłuszczowa

2. Ujawnianie śladów linii papilarnych

2.1. Rodzaje śladów linii papilarnych

2.2. Metody ujawniania śladów linii papilarnych

2.3. Zasady ujawniania śladów linii papilarnych

2.4. Kolejność stosowania metod ujawniania śladów linii papilarnych

3. Stosowanie proszków daktyloskopijnych

3.1. Rodzaje proszków daktyloskopijnych i ich dobór w zależności od podłoży

3.2. Techniki nanoszenia proszków daktyloskopijnych

3.3. Zabezpieczanie śladów za pomocą folii daktyloskopijnych

4. Laboratoryjne metody ujawniania i zabezpieczania śladów linii papilarnych

4.1. Metody stosowane na podłoża chłonne: pary jodu, RTX, DFO, ninhydryna, PhD

4.2. Metody stosowane na podłoża niechłonne: cyjanoakrylan, fiolet krystaliczny, czerń sudanowa, SPR, wet powder, RTX

4.3. Metody fluorescencyjne: ardrox, basic yellow 40, safranina O, liqui-drox

4.4. Metody ujawniania śladów krwawych: czerń amidowa, czerwień węgierska

5. Daktyloskopowanie

5.1. Podstawy prawne daktyloskopowania

5.2. Daktyloskopowanie osób

5.3. Daktyloskopowanie zwłok

6. Wykorzystanie śladów linii papilarnych

6.1. Funkcjonowanie systemów AFIS

6.2. Rejestracja daktyloskopijna

6.3. Ekspertyza daktyloskopijna

Cheiloskopia. Otoskopia. Odontoskopia. Gantiskopia. Traseologia.

1. Ślady czerwieni wargowej

1.1. Wprowadzenie

1.2. Cechy biologiczne linii czerwieni wargowej

1.3. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów czerwieni wargowej

1.4. Pobieranie materiału porównawczego do ekspertyzy cheiloskopijnej

1.5. Wybrane zagadnienia ekspertyzy cheiloskopijnej

2. Ślady małżowiny usznej

2.1. Wprowadzenie

2.2. Biologiczne podstawy otoskopii kryminalistycznej

2.3. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów małżowiny usznej

2.4. Pobieranie materiału porównawczego do ekspertyzy otoskopijnej

2.5. Wybrane zagadnienia ekspertyzy otoskopijnej

3. Ślady zębów

3.1. Wprowadzenie

3.2. Budowa i rodzaje zębów człowieka

3.3. Rodzaje śladów zębów

3.4. Możliwości badawcze śladów zębów

3.5. Zabezpieczanie śladów zębów

3.6. 3obieranie materiału porównawczego do ekspertyzy śladów zębów

3.7. Metodyka wykonania ekspertyzy śladów zębów

4. Ślady rękawiczek

4.1. Pojęcie i rodzaje śladów rękawiczek

4.2. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów rękawiczek

4.3. Pobieranie materiału porównawczego do badań rękawiczek

4.4. Możliwości wykorzystania śladów rękawiczek w badaniach kryminalistycznych

Ślady biologiczne

1. Wiadomości ogólne

2. Pojęcie i rodzaje śladów biologicznych

2.1. Ślady pochodzenia tkankowego

2.2. Wydzieliny

2.3. Wydaliny

3. Ujawnianie śladów biologicznych

3.1. Metody ujawniania śladów biologicznych

3.2. Ujawnianie krwi metodami niespecyficznymi

3.3. Ujawnianie krwi metodami specyficznymi

3.4. Ujawnianie spermy metodami niespecyficznymi

3.5. Ujawnianie spermy metodami specyficznymi

3.6. Ujawnianie śliny

3.7. Ujawnianie innych śladów biologicznych

4. Zabezpieczanie śladów biologicznych

4.1. Zasady ogólne

4.2. Czynniki zewnętrzne mające wpływ na ślady biologiczne

4.3. Metody zabezpieczania śladów biologicznych

4.4. Kontaminacja

5. Możliwość rekonstrukcji zdarzenia na podstawie śladów biologicznych

6. Zagrożenia występujące przy ujawnianiu i zabezpieczaniu śladów biologicznych

7. Baza danych DNA

7.1. Możliwości wykorzystania analizy DNA w kryminalistyce i medycynie sądowej

7.2. Podstawy prawne funkcjonowania bazy danych DNA

7.3. Elementy składowe bazy danych DNA „Genom”

7.4. Ogólne zasady funkcjonowania bazy DNA „Genom”

7.5. Zabezpieczanie materiału biologicznego do identyfikacji NN zwłok i szczątków ludzkich

Ślady osmologiczne

1. Pojęcie i charakterystyka śladów zapachowych

2. Zabezpieczanie śladów zapachowych

2.1. Postępowanie na miejscu zdarzenia

2.2. Zabezpieczenie procesowe

3. Typowanie miejsc występowania śladów zapachowych

3.1. Specyfika oględzin pomieszczeń

3.2. Specyfika oględzin pojazdów

4. Pobieranie materiału porównawczego do badań osmologicznych

5. Badanie śladów zapachowych

Ślady traseologiczne

1. Pojęcie i rodzaje śladów traseologicznych. Ślady obuwia

1.1. Rodzaje śladów obuwia

1.2. Czynniki wpływające na jakość śladów

1.3. Poszukiwanie śladów obuwia

1.4. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów obuwia

1.5. Wnioskowanie na podstawie śladów obuwia

1.6. Zasady pobierania materiału porównawczego

1.7. Możliwości identyfikacyjne śladów obuwia

2. Ślady środków transportu

2.1. Pojęcie i rodzaje śladów środków transportu

2.2. Charakterystyka podstawowych rodzajów śladów środków transportu

2.3. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów środków transportu

2.4. Możliwości badań kryminalistycznych śladów środków transportu

Dokument jako ślad kryminalistyczny

1. Pojęcie i zakres badań dokumentów

2. Sposób zabezpieczenia dokumentu jako śladu kryminalistycznego

3. Zasady kompletowania materiału porównawczego do badań dokumentów

3.1. Zasady kompletowania materiału porównawczego do klasycznych badań dokumentów

3.2. Zasady kompletowania materiału porównawczego do badań pisma maszynowego

3.3. Zasady kompletowania materiału porównawczego do badań odbitek pieczątek, pieczęci, stempli

3.4. Zasady kompletowania materiału porównawczego do technicznych badań dokumentów

3.5. Zasady kompletowania materiału porównawczego do badań porównawczych papierów

3.6. Zasady kompletowania materiału porównawczego do badań porównawczych środków kryjących

3.7. Zasady kompletowania materiału porównawczego do badań porównawczych urządzeń

3.8. Zasady kompletowania materiału porównawczego do badań materiałów pośrednich

4. Kryminalistyczne zbiory dokumentów

Ślady fonoskopijne

1. Pojęcie i zakres badań fonoskopijnych

2. Pobieranie materiału porównawczego do badań fonoskopijnych

3. Zabezpieczanie materiału do badań fonoskopijnych

Ślady mechanoskopijne

1. Rodzaje śladów mechanoskopijnych

1.1. Narzędzia tnące

1.2. Narzędzia dwu- i wieloszczękowe

1.3. Plomby i plombownice

1.4. Narzędzia tępe i tępokrawędziaste, przedmioty i płaszczyzny stałe

1.5. Mechaniczne urządzenia zabezpieczające i wytrychy

2. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów mechanoskopijnych

3. Pobieranie materiału porównawczego

4. Zakres badań mechanoskopijnych i metalograficznych

4.1. Badania rozbitych (stłuczonych) szyb

4.2. Badania przedmiotów rozdzielonych - „na całość”

4.3. Badania falsyfikatów monet

4.4. Badania z wykorzystaniem zbiorów śladów mechanoskopijnych

4.5. Badania metaloznawcze

5. Badania autentyczności numerów identyfikacyjnych pojazdów

5.1. Budowa strukturalna numeru identyfikacyjnego VIN

5.2. Metody znakowania nadwozi - podwozi pojazdów

5.3. Metody przerabiania numerów identyfikacyjnych

5.4. Badania numerów identyfikacyjnych pojazdów

5.5. Komputerowa baza oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:15 - 10:45, Budynek przy placu Weyssenhoffa, sala 013
każdy czwartek, 9:15 - 10:45, Budynek F przy ul. Chodkiewicza, sala Aula LBM
Agnieszka Banaszak-Piechowska, Jan Grajewski, Ewa Zastempowska, Anna Błajet-Kosicka 1/1 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.