Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Animacja działań w dużych grupach 1100-P-PW23AG-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Ba Luvmour J., Weistar D. T., Kara A., A. (2003). Wszyscy wygramy. Gry i zabawy uczące, jak pogłębiać relacje z ludźmi. Gdańsk: Wydawnictwo GWP

Baum, H. (2002). Pokonywać słabości. Zabawy wzmacniające wiarę we własne siły. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Luvmour, J.B., Weister, D. T., Kara, A. A. (2008). 49 gier i zabaw. Scenariusze dla rodzin, przedszkoli, szkół, kolonii i obozów wypoczynkowych. Gdańsk: GWP.

Vopel, K. W. (2000). W cudownej krainie fantazji. Dzieci bez stresu. Tom I. Kielce: Wydawnictwo Jedność.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
warsztaty
Literatura:

Alex, S., Vopel, K. W. (2004). Nie ucz mnie, ale pozwól i pomóż mi się uczyć. Nowe zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Czaja-Chudyba, I. (2006). Pedagogika zabawy w osobowym i profesjonalnym przygotowaniu do zawodu nauczyciela. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Jachimska, M. (1994). Grupa bawi się i pracuje. Wałbrzych: Oficyna wydawnicza UNUS.

Kozdroń A. (2014). Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i rodziców. Warszawa: Difin.

Kozdroń A (2015). Wychowanie przez zabawę. Projekty i gry w kształtowaniu kluczowych kompetencji u dzieci i młodzieży. Warszawa: Difin.

Legumi, M. (2007). Techniki i sposoby animowania grup. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Nawra, H., Nawra, U. (2001). Gry i zabawy integracyjne. Wrocław: Wydawnictwo AWF we Wrocławiu.

Rojewska, J. (2000). Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych. Część II. Wałbrzych: Oficyna wydawnicza UNUS.

Vopel, K. W. (2002). Umiejętności współpracy w grupach. Zabawy i improwizacje Część I, II. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Efekty uczenia się:

K_W16 Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej.

K_W24 Posiada podstawową wiedzę z zakresu stosowanych form, metod i technik pracy w różnych instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, resocjalizacyjnych i pomocowych.

K_U11 Potrafi animować pracę nad rozwojem podmiotów procesów pedagogicznych oraz wpierać ich samodzielność i kreatywność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działania na rzecz uczenia się przez całe życie i postępowania zgodnie z przyjętymi normami społecznymi.

K_U13 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na osiąganie celów i realizacje zadań związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.

K_K07 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania edukacyjne, w szczególności wychowawcze, opiekuńcze, kulturalne, resocjalizacyjne i pomocowe; jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, a także z podopiecznymi.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obserwacja prowadzenia przez studenta ćwiczeń i zabaw przeznaczonych do animowania działań w dużych grupach podczas warsztatu w grupie konwersatoryjnej; podejmowania zadań i pełnienia ról w realizowanych podczas warsztatu zabawach i grach [U-2; k-1].

2. Ocena zadań wykonanych przez studenta podczas warsztatu lub po zakończeniu warsztatu i złożonych w wyznaczonym terminie

a) opracowanie mapy myśli [W-1;W-2]

b) opracowanie portfolio zawierającego zabawy, ćwiczenia i gry przeznaczone do animowania działań w dużych grupach, które były realizowane podczas warsztatu, a także propozycję gier i zabaw do animowania działań grupy, której charakterystykę przedstawi prowadzący i uzyskanie za to zadanie pozytywnej oceny [U-1].

Szczegółowe kryteria oceny zostaną przedstawione w trakcie warsztatu. Wymogiem koniecznym jest zaliczenie każdego z wymienionych zadań, w tym uzyskanie pozytywnej oceny z zadania nr 2. Zgromadzone punkty (osobno za zadnie 2a i 2b) zamieniane są na ocenę za osiągnięcie efektu wg schematu:

uzyskanie od 51% do 61% punktów = ocena dostateczna

62% do 72% punktów = ocena dostateczna plus

73% do 82% punktów = dobra

83% do 89% punktów = dobra plus

90% do 100% punktów = bardzo dobra

Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z zaliczenia wskazanych zadań.

Zakres tematów:

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki zabawy; znaczenie zabawy w rozwoju dziecka.

2. Metodyka prowadzenia animacji działań w dużych grupach.

2.1. Rozwijanie wiedzy i umiejętności prowadzenia grupy zgodnie z zasadami etyki pracy z grupą

2.2. Rozwijanie wiedzy dotyczącej podziału gier i zabaw oraz umiejętności ich doboru do potrzeb, predyspozycji i możliwości grupy.

3. Przygotowanie grupy oraz przestrzeni do jej pracy.

3.1. Rozwijanie wiedzy dotyczącej zasad budowania i wprowadzania kontraktu grupowego, warunków zapewniających bezpieczeństwo i komfort uczestnictwa w dużych grupach.

3.2. Rozwijanie umiejętności zawierania kontraktu z grupą, tworzenia bezpiecznych warunków do przeprowadzenia gier i zabaw.

4. Rozwijanie umiejętności animowania działań dużych grup – prowadzenie zabaw, doświadczanie uczestnictwa w zabawach i grach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 9:00 - 17:00, sala 21
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 9:00 - 16:00, sala 21
Alicja Potorska 14/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pawilon
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.