Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Magnetyzm 1300-FZ12M-SD
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: C. Kittel, Wstep do fizyki ciała stałego, PWN
Stephen Blundell, Magnetism in Condensed Matter, Oxford University Press, 2001
H. Haken, H.Ch. Wolf, Atomy i Kwanty. Wprowadzenie do współczesnej spektroskopii atomowej, PWN, 1997
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Wykład z ćwiczeniami, seminaria studenckie
Literatura:

Andrzej Szewczyk, Andrzej Wiśniewski, Roman Puźniak, Henryk Szymczak, Magnetyzm i nadrzewodnictwo, Wydawnictwo Naukowe PWN 2012

Efekty uczenia się:

Wiedza: student

- posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu fizyki i jej historycznego rozwoju, a także znaczenia cywilizacyjnego oraz wpływu fizyki na inne dziedziny nauk

- posiada wiedzę o najnowszych odkryciach fizycznych oraz współczesnych trendach rozwoju fizyki

- zna metody matematyczne, niezbędne do ilościowego opisu, zrozumienia i modelowania problemów o średnim poziomie złożoności (W03)

Umiejętności: student:

- potrafi przeprowadzać wyprowadzenia wzorów fizycznych w oparciu o matematyczne modele fizyki oraz formułować krytyczne wnioski w oparciu o wyniki teoretyczne uzyskane z tych modeli

Kompetencje społeczne: student:

- zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia

- posiada umiejętność pracy w grupie

- potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

1. aktywność na wykładzie

2. prezentacja multimedialna

3. kolokwium pisemne

Kryteria oceniania

ocena 5: Student wykazuje dogłębną znajomość fizyki magnetyzmu w zakresie przewidzianym w sylabusie. Student przedstawił ze zrozumieniem prezentację dot. zagadnień związanych z zastosowaniami materiałów magnetycznych.

ocena 4: Student wykazuje zadowalającą znajomość fizyki magnetyzmu w zakresie przewidzianym w sylabusie. Student przedstawił dobrą prezentację dot. zagadnień związanych z zastosowaniami materiałów magnetycznych.

ocena 3: Student wykazuje podstawową znajomość fizyki magnetyzmu w zakresie przewidzianym w sylabusie.

ocena 2: Student nie osiągnął opisanych standardów.

Zakres tematów:

1. Magnetyzm atomów

1.1. spinowy i orbitalny magnetyzm izolowanych atomów

1.2. rola orbitali atomowych d i f: atomy metali przejściowych i ziem rzadkich

2. Jon magnetyczny w krysztale

2.1. Izolowany jon magnetyczny w krysztale.

2.2. Paramagnetyzm

3.1 Termodynamika układu wielu momentów magnetycznych

4. Materiały magnetyczne.

4.1. Oddziaływania wymienne

4.2. Ferromagnetyzm, antyferromagnetyzm

4.3. Oddziaływania dipol-dipol

4.4. Histereza

5. Magnetyzm pasmowy, magnetyzm w metalach

6. Wzbudzenia magnetyczne

7. Przejścia fazowe

8. Nowe materiały spintroniczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 5
Andrzej Suchocki 3/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.