Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna filozofia niemiecka 1400-Fil24FN-SD
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: H. Schnädelbach, Filozofia w Niemczech 1831-1936, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1993.
H. Lenk, Filozofia pragmatycznego interpretacjionizmu, tłum. Z. Zwoliński, Warszawa 1995.
O. Marquard, Rozstanie z filozofią pierwszych zasad, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1994.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
wykład w toku problemowym
Literatura:

J. Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, tłum. M. Łukasiewicz, Kraków 2000, s. 334-411.

H.-M. Baumgartner, Rozum skończony, tłum. A. M. Kaniowski, Warszawa 1996, s. 69-142.

H. Schnädelbach, Rozum i historia, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 2001, s. 5-65.

W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, tłum. R. Kubicki, A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1998, s. 361-440.

Efekty uczenia się:

W01 - zna terminologię istotną dla filozofii niemieckiej w języku niemieckim (K_W04)

W02 - ma usystematyzowaną znajomość głównych kierunków filozofii niemieckiej i zna zależności między nimi (K_W06, K_W07)

U01 – rekonstruuje i konstruuje argumentacje z perspektywy różnych stanowisk filozoficznych właściwych filozofii niemieckiej (K_U15)

K01 - ma pogłębioną świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla rozumienia kultury (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie ustne lub pisemne treści wykładów oraz lektur, aktywność na wykładzie, osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia na poziomie minimum 50%

Zakres tematów:

• Podstawowe kierunki myśli niemieckiej w XX wieku:

a. Neokantyzm (badeński Winbdelband, Rickert i marburski Cohen, Natorp, Cassirer)

b. Fenomenologia (E. Husserl, M. Scheler, N. Hartmann)

c. Martin Heidegger

d. Hermeneutyka H.-G. Gadamera

e. Egzystencjalizm K. Jaspersa

f. Neomarksizm (Szkoła Frankfurcka: Horkheimer, Adorno, Marcuse)

• Jurgen Habermas:

a. Niedokończony projekt nowożytności

b. Teoria działania komunikacyjnego

c. Polemiki

d. Problematyka polityczna: demokracja oparta na rozumie komunikacyjnym

• K. O. Apel – pragmatyka transcendentalna

• H.-M. Baumgartner – Rozum skończony. Obecność transcendentalizmu

a. Dlaczego projekt transcendentalny?

b. Oświecenie jako istotny składnik filozofii

c. Krytyka stanowisk Habermasa i Apla

d. Skończoność i autonomia rozumu

• H. Schnädelbach – Słaby rozum. Podjęcie wyzwań historyzmu

a. Racjonalizm a świadomość historyczna

b. Dialektyka rozumu historycznego

c. Racjonalność i uzasadnianie

• H. Lenk – Pragmatyczny interpretacjonizm

a. Diagnoza stanu myśli współczesnej

b. Rozum jako idea i wezwania

• O. Marquard – Rozstanie z filozofią pierwszych zasad

• W. Welsch – Idea rozumu transwersalnego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 15:15 - 16:45, sala 507
Wojciech Torzewski 8/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Ogińskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.