Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat umiejętności wychowawczych i socjoterapeutycznych 1100-P-OP23WU-SD
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: • Dzieci alkoholików. Indywidualne plany pomocy. (2006) PARPA, Warszawa.
• Junik W. (2006) Destrukcyjne wzory przystosowania społecznego dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, W: M. Deptuła (red.) Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 338-355.
• Nowosiadły A. (2006) Szkolenie przygotowujące wolontariuszy do pracy w świetlicach socjoterapeutycznych, PARPA, Warszawa
• Oszwa U. (2003) Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży. Remedium, 7/8, 20-21.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody kooperatywne
warsztaty
Literatura:

• Geldard K., Geldard D. (2009) Budowanie relacji w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Warszawa. Wydawnictwo edukacyjne PARPAMEDIA. (Roz. 3. i 5.)

• Howarth R, Fisher P. (2005) Jak pokonywać problemy behawioralne i emocjonalne u dzieci i młodzieży, wydawnictwo Liber, Warszawa.

• Jagieła J. (2007) Socjoterapia w szkole. Poradnik psychologiczny, Rozdział III, Wydawnictwo Rubikon, Kraków.

• Karasowska A. (2006) Jak wychować i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania. Profilaktyka na co dzień. PARPA, Warszawa.

• Karasowska A. (2008) Jak uczyć i wychowywać dzieci z zaburzeniami zachowania- cz. I - V, Remedium, 2007-2008.

• Karasowska A. (2009) Metoda budowania strategii w pracy z dzieckiem i klasą. Profilaktyka na co dzień. Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.

• Sawicka K. (2004) Socjoterapia - model myślenia o psychokorekcji – cz.I. Remedium, 1, 22-23.

• Sawicka K. (2004) Socjoterapia - model myślenia o psychokorekcji – cz.II. Remedium, 3, 18-19.

• Sikorski W. (2014 ) Socjoterapia w praktyce psychopedagogicznej, PWSZ, Nysa, Roz. V i VI, IX.

• Szczepanik R. (2016) Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym, WUŁ

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie z zajęć, jeśli uzyska ocenę minimum dostateczną z realizacji 2 zadań:

a) wykonanie zadań zamieszczonych w kartach pracy dotyczących potrzeb wychowanka i metod wspierających ich zaspokajanie, stosowania technik aktywnego słuchania, stosowania języka akceptacji, [W01]

b) opracowanie socjoterapeutycznej diagnozy indywidualnego przypadku i indywidualnego planu korekcyjnego dla wychowanka wraz z koncepcją pracy z grupą socjoterapeutyczną [U01];

Przy czym ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych za wykonanie zadań odpowiadających każdemu z założonych efektów kształcenia oddzielnie. Zaliczenie efektu kształcenia następuje jeśli student prawidłowo wykona zadanie w co najmniej 60%. Szczegółowa punktacja dotycząca poszczególnych zadań i odpowiadające jej oceny będą podane podczas zajęć.

Zakres tematów:

1. Integracja grupy. Wprowadzenie do zajęć. Omówienie zasad pracy z grupą.

2. Wykorzystywanie własnych doświadczeń z dzieciństwa w diagnozie potrzeb wychowanków. Rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży oraz planowanie sposobów wspierana dziecka w zaspokajaniu potrzeb. Cechy i zachowania „dobrego dorosłego”.

3. Rozpoznawanie barier w komunikowaniu z wychowankiem i rozwijanie umiejętności stosowania języka akceptacji w kontaktach z dziećmi.

4. Stosowanie strategii egzekwowania wymagań w pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania.

5. Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania – wspierania dziecka z grupy ryzyka (środowiska dysfunkcjonalnego) w radzeniu sobie z przeciwnościami losu.

6. Zastosowanie koncepcji socjoterapii w diagnozie indywidualnego przypadku dziecka z grupy ryzyka i zaprojektowania oddziaływań dla jednostki z uwzględnieniem specyfiki pracy socjoterapeutycznej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 16:00, sala 128
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 15:00, sala 128
Wioletta Junik 26/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pawilon
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.