Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie 1400-Ek1Z-NP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Michalski E., Zarządzanie przedsiębiorstwem. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2018.
2. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
metody proseminaryjne
warsztaty
Metody dydaktyczne - inne: brak
Literatura:

1. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2018.

2. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

3. Engelhardt J., Zarządzanie przedsiębiorstwem, Ce

Efekty uczenia się:

W1: posiada elementarną wiedzę o rodzajach struktur i instytucji gospodarczych w kraju i UE, zna strukturę gospodarki narodowej i zależności między jej elementami K_W04

W2: Wyjaśnia podstawowe zasady i definicje zarządzania i organizacji. Wymienia rodzaje przywództwa oraz źródła władzy. Analizuje poszczególne nurty teorii organizacji i zarządzania. Opisuje rodzaje kierowników, typy zachowań kierowniczych i style przewodzenia w oparciu o procesy decyzyjne. K_W10

U1: Używa nabytej wiedzy z zakresu zarządzania i organizowania w wypowiedziach pisemnych i ustnych. K_U02

U2: Wyróżnia typy kultur organizacyjnych występujących w organizacjach administracyjnych. Dostosowuje odpowiednio argumentując style i techniki negocjacji w organizacji. Dobiera rodzaje kierowników i umiejętności kierownicze przydatne w konkretnych warunkach. K_U05

K1: Organizuje pracę własną i zarządza własnym czasem pracy zgodnie z zasadami zarządzania i organizowania ponosząc odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Podejmuje pracę zespołową wykazuje tolerancję i otwartość wobec odmiennych zachowań i poglądów innych członków. K_K02

Metody i kryteria oceniania:

1. Sprawdzenie pisemne wiedzy

2. Ocena ciągła obejmująca udział w dyskusji o praktycznym wymiarze komunikowania

metody weryfikacji:

kolokwium końcowe pisemne - W1 W2 U1 U2

aktywność w dyskusji K1

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia i definicje zarządzania i organizacji.

2. Zasady organizacji i zarządzania.

3. Ewolucja teorii organizacji i zarządzania.

4. Teoria przywództwa i władzy.

5. Organizacje i struktury organizacyjne.

6. Kierowanie grupami w organizacji.

7. Kultura organizacyjna, otoczenie organizacji i cykl życia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Skinder 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.