Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza i ocena zagrożeń fizycznych i chemicznych 1300-BHP23AOZ-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - Boczkowski A., Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach, Wyd. Medium, Warszawa 2008
- Orlik W., Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków, Wyd. KaBe, Krosna 2007.
- Szeremeta R., Tomaszewska T., Maszyny i urządzenia elektryczne. Laboratorium elektrotechniki cz.II, Wyd. WSP Bydgoszcz 1993.
- B. Rączkowski. BHP w praktyce 2014, wyd. 15. ODDK. Gdańsk 2015.
- W. Szubert: Ochrona pracy. Studium społeczno-prawne. Warszawa 1966.
- J. Kowalski: Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce. W: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia., Red. nauk. D. Koradecka. Warszawa, CIOP 1999.
- Anielak A. Chemiczne i fizykochemiczne oczyszczanie ścieków. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000.
- M. Biziuk, praca zbiorowa / pod red. Jacka Namieśnika i Zygmunta Jamrógiewicza. Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska].Wydawnicto WNT, Warszawa 1998.Fabijański P., Wójciak A., Praktyczna elektrotechnika ogólna,Wyd Europa REA, Warszawa 2007
- J. Molenda. Technologia Chemiczna. WSiP, Warszawa 1971.
- J. Jędrzejowski. Procesy przemysłowe, a zanieczyszczenie środowiska. PWN, Łódź 1987.
- Juda J., Chróściel S. Ochrona powietrza atmosferycznego. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1980.
- Szymura J., Gogolin R., Lamkiewicz J. Analiza jakościowa anionów i kationów w chemii nieorganicznej. Wydawnictwo Uczelniane ATR, Bydgoszcz 2005.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: brak
Literatura:

- Bukała B., Cieszkowski T., Zagrożenia w środowisku pracy i ocena ryzyka zawodowego, WSiP, Warszawa 2015.

- Markiewicz H., Bezpieczeństwo w elektroenergetyce, WNT, Warszawa 2012.

- Strojny J., Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych, Wyd. AGH, Kraków 2003

- Małgorzata Pośniak, Jolanta Skowroń-Podstawowe czynniki zagrożeń w środowisku pracy (z książki BHP)

- Bogdan Rączkowski – BHP w praktyce

- Andrzej Uzarczyk – Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy.

- Markiewicz H., Zagrożenia i ochrona od porażeń w instalacjach elektrycznych, WNT, Warszawa 2000.

- Materiały Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego - internet

Efekty uczenia się:

K_U01 – potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować

i uzasadniać opinie.

K_U04 – potrafi przygotować

i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego.

K_U07 – ma umiejętność samokształcenia się w celu podwyższania kompetencji zawodowych.

K_U09 – potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny działania urządzeń technicznych.

K_U14 – potrafi dokonać doboru i zastosować urządzenia i sprzęt techniczny odpowiedni dla specyficznych zastosowań

K_K01 – rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K06 – potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

K_K07 – ma świadomość roli społecznej inżyniera, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej w sposób powszechnie zrozumiały

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z kolokwieum i ze sprawozdań

Ocena bardzo dobra: Student posiada dogłębną wiedzę z zakresu podstawowej oceny i analizy zagrożeń występujących w środowisku pracy; biegle omawia zadany temat, biegle go analizuje i wyciąga wnioski przedstawionego tematu.

Ocena dobra: Student posiada dużą wiedzę z zakresu podstawowej oceny i analizy zagrożeń występujących w środowisku pracy w zakresie przewidzianym w sylabusie; swobodnie omawia zadany temat, w stopniu dobrym go analizuje i wyciąga wnioski przedstawionego tematu.

Ocena dostateczna: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu podstawowej oceny i analizy zagrożeń występujących w środowisku pracy przewidzianym w sylabusie omawia zadany temat w stopniu podstawowym go analizuje i wyciąga wnioski przedstawionego tematu.

Ocena niedostateczna: Student nie osiągnął opisanych standardów

Zakres tematów:

1. Analiza stanowisk pracy pod względem ochrony przeciwporażeniowej

2. Układy sieci TNC, TNS, TNCS,

3. Bezpieczne zasilanie i sterowanie pracą urządzeń elektrycznych

4. Badanie aparatów warunkujących działanie ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej

5. Ochrona przeciwporażeniowa przy dotyku bezpośrednim i dotyku pośrednim

6. Pomiar rezystancji izolacji.

7. Badanie sprawności działania wyłączników różnicowoprądowych.

8. Program działań organizacyjno-technicznych związanych z likwidacją narażenia na hałas. Środki techniczni oraz środki indywidualnej ochrony słuchu.

9. Obowiązki pracodawcy oraz profilaktyki w przypadku zagrożenia hałasem. Charakterystyka badań audiometrycznych.

10. Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na drgania mechaniczne.

11. Pomiary i ocena drgań mechanicznych na stanowisku pracy – przegląd procedur pomiarów wielkości charakteryzujących drgania mechaniczne.

12. Wskaźniki charakteryzujące środowisko termiczne stanowiska pracy i jego ochrona.

13. Wpływ promieniowania (widzialnego, podczerwonego, nadfioletowego, elektromagnetycznego, jonizującego, laserowego) na organizm ludzki oraz zakres działań profilaktycznych.

14. Pyły w środowisku pracy.

15. Neutralizacja chemiczna – definicja i podstawy ogólne procesu, substancje stosowane do neutralizacji, przyczyny zakwaszenia/zalkalizowania, zagrożenia płynące z braku neutralizacji, skala pH, przyrządy do pomiaru pH.

16. Adsorpcja zanieczyszczeń – zjawisko adsorpcji – podstawy ogólne, pojęcia: adsorbent, adsorbat, rodzaje stosowanych adsorbentów (węgle aktywne, żele kwasu krzemowego, aktywny tlenek glinu, zeolity), mechanizm adsorpcji w układzie ciało stałe – ciecz, źródła powstawania barwnych zanieczyszczeń, zagrożenia płynące z nieusunięcia barwnych związków organicznych, usuwanie związków organicznych za metodą adsorpcji na węglu aktywnym.

17. Korozja materiałów budowlanych – definicja korozji i podział czynników zewnętrznych ją wywołujących, podział korozji materiałów budowlanych wg Moskwina, środki zabezpieczające przed korozją materiałów budowlanych, główne przyczyny korozji betonu i innych materiałów budowlanych, zagrożenia środowiska pracy płynące z korozji materiałów budowlanych.

18. Metale ciężkie w środowisku pracy – definicja analizy jakościowej i w jakim celu się ją stosuje, reakcje charakterystyczne metali niklu, chromu, kobaltu, miedzi, żelaza(II) i żelaza (III), w formie rozpuszczonej (jonowej), źródła emisji metali ciężkich w środowisku pracy, zagrożenia, jakie niosą metale ciężkie w środowisku pracy, wykrywanie metali ciężkich metodą kroplową.

19. Palność różnych materiałów – pojęcie palności i zjawisko spalania, klasy palności materiałów, palność różnych materiałów (omówienie na przykładach), metody badania palności, środki zmniejszające palność (uniepalniacze, antypireny).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 7:00 - 9:15, sala Aula LBM
Mariusz Winiecki, Marcin Borowicz 16/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek F przy ul. Chodkiewicza
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.