Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modelowanie molekularne 1300-FZ12MM-SD
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. D. C. Young, „Computational chemistry. A practical quide for applying techniques to real-world problems”, Wiley-Interscience, New York 2001.
2. F. Jensen, „Introduction to computational chemistry”, Wiley, New York 2007.
Metody dydaktyczne - inne: wykład; dyskusja; prezentacje multimedialne
Literatura:

1. L. Piela, „Idee chemii kwantowej”, PWN, Warszawa 2003.

2. A. Gołębiewski, „Elementy mechaniki i chemii kwantowej”, PWN, Warszawa 1984.

3. R. F. Nalewajski, „Podstawy i metody chemii kwantowej: wykłady”, PWN, Warszawa 2001.

4. H. Haken, H. Ch. Wolf, „Fizyka molekularna z elementami chemii kwantowej”, PWN, Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

zna wybrane metody modelowania molekularnego stosowane do określania struktury i właściwości cząsteczek oraz podstawowe bazy funkcyjne używane w obliczeniach ab initio (P_W01) [K_W01, K_W05]

posiada wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju modelowania molekularnego (P_W02) [K_W01, K_W02]

potrafi wskazać metodę obliczeniową do rozwiązania problemu z zakresu modelowania molekularnego (P_U01) [K_U04]

potrafi w przystępny sposób przedstawić w formie pisemnej w języku polskim odkrycia z zakresu modelowania molekularnego (P_U02) [K_U07]

zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia (P_K01) [K_K01]

rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popu­lar­nonaukowymi z dziedziny fizyki w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy (P_K02) [K_K05]

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana jest na podstawie:

- pisemnego kolokwium zaliczeniowego: pytania otwarte

- pisemnej pracy zaliczeniowej na temat zadany przez prowadzącego

Kryteria oceniania:

Ocena bardzo dobra: Student posiada dogłębną wiedzę z zakresu oma­wia­nych zagadnień; potrafi bezbłędnie wybrać poziom przybliżenia do rozwiązania pros­tych i zło­żonych problemów z zakresu modelowania molekularnego; potrafi w przystępny sposób przedstawić w formie pisemnej w języku polskim odkrycia z zakresu modelowania molekularnego, biegle stosując fachową termi­no­logię.

Ocena dobra: Student posiada dużą wiedzę z zakresu omawianych zagadnień; potrafi prawidłowo wybrać poziom przybliżenia do rozwiązania prostych i złożo­nych problemów z zakresu modelowania molekularnego; potrafi w przy­stęp­ny sposób przedstawić w formie pisemnej w języku polskim odkrycia z zakresu modelowania molekularnego swobodnie stosując fachową terminologię.

Ocena dostateczna: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu oma­wianych zagadnień; potrafi poprawnie wybrać poziom przybliżenia do rozwiązania pros­tych problemów z zakresu modelowania molekularnego; potrafi w przy­stęp­ny sposób przedstawić w formie pisemnej w języku polskim odkrycia z zakresu modelowania molekularnego poprawnie stosując fachową terminologię.

Ocena niedostateczna: Student nie osiągnął opisanych standardów.

Zakres tematów:

1. Wybrane kwantowo-mechaniczne metody obliczeniowe

- metoda Hartree-Focka;

- metoda oddziaływania konfiguracji;

- rachunek zaburzeń Møllera-Plesseta;

- metody oparte na teorii sprzężonych klasterów.

2. Wybrane metody półempiryczne:

- metoda Hückla;

- metoda PPP;

- metody CNDO, INDO;

- metody MINDO, MNDO;

- metody ZINDO, SINDO;

- metody AM1, PM3.

3. Metody oparte na teorii funkcjonału gęstości elektronowej.

4. Bazy funkcyjne stosowane w obliczeniach kwantowo-mechanicznych

- bazy funkcji Slatera i bazy funkcji Gaussa;

- baza minimalna;

- bazy rozszerzone;

- funkcje dyfuzyjne;

- funkcje polaryzacyjne;

- funkcje typu midbond;

- bazy zaprojektowane do obliczeń właściwości elektrycznych.

5. Mechanika molekularna i dynamika molekularna.

6. Optymalizacja parametrów geometrycznych cząsteczek.

7. Przykłady zastosowań metod modelowania molekularnego:

- obliczenia energii oddziaływania w kompleksach van der Waalsa i w kompleksach zawierających wiązania wodorowe;

- obliczenia statycznych i dynamicznych właściwości elektrycznych cząsteczek;

- obliczenia skręcalności właściwej cząsteczek;

- przewidywanie wybranych parametrów widm UV-Vis oraz IR;

- przewidywanie wybranych parametrów widm NMR.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:45 - 14:15, sala 8
Angelika Baranowska-Łączkowska 3/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.