Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka muzyki, zajęć artystycznych i dodatkowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych 1600-EA24MMZAWSP-SD
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Dyrdał A. (opr.), Materiały pomocnicze dla nauczycieli wychowania muzycznego, Urząd Miejski Bydgoszczy Wydział Oświaty i Wychowania, Bydgoszcz 1974
2. Dzierzgowska I., Wspinaczka po stopniach awansu. V. Dyrektor Szkoły, Warszawa 2005
3. Forum dydaktyczne, przeszłość - teraźniejszość – przyszłość, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2009
4. Górski W. (red.), Sztuka, Kultura, Edukacja, rocznik naukowy 2012, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdański, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki, Gdańsk 2012
5. Górski W. (red.), Sztuka, Kultura, Edukacja, rocznik naukowy 2012, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdański, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki, Gdańsk 2011
6. Górski W. (red.), Sztuka, Kultura, Edukacja, rocznik naukowy 2012, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdański, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki, Gdańsk 2010
7. Janczewska-Sołomko K., Zarnecka M. (red.), Dorobek i perspektywy rozwoju psychologii i pedagogiki muzyki w PRL. Materiały z Sympozjum w PWSM w Warszawie 12-14 grudnia 1974 roku, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Warszawie Instytut Pedagogiki Muzycznej, Warszawa 1977
8. Jarmoszuk Z., Jędryczkowska K., Krysiak M. (red.), Instytucje i placówki naukowo-badawcze prowadzące badania w dziedzinie kultury, Instytut Kultury, Pracownia Informacji Naukowej, Seria Katalogi: Nr 1 Warszawa 1991
9. Lewandowska K., Rozwój zdolności muzycznych, WSiP, Warszawa 1978
10. Michalski A. (red.), Nowe koncepcje edukacji muzycznej, Bydgoszcz 2002
11. Millati W., Organizacja Szkolnictwa Artystycznego w Polsce, Materiały Pomocnicze dla nauczycieli Szkół i Ognisk Artystycznych, Rok 1972, zeszyt 141, Centralny Ośrodek Pedagogiczny Szkolnictwa Artystycznego Warszawa
12. Niemierko B., Pomiar wyników kształcenia, Warszawa WSIP
13. Nyderek A., Czynniki warunkujące skuteczność pracy pedagogicznej nauczyciela wychowania muzycznego, Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1988
14. Pielachowski J., Rozwój i awans zawodowy nauczyciela, Poznań 2005
15. Pielachowski J., Sto spraw szkoły mini encyklopedia prawno-organizacyjna, eMPi2 Poznań 2003
16. Piotrowski R. J., Trzos P. A.(red.), Wspieranie potencjału dydaktycznego nauczycieli muzyki – Edukacja. Wiedza. Wykonawstwo. Praktyka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie – Konin 2012
17. Polska Sekcja ISME, Bibliografia prac magisterskich i doktorskich z zakresu wychowania muzycznego napisanych w wyższych uczelniach i instytutach w latach 1982-1986, oprac. Maria Sławska, Katowice 1987
18. Renat M., Percepcja muzyczna w polskiej myśli pedagogicznej II połowy XX wieku- próby syntezy
19. Rubin G., Winnicka M. (red.), Muzyka, Historia, Teoria, Edukacja, Rocznik Instytutu Edukacji Muzycznej nr 2/2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012
20. Rubin G., Winnicka M. (red.), Muzyka, Historia, Teoria, Edukacja, Rocznik Instytutu Edukacji Muzycznej nr 1/2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012
21. Sałata E., Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej, Radom 2001
22. Sosnowski J., Zarys techniki pracy społeczno-oświatowej, Warszawa 1971
23. Standardy edukacji kulturalnej, Warszawa 2008
24. Starzyński E. (red.), Podstawy teoretyczne wychowania muzycznego. Metodologia badań, Materiały z seminarium, Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie, Warszawa 1986
25. Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Wydawnictwo eMPi2 Poznań 2007
26. Szubertowska E., Kompetencje muzyczne młodzieży licealnej na przykładzie badań w szkołach bydgoskich, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 2003
27. Śliwerski B., Problemy współczesnej edukacji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
28. Śliwerski B., Podstawy Edukacji. Ciągłość i zmiana, Kraków 2009
29. Zabłocki J., O prowadzeniu chóru, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1978
30. Zalewska-Pawlak M., (red.), Sztuka wobec wolności człowieka liberalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009
31. Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Studia z Wychowania Muzycznego zeszyt 3, Bydgoszcz 1978
32. Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Studia z Wychowania Muzycznego zeszyt 4, Bydgoszcz 1980
33. Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Studia z Wychowania Muzycznego zeszyt 5, Bydgoszcz 1981
34. Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Studia z Wychowania Muzycznego zeszyt 2, Bydgoszcz 1977
35. Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Studia z Wychowania Muzycznego zeszyt 6, Bydgoszcz 1985
36. Zwolińska E., Edukacja kreatywna, Bydgoszcz 2005
Metody dydaktyczne - inne: wykład,
dyskusja,
indywidualne projekty studenckie,
prezentacje multimedialne,
praca z książką,
obserwacja.
Literatura:

1. Chyła-Szypułowa I.(red.), Wieloaspektowy wymiar sztuki wzbogacający humanistyczne treści edukacyjne, Studia Artystyczne Akademii Świętokrzyskiej. Tom 4, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007

2. Dadak-Kozicka K., (red.), Współczesność jako obecność tradycji. O czterech podejściach do tradycji muzycznej.

3. Day Ch., Rozwój zawodowy nauczyciela, Gdańsk 2004

4. Frątczak J., Metoda projektowania pedagogicznego, EmilJan Bydgoszcz 2008

5. Gołebniak B. D. (red.) Uczenie metodą projektów, WSiP, Warszawa 2002

6. Kaczmarkiewicz M. (red.), Edukacja muzyczna wobec wyzwań XXI wieku, Studia Artystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Tom 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2008

7. Kotarska H., Kamińska B., Testy osiągnięć muzycznych dla młodzieży szkolnej, WSiP, Warszawa 1984

8. Komorowski T., Prawo w praktyce oświatowej. Poradnik dla nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty, wyd. empi s.c

9. Konaszkiewicz Z, Szkice z pedagogiki muzycznej, Akademia Muzyczna, Warszawa 2001

10. Kotarska H., Kamińska B., Testy osiągnięć muzycznych dla młodzieży szkolnej, WSiP, Warszawa 1984

11. Lemańska-Lewandowska E., Nauczyciele a dyscyplina w klasie szkolnej. Przekonania – Strategie – Kierunki zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013

12. Muchacka B., Szymańska M, (red.), Nauczyciel w świecie współczesnym, IMPULS, Kraków 2008

13. Myszkowska-Litwa M., Wychowanie intelektualne w teorii dydaktycznej i praktyce edukacyjnej, Oficyna Wydawnicza IMPULS Kraków 2007

14. Pituła B., Stałe cechy osobowości nauczyciela determinantami jakości jego pracy zawodowej, Bydgoszcz 2010

15. Petlak E., Rola nauczyciela we współczesnej szkole, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2008

16. Przerembska V., Problemy współczesnej edukacji muzycznej, Zakład Pedagogiki Muzycznej, Łódź 2002

17. Pyżalski J., Nauczyciele - Uczniowie: dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie, wyd. Impuls Kraków 2007

18. Szymański M. S., O metodzie projektów. Z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2010

19. Weiner A., Test muzycznych umiejętności percepcyjnych. Podręcznik, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007

20. Wojnar I., Nauczyciel i wychowanie estetyczne, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych Warszawa 1968

21. Woronowicz W., Apanel D., Opieka, wychowanie, kształcenie. Moduły edukacyjne, Wydawnictwo Implus, Kraków 2010

22. Wychowanie muzyczne w szkole czasopismo dla nauczycieli

23. Zając D. (red.), O kompetencjach współczesnych wychowawców. Perspektywa praktyki edukacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010

24. Znowelizowana ustawa o systemie oświaty po zmianach 19 marca 2009 roku, Poznań 2008

25. Znowelizowana ustawa o systemie oświaty po zmianach z 11 kwietnia 2007 roku, Poznań 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza

K2_W02 Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie repertuaru muzycznego stanowiącego podstawę kształcenia muzycznego w szkole

K2_W07 Biegle orientuje się w zakresie problematyki związanej z technologiami muzycznymi oraz ich zastosowania w dydaktyce

K2_W21 Posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki edukacji muzycznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

Umiejętności

K2_U03Potrafi przygotować i wykonać z uczniami utwory objęte repertuarem szkolnym na III i IV etapie edukacyjnym

K2_U12 Wykorzystuje flety proste, instrumenty Orffa, wybrane instrumenty perkusyjne i klawiszowe instrumenty (elektroniczne, akustyczne) w pracy dydaktycznej na III i IV etapie edukacyjnym

K2_U21Bieglewykorzystuje nowoczesne technologie informacyjne w edukacji muzycznej, samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija swoje umiejętności związane z działalnością pedagogiczną, korzysta z różnych źródeł w języku polskim i obcym

K2_U23Posiada umiejętności niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły na III i IV etapie edukacyjnym

K2_U24 Potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych oraz świadomie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces

Kompetencje społeczne

K2_K14Doskonali kompetencje pedagogiczne korzystając ze źródeł internetowych i multimediów, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych

K2_K15Posiada praktyczne kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły oraz przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów

Metody i kryteria oceniania:

Stopień osiagnięcia efektów realizowany będzie poprzez ocenianie nastepujących zadań:

Obecność na wykładzie obowiązkowa

Konwersacja poniższych tematów w grupach:

1. Kompetencje muzyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych

2. Karta nauczyciela

3. Muzyczne pakiety edukacyjne (dotyczy wiedzy o kulturze)

4. Aktywizujące metody nauczania

5. Koncepcje kształcenia i doskonalenia nauczycieli muzyki

Przygotowanie do lekcji dyplomowej

Kolokwium pisemne i ustne z przerobionego materiału

Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu Metodyka muzyki w IV etapie edukacyjnym możliwe jest po przeprowadzonej i zaliczonej praktyce pedagogicznej w zakresie nauczania Metodyki muzyki, zajęć artystycznych i dodatkowych w szkolnictwie ponadpodstawowym

Egzamin - forma ustalona przez wykładowcę. Termin 30.05.2019

Zakres tematów:

1. Profesjonalizm w edukacji – nowy program praktyk pedagogicznych Wydziału Edukacji Muzycznej w zakresie Metodyki muzyki, zajęć artystycznych i dodatkowych w szkolnictwie ponadpodstawowym

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (ze szczególnym uwzględnieniem IV etapu nauczania muzyki, zajęć artystycznych – liceum)

3. Przygotowanie do lekcji dyplomowej

4. Dokumentacja nauczyciela stażysty

5. Karta nauczyciela

6. Kompetencje muzyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych

7. Muzyczne pakiety edukacyjne (dotyczy wiedzy o kulturze)

8. Aktywizujące metody nauczania

9. Koncepcje kształcenia i doskonalenia nauczycieli muzyki

10. Projekty edukacyjne

11. Program naprawczy

12. Program zajęć artystycznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:15 - 10:00, sala 220
Beata Kamińska-Kłos 12/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.