Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka w zakresie Metodyki muzyki, zajęć artystycznych i dodatkowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych 1600-EA24PMMZAIDS-SD
Praktyka pedagogiczna (PR_PED) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Literatura specjalistyczna dotycząca muzycznych zajęć artystycznych na IV etapie edukacyjnym oraz zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych
Akty prawne
Metody dydaktyczne - inne: Zadania praktyczne w instytucjach praktyki; analiza i ocena dokumentów; obserwacja zajęć prowadzonych w placówce; konsultacje z opiekunem praktyki z placówki i opiekunem kierunkowym praktyki z ramienia uczelni.
Literatura:

Regulamin praktyk pedagogicznych realizowanych zgodnie z Zarządzeniem Nr 114/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 roku.

Na Wydziale Edukacji Muzycznej w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy realizowany jest Program praktyk Praktyka pedagogiczna w zakresie nauczania muzyki w IV etapie edukacyjnym, studia stacjonarne II stopnia.

Dokumentacja placówki.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K2_W09 Wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi aspektami studiów

K2_W21 Posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki edukacji muzycznej, popartą doświadczeniem

w jej praktycznym wykorzystywaniu oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

K2_W23 Zna podstawy prawne i system organizacyjny funkcjonowania placówek edukacyjnych i oświatowych, posiada niezbędną wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna

K2_W28 Posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu specyfiki szkoły lub placówki, w której odbywa praktykę, a w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych i partnerów szkolnej edukacji oraz prowadzonej dokumentacji

Umiejętności

K2_U12 Wykorzystuje flety proste, instrumenty Orffa, wybrane instrumenty perkusyjne i klawiszowe instrumenty (elektroniczne, akustyczne) w pracy dydaktycznej na III i IV etapie edukacyjnym

K2_U20 Ma umiejętności związane z teoretycznym i praktycznym zastosowaniem pedagogiki i psychologii w edukacji muzycznej oraz potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji na III i IV etapie edukacyjnym

K2_U23 Posiada umiejętności niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły na III i IV etapie edukacyjnym

K2_U24 Potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych oraz świadomie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno

z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak

i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces

K2_U25 Posiada ugruntowane umiejętności w zakresie technik informatycznych, oraz potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych

K2_U26 Posiada pogłębione umiejętności obserwowania zróżnicowanych aspektów praktyki, współdziałania z opiekunem praktyk oraz analizy i interpretacji zaobserwowanych albo doświadczonych sytuacji oraz zdarzeń pedagogicznych

K2_U30 Potrafi analizować własne działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne

Kompetencje społeczne

K2_K06 Inicjuje i pracuje z innymi osobami w ramach wspólnych projektów oraz działań wynikających z kierunku studiów i specjalności

K2_K12 W sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania, niezbędne w działaniach związanych z kierunkiem studiów i specjalnościami

K2_K15 Posiada praktyczne kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły oraz przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów

K2_K17 Jest przygotowany w sposób praktyczny i teoretyczny do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz

podnoszenia jakości pracy szkoły

K2_K18 Na podstawie realizacji praktyk jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela

Metody i kryteria oceniania:

Stopień osiągnięcia efektów będzie uwidoczniony poprzez następujące zadania:

Opinia opiekuna praktyk z placówki sformułowana na podstawie dziennika praktyk i obserwacji studenta podczas realizacji programu praktyk + ocena dziennika praktyk (w tym protokoły z obserwowanych zajęć; scenariusze prowadzonych zajęć; spostrzeżeń dotyczących funkcjonowania placówki) + ocena z hospitacji funkcjonowania studenta w placówce (rozmowa ze studentem, opiekunem praktyk z placówki, dyrektorem, kierownikiem placówki) dokonana przez opiekuna kierunkowego praktyk

Zakres tematów:

Praktyka pedagogiczna w zakresie nauczania muzyki w IV etapie edukacyjnym odbywa się w placówkach oświatowo-wychowawczych tj.: w szkołach ponadgimnazjalnych. Student odbywa praktykę w charakterze nauczyciela – muzycznych zajęć artystycznych oraz zajęć dodatkowych/pozalekcyjnych.

Treści /zadania praktyki wynikające z efektów kształcenia zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przewidziane w trakcie 30 godzin praktyki (2 punkty ECTS):

1) zapoznanie się ze specyfiką placówki - przedszkola, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;

2) obserwowanie:

a) zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych i nieformalnych grup uczniów,

b) aktywności poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

c) interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi i młodzieżą (w tym samym i w różnym wieku),

d) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych, ich prawidłowości i zakłóceń,

e) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk (na terenie placówki, w której odbywana jest praktyka) oraz prowadzonych przez niego zajęć,

f) sposobu integrowania przez opiekuna praktyk (na terenie placówki, w której odbywana jest praktyka) różnej działalności, w tym opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej,

g) dynamiki grupy, ról pełnionych przez uczestników grupy, zachowania i postaw dzieci i młodzieży,

h) działań podejmowanych przez opiekuna praktyk (na terenie placówki, w której odbywana jest praktyka) na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny w grupie;

3) współdziałanie z opiekunem praktyk (na terenie placówki, w której odbywana jest praktyka) w:

a) sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa,

b) podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji,

c) prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych,

d) podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

4) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym:

a) prowadzenie dokumentacji praktyki,

b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyka,

c) ocenę własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych i wychowawczych (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),

d) ocenę przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów,

e) konsultacje z opiekunem praktyk (na terenie placówki, w której odbywana jest praktyka) w celu omawiania obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań,

f) omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów – po powrocie w Uczelni.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 14:00 - 17:00, sala 220
Beata Kamińska-Kłos 12/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.