Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura funeralna w Polsce 1000-ZDK24KFUP-SD
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: K. Cieślak, Kośció – cmentarzem. Sztuka nagrobna w Gdańsku (XV-XVIII w.), „Długie trwanie” epitafium, Gdańsk 1992
A.Drążkowska, Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w., Toruń 2008
Śmiech i łzy w kulturze staropolskiej, red. A.Karpiński, M.Lasocińska, M.Hanusiewicz, Warszawa 2003
A.Grabowska, Hierarchia grzechu w średniowiecznej Polsce w świetle wybranych źródeł, „Nasza Przyszłość”, t.106, 2006, s. 27-86


Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
ćwiczenia terenowe
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
Literatura:

Bystroń J., Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, Warszawa 1960;

Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej, red. A.Jankowski, A.Klonder, Bydgoszcz 2015

B.Popiołek, Woli mojej ostatniej testament ten… Testamenty staropolskie jako źródło do historii mentalności XVI i XVIII wieku, Kraków 2009

J.Crasset, Ćwiczenia pobożne dla przygotowania się do dobrej śmierci na każdy dzień przez tydzień, Kraków 1680

Dekret w niebieskim ferowany parlamencie. Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku, wyd. M.Borkowska, Kraków 1984

Wesela, chrzciny, pogrzeby w XVI-XVIII wieku. Kultura życia i śmierci, red. H.Suchojad, Warszawa 2001

J.Chróścicki , Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa 1974

E.Kizik, Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI-XVIII wieku, Gdańsk 1998

Efekty uczenia się:

WIEDZA - student:

W01 – zna czynniki decydujące o zmianach w kulturze funeralnej poszczególnych epok (K_W05, K_W06)

W02 – ma wiedzę na temat przemian cywilizacyjnych w Polsce i Europie (K_W05, K_W06)

W03 – zna elementy historii sztuki związanej z kulturą materialną (np. portret trumienny, oracje pogrzebowe, nagrobki) (K_W09)

UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01 - ocenia znaczenie kultury funeralnej w życiu społecznym i kulturowych różnych grup społecznych w wybranych epokach historycznych (K_U01)

U02 - potrafi wykorzystywać różne nośniki w pozyskiwaniu informacji (KU_02)

U03 - analizuje i interpretuje źródła (K_U02)

U04 – zna pojęcia związane z kulturą funeralną (K_U17)

U05 – rozpoznaje i interpretuje zjawiska kulturowe związane z kulturą funeralną (K_U17)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – potrafi zastosować zdobytą wiedzę w realizacji zadań/projektów (K_K02)

K02 – rozumie konieczność ochrony tradycji i dziedzictwa kulturowego Polski i regionu (K_K03)

K03 - jest przekonany o wpływie mody na tworzenie odrębności kulturowych różnych regionów i narodów1) (K_K09)

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie prezentacji na wybrany temat. Przy ocenie brane będą pod uwagę: sposób przedstawienia zagadnienia, forma prezentacji, kompletność tez, zasadność i kompletność doboru literatury.

Zakres tematów:

1. Pojęcie „kultury funeralnej” – definicje, elementy wchodzące w zakres pojęcia.

2. Testament jako studium pamięci o zmarłych (testamenty szlacheckie i mieszczańskie w dobie nowożytnej).

3. Fundacje pobożne przedstawicieli różnych grup społecznych w średniowieczu i okresie nowożytnym.

4. Obrzędy i uroczystości pogrzebowe w różnych okresach historycznych.

5. „Pompa Funebris” w staropolskich relacjach pogrzebowych.

6. Inskrypcje nagrobne, portrety trumienne, nagrobki jako formy upamiętniające zmarłych

7. Oracja pogrzebowa jako upamiętnienie zmarłego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 16:00 - 16:45, sala 14
Anetta Głowacka-Penczyńska 22/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.