Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prowadzenie zespołów muzycznych 1600-EA-PZ23PZM-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Z pieśnią, zeszyt. III, IV opr. J. K. Lasocki (PWM)
Bok J. – O pracy dyrygenta chóru, Warszawa 1982
Jaworski L. – Podstawy techniki dyrygowania, Lublin 2003
Krukowski S. – Problemy wykonawcze muzyki dawnej, Warszawa 1991
Lasocki J. K. – Chór – poradnik dla dyrygentów, Kraków 1968
Ordyk – Czyżewska E. – Wybrane zagadnienia sztuki chóralnej, Lublin 2005
Szaliński A. – Muzykowanie zespołowe, Warszawa 1972
Zabłocki J. – O technice dyrygowania, Warszawa 1972
Wiechowicz S. – Podstawowe uwagi dla dyrygentów chórowych, Kraków 1951

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody nauczania ruchu
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
metody seminaryjne
Metody dydaktyczne - inne: Zajęcia mają charakter praktyczny.
W ramach zajęć stosowane są metody: podające (wykład, objaśnienie i pogadanka), eksponujące (pokaz, ekspozycja), problemowe (metody aktywizujące, dyskusje i debaty, metody rozwijające twórcze myślenie muzyczne).
W kształceniu poszczególnych umiejętności muzycznych preferowane są szczególnie metody stymulujące aktywność twórczą studenta - dyskusja, analiza, analiza materiałów źródłowych. Praktyczna realizacja utworów chóralnych z partytury lub z pamięci
Realizacja z akompaniamentem fortepianu lub grupy wokalnej, złożonej ze studentów dobrowolnie uczestniczących w zajęciach

Literatura:

Studenci po kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

A. Ze specjalnością – (repertuar A + B i C)

Szymanowski K. – Pieśni kurpiowskie

Grieg E.– Suita Peer Gynt (wybrane części)

Dworak A. – Stabat Mater (Eja Mater)

Manuel R. - Alleluja

Maklakiewicz J. - Dwa wiatry

Koszewski A. – Ave Maria

Świder J. – Pater Noster

B. Bez specjalności – (repertuar B + C)

Prosnak K. M. – Morze, Kulig, Dwie myszki

Bruckner A. – Christus factus est

Maćkowiak E. – Uwoz mamo roz

Świder J. – Canzonetta di natale

Eben P. – Missa adventus et quadragesimae

C. Studenci po innych kierunkach artystycznych

Lachmann W. - Dwie dole, Krokusy

Bruckner A. - Ave Maria

Czyż H. – Pastorale

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- Wykorzystania nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z ww. przedmiotu realizowanego podczas studiów I

- Kształcenie słuchu: umiejętność słyszenia polifonicznego i homofonicznego, czytanie nut głosem

- Czytanie partytur: umiejętność czytania zróżnicowanych fakturalnie partytur chóralnych i wokalno-instrumentalnych

- Ekspresja muzyczno-ruchowa: umiejętność realizacji struktur metro-rytmicznych i muzyczno-ruchowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K2_K04 Potrafi właściwie ocenić własne działania artystyczne oraz pedagogiczne wyciągając wnioski do realizacji następnych projektów

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie kolokwium, warunkowane obecnością i aktywnością na zajęciach

Warunki egzaminu końcowego:

• dyrygowanie 2 utworami (chóralny, instrumentalny lub wokalno-instrumentalny)

• wykonanie jednego dowolnie wybranego przez siebie utworu obowiązkowego

• jeden utwór powinien być dyrygowany z pamięci.

• wykazanie się przez studenta znajomością terminologii muzycznej i określeń zawartych w partyturach,

znajomość wszystkich problemów realizowanych w ramach przedmiotu potwierdzając nabyte w jego toku kompetencje

Zakres tematów:

Studenci posiadający kompetencje nabyte na studiach I st. na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

A. Ze specjalnością – Prowadzenie zespołów muzycznych

• Realizacja interpretacyjnej sfery utworu w warstwie słownej i muzycznej:

- doskonalenie ekspresji w gestykulacji, postawie i mimice dyrygenta

- dostrzeganie frazy - dokonywanie i rozplanowania napięć harmonicznych

- analizowanie utworu od strony jego budowy formalnej, interpretowanie

- treści słownej w pieśniach zwrotkowych, wieloczęściowych, i jednoczęściowych

- definiowanie zagadnień artystycznych pieśni ludowych w opracowaniach chóralnych

• Opracowywanie interpretacyjne pieśni o wyrazowości romantycznej - zasady ustalania temp w utworach renesansowych.

• Zagadnienia tempa: rozwiązywanie problemów i zagadnień dotyczących tempa: zmian tempa subito i subito poco w przebiegu jednego utworu i w połączeniu z innymi elementami wykonawczymi

• Zagadnienia dynamiki: zastosowanie dynamiki jako jednego z elementów wyrazu emocjonalnego

- poznanie schematów ruchów taktowych nieregularnie złożonych

- realizacja sześciomiaru jako metrum sześcio- i dwuruchowe

- zapoznanie się z dwunastomiarem jako metrum dwunasto- i czteroruchowe

- realizacja regularnych i nieregularnych grup rytmicznych

• Zagadnienia wykonawczo - interpretacyjne:

- metody rozplanowania napięć harmonicznych w krótszych i dłuższych utworach

- kształtowanie wyrazowości artystycznej w formach i gatunkach muzyki dawnej

- realizacja ekspresywności polskich pieśni historycznych

- problematyka związana z wykonywaniem współczesnej muzyki chóralnej

• doskonalenie techniki prowadzenia utworów z towarzyszeniem instrumentów. Zagadnienie dotyczące kwintetu w muzyce klasycznej

• Problemy związane z wykonywaniem utworów muzyki instrumentalnej

• Utrwalanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej problematyki wykonawczej utworów wokalnych i wokalno-instrumentalnych

- zapoznanie się z różnorodnością zapisu współczesnej muzyki wokalno-instrumentalnej

- mała orkiestra symfoniczna, brass, big-band

- wybrane utwory kompozytorów polskich XX w. (analiza przykładowych partytur na chór, solistów i orkiestrę)

B. Bez specjalności

• Utrwalanie schematów ruchów taktowych nieregularnie złożonych

• Dostrzeganie i rozwiązywanie problemów odtwórczych w utworach o wyrazowości romantycznej.

• Problemy techniczne i odtwórcze form wokalno-instrumentalnych muzyki dawnej

• Przykładowe utwory na chóry mieszane z akompaniamentem organów

• Problemy związane z wykonywaniem współczesnej muzyki chóralnej i wokalno-instrumentalnej

C. Studenci po innych kierunkach artystycznych - nie posiadający kompetencji w zakresie dyrygowania

• Określenia wstępne:

- definicja dyrygowania

- poznanie ruchów dyrygenckich - aparat ruchowy dyrygenta

- podstawowe cechy dyrygenta: jego uzdolnienia muzyczne, cechy charakteru, psychika

- właściwa postawa, wyraz oczu, układ rąk, mimika, operowanie oddechem

• Ruchy przygotowawcze i kończące:

- ruchy przygotowawcze do pełnych jednostek metrycznych

- ruchy przygotowawcze do niepełnych jednostek metrycznych

- ruchy przygotowawcze do podejmowania frazy przebiegu utworu

- ruchy przygotowawcze do wprowadzenia poszczególnych głosów

- ruchy kończące na pełnych, wydłużonych i skróconych jednostkach metrycznych

- ruchy kończące poszczególne frazy w przebiegu utworu

• Stosowanie praktycznych ćwiczeń przygotowawczych:

- ćwiczenia rozluźniające

- ćwiczenia uniezależniające ruchy rąk

• Jednostka ruchu metrycznego w utworze

- poznanie i stosowanie schematów ruchów taktowych: metrum 2, 3, 4

- poznanie i zastosowanie trójmiaru jako metrum trzy- i jedno ruchowe

- stosowanie podzielnego ruchu metrycznego przy zwolnieniach ritenuto i rallentando

• Praktyczna realizacja artykulacji dźwięku, i zmiennych ugrupowań rytmicznych za pomocą gestów:

- artykulacja ruchów w przebiegu legato, staccato i non legato

- rytm punktowany

- fermaty i synkopy

- pauzy i cezury

• Ustalanie i realizacja zmiany temp w utworach:

- tempa umiarkowane, tempa szybkie, tempa wolne

- zwalnianie tempa w kadencjach

- regulowanie zmian agogicznych w przebiegu utworu

• Zapoznanie z problematyką dynamiki w przekazie manualno-wyrazowym dyrygenta:

- kształtowanie dynamiki mf, f, p i jej odmian za pomocą gestów

- zmiany crescendo i decrescendo

- stosowanie akcentów metrycznych

- akcenty wyrazowe w przebiegu frazy

- dostrzeganie kulminacji dynamicznych w przebiegu całego utworu

• Realizacja treści słownych i muzycznych utworu:

- wyrazowość w gestykulacji, postawie i mimice dyrygenta

- frazowanie i rozplanowanie napięć

- realizacja artystyczna pieśni zwrotkowych, jedno i wieloczęściowych

- interpretacja pieśni ludowej w opracowaniach chóralnym

- realizowanie elementów muzycznych w pieśni o wyrazowości romantycznej

poznanie zasad ustalania temp w utworach renesansowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:00, Budynek główny, sala 202
Andrzej Koziełek, Benedykt Odya 2/2 szczegóły
2 każdy czwartek, 8:00 - 8:45, Budynek główny, sala 225
Ewa Matuszak, Bernard Mendlik 2/2 szczegóły
3 każdy czwartek, 9:30 - 10:15, Budynek główny, sala 202
Ewa Matuszak, Tomasz Kotwica 1/2 szczegóły
4 każdy czwartek, 8:45 - 9:30, Budynek główny, sala 202
Tomasz Kotwica 2/2 szczegóły
5 każdy wtorek, 13:30 - 14:15, Budynek główny, sala 201
Mariusz Kończal, Grażyna Okrasa 2/2 szczegóły
6 każdy poniedziałek, 11:00 - 11:45, Budynek główny, sala 201
Mariusz Kończal 1/2 szczegóły
7 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Benedykt Odya 1/2 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.