Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Detektory promieniowania jonizującego 1300-FZ12DPJ-SD
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Kittel Ch., Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN, Warszawa 1999 r.
2. Ibach H., Lüth H., Fizyka ciała stałego- wstęp do teorii i eksperymentu, PWN, Warszawa 1996 r.
3. A. Sukiennicki, A. Zagórski, Fizyka ciała stałego, WNT, Warszawa 1984
4. J. Garbarczyk, Wstęp do fizyki ciała stałego, WPW, Warszawa 2000.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład, wspólna dyskusja, prezentacje multimedialne prowadzącego
Literatura:

1. B. Dziunikowski, “Ćwiczenia laboratoryjne z jądrowych metod pomiarowych” Skrypt AGH nr 1440

2. A. Piątkowski, W. Scharf, “Elektroniczne mierniki promieniowania jonizującego” MON 1969

G.F. Knoll, “Radiation detection and Measurement”

3. M.F. L’Annunziata, ed., “Handbook of Radioactivity Analysis”

4. C.F.G. Delaney, E.C. Finch, “Radiation Detectors – Physical Principles and Applications”

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W02, K_W07, K_W08

- posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą założeń teorii fizycznych i dobrze rozumie ograniczenia stosowalności tych teorii, wynikające z ich założeń (P_W01)

- posiada pogłębioną wiedzę z zakresu fizyki teoretycznej, fizyki fazy skondensowanej i fizyki kwantowej (P_W02)

K_U01, K_U04

- potrafi przeprowadzać wyprowadzenia wzorów fizycznych w oparciu o matematyczne mo¬dele fizyki oraz formułować krytyczne wnioski w oparciu o wyniki teoretyczne uzyskane z tych modeli (P_U01)

- potrafi zilustrować zasadnicze typy wiązań chemicznych w materii skondensowanej oraz wymienić przykłady i przeanalizować własności izolatorów, półprzewodników, metali, ferro-magnetyków i paramagnetyków (P_U02)

- umie wskazać powiązanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie fizyki ciała stałego z zasto¬so¬waniami w mikro- i optoelektronice (P_U03)

K_K01, K_K05

- zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia (P_K01)

- rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć fizyki współczesnej (P_K02)

- potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych (P_K03)

Metody i kryteria oceniania:

5 wykazuje dogłębną znajomość teorii w zakresie przewidzianym w sylabusie; potrafi stosować nabytą wiedzę do rozwiązywania problemów praktycznych i teoretycznych oraz wyciągania wnios¬ków jakościowych, również w złożonych i niestandardowych sytuacjach.

4 wykazuje dużą znajomość teorii fizyki ciała przewidzianym w sy¬la¬busie; potrafi swobodnie stosować tę wiedzę do rozwiązywania problemów teoretycznych i wyciągania z wniosków jakościowych, również w złożonych sytuacjach.

3 wykazuje podstawową znajomość teorii ciała stałego w zakresie przewidzianym w sylabusie; potrafi stosować tę wiedzę w stopniu wystarczającym do rozwiązywania problemów teoretycznych w pros¬tych sytuacjach.

2 nie osiągnął standardów opisanych przy pomocy powyższych deskryptorów

Zakres tematów:

1. Oddziaływanie promieniowania jądrowego z materią, źródła promieniotwórcze – rekapitulacja

Oddziaływanie promieniowania alfa, beta i gama z materia, promieniowanie neutronowe, efekty: fotoelektryczny, Comptona i tworzenia par, depozycja energii, współczynniki absorpcji, detekcja neutronów.

2.Detektory scyntylacyjne.

Mechanizm powstawania sygnału scyntylacyjnego w scyntylatorach nieorganicznych i organicznych, Fluorescencja i fosforescencja, scyntylatory stałe ciekłe i gazowe, Parametry impulsu scyntylacyjnego, Materiały o dobrych własnościach scyntylacyjnych, Widmo promieniowania scyntylacyjnego, Metody detekcji scyntylacji, Fotopowielacze, Analiza kształtu impulsu scyntylacyjnego.

3. Transport sygnału świetlnego

Współczynnik załamania światła i całkowite odbicie wewnętrzne, światłowody i materiały światłowodowe, wydajność transportu światła, rozwiązania konstrukcyjne światłowodów, układy scyntylacyjno-światłowodowe,

4. Rodzaje detektorów scyntylacyjnych, układy spektrometryczne Rozwiązania konstrukcyjne detektorów scyntylacyjnych, mozliwości aplikacyjne, dobór scyntylatora do rodzaju promieniowania i materiału próbki, spektrometry ze scyntylatorami stałymi i ciekłymi, projekt eksperymentu pomiarowego.

5. Komora jonizacyjna

Zakres rekombinacji i zakres komory jonizacyjnej. Komory płaskie i cylindryczne. Pierścienie potencjałowe i ochronne. Twierdzenia Ramo, generacja impulsu. Odczyt impulsowy i prądowy. Komory jonizacyjne w układach diagnostyki hadronowej wiązki terapeutycznej.

6. Gazowy licznik proporcjonalny

Mnożenie lawinowe. Mieszaniny klasyczne i tkankopodobne. Widma i ich interpretacja. Rola czynnika gaszącego. Sekwencja czasowa zjawisk zachodzących w detektorze. Liczniki proporcjonalne w zastosowaniach medycznych.

7. Licznik Geigera-Muellera

Mechanizm formowania impulsu. Plateau liczby zliczeń. Czas martwy. Wydajność detekcji. Efekty starzeniowe. Liczniki G-M w dozymetrii.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 12:45 - 14:15, sala 9
Szymon Łoś 3/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.