Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania i pomiary środowiska pracy 1300-BHP47BIPŚP-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - Namieśnik J., Jamrógiewicz Z., Pilarczyk M., Torres L.- Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy
- Witkiewicz Z., Heter J.: Chromatografia gazowa, WNT Warszawa 2001
- Kordecka D – Bezpieczeństwo i higiena pracy, CIOP BIP Warszawa 2007
- J. Juda, „Pomiary zapylenia i technika odpylania”
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2.01.2001r. Dz. Ust. Rzeczpospolitej Polskiej nr 4.
- Pr PN-2-04008-7 Ochrona Czystości Powietrza. Pobieranie próbek, zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i ich interpretacji.
- PN-91/2-04030/05 i PN-91/2-04030/06 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu, oznaczanie pyłu całkowitego na stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową.
- Bąk J., Pabjańczyk W.: Podstawy techniki świetlnej, Wydawnictwo PŁ, 1994.
- Augustyńska D., Pleban D., Mikulski W.: „Bezpieczeństwo pracy nauka i praktyka” 2/2000, Centralny Instytut Ochrony Pracy.
PN-EN ISO 11201:1999 Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach metodą techniczną w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk (EN-ISO 11201:1995).
- N-EN 12464-1:2004
- Szczeniowski S. Fizyka doświadczalna, cz. VI. Warszawa: PWN 1983.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody pracy ze źródłami
Metody dydaktyczne - inne: Brak
Literatura:

- Namieśnik J., Jamrógiewicz Z., Pilarczyk M., Torres L.- Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy

- Witkiewicz Z., Heter J.: Chromatografia gazowa, WNT Warszawa 2001

- Kordecka D – Bezpieczeństwo i higiena pracy, CIOP BIP Warszawa 2007

- J. Juda, „Pomiary zapylenia i technika odpylania”

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2.01.2001r. Dz. Ust. Rzeczpospolitej Polskiej nr 4.

- Pr PN-2-04008-7 Ochrona Czystości Powietrza. Pobieranie próbek, zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i ich interpretacji.

- PN-91/2-04030/05 i PN-91/2-04030/06 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu, oznaczanie pyłu całkowitego na stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową.

- Bąk J., Pabjańczyk W.: Podstawy techniki świetlnej, Wydawnictwo PŁ, 1994.

- Augustyńska D., Pleban D., Mikulski W.: „Bezpieczeństwo pracy nauka i praktyka” 2/2000, Centralny Instytut Ochrony Pracy.

- PN-EN ISO 11201:1999 Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach metodą techniczną w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk (EN-ISO 11201:1995).

- N-EN 12464-1:2004

- Szczeniowski S. Fizyka doświadczalna, cz. VI. Warszawa: PWN 1983.

Efekty uczenia się:

Kierunkowe:

K_W36 - ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości fizycznych i mechanicznych, zna metody obliczeniowe niezbędne do analizy wyników eksperymentu, zna metody pomiarowe stosowane w ochronie pracy

K_U01- potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

K_U02- potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów.

K_U07-ma umiejętność samokształcenia się w celu podwyższania kompetencji zawodowych.

K_U10- potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości fizycznych i mechanicznych

K_U18-potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie elementów, układów i systemów technicznych — dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne

K_U26-potrafi wykorzystać technologię informacyjną w różnych aspektach pracy związanej z systemami bezpieczeństwa (organizacyjnym, projektowym, informacyjnym i komunikacyjnym, twórczym, prezentacji własnych osiągnięć, doskonalenia zawodowego

Metody i kryteria oceniania:

Cz. I.

Odpytywanie

Cz. II

Sprawozdania z badań

Odpytywanie z teorii

zaliczanie ustne części teoretycznych, sprawozdania z części teoretycznych i doświadczalnych

Kryteria oceniania:

Ocena bardzo dobra: Student posiada dogłębną wiedzę z zakresu podstawowych działów badań i pomiarów środowiska pracy w zakresie przewidzianym w sylabusie; biegle przeprowadza doświadczenia, biegle analizuje wyniki i wyciąga wnioski z przeprowadzonych pomiarów.

Ocena dobra: Student posiada dużą wiedzę z zakresu podstawowych zakresu podstawowych działów badań i pomiarów środowiska pracy w zakresie przewidzianym w sylabusie; swobodnie przeprowadza doświadczenia, w stopniu dobrym analizuje wyniki i wyciąga wnioski z przeprowadzonych pomiarów.

Ocena dostateczna: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu podstawowych działów badań i pomiarów w środowisku pracy w zakresie przewidzianym w sylabusie; przeprowadza doświadczenia, w stopniu podstawowym analizuje wyniki i wyciąga wnioski z przeprowadzonych pomiarów

Ocena niedostateczna: Student nie osiągnął opisanych standardów

Zakres tematów:

Cz. I. Ćwiczenia teoretyczne

ĆWICZENIE 1. Identyfikacja substancji chemicznych

ĆWICZENIE 2. Częstotliwość wykonywania pomiarów

ĆWICZENIE 3. Jednostki upoważnione do wykonywania pomiarów

ĆWICZENIE 4. Wybór pracowników do oceny narażenia

ĆWICZENIE 5. Kryteria oceny narażenia zawodowego na czynniki chemiczne

ĆWICZENIE 6. Metody oznaczania

ĆWICZENIE 7. Pobieranie próbek powietrza

ĆWICZENIE 8. Obliczanie wskaźników narażenia – pomiary stacjonarne

ĆWICZENIE 9. Obliczanie wskaźników narażenia - dozymetria indywidualna

ĆWICZENIE 10. Czynniki związane ze środowiskiem pracy. Badania i pomiary czynników środowiska pracy

ĆWICZENIE 11. Częstotliwość badań i pomiarów środowiska pracy.

ĆWICZENIE 12. Jaką rolę ma do spełnienia służba bhp.

ĆWICZENIE 13. Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 33 poz. 166 z dnia 2 lutego 2011 r.

ĆWICZENIE 14. Sporządzanie raportu bezpieczeństwa chemicznego

Cz. II. Ćwiczenia praktyczno-teoretyczne

ĆWICZENIE 15. Analiza jakościowa w chromatrografii gazowej.

Budowa chromatografu gazowego i zasada działania. Rodzaje kolumn do chromatografu. Typy detektorów. Analiza jakościowa i ilościowa.

ĆWICZENIE 16. Oznaczanie NO2 w powietrzu atmosferycznym metodą spektrofotometryczną.

Pobieranie próbek. Aspirator do pomiarów gazowych zanieczyszczeń powietrza. Płuczki do pobierania zanieczyszczeń gazowych. Spektrofotometr.

ĆWICZENIE 19. Pomiar stężenia zapylenia powietrza

Podstawowe definicje i zagadnienia. Zapylenie, źródła zapylenia powietrza, działanie pyłów na organizm człowieka, czynniki wpływające na szkodliwość pyłów, rodzaje pyłomierzy, stężenie zapylenia. Źródła zapylenia powietrza. Działanie pyłów na organizm człowieka. Czynniki decydujące o szkodliwości pyłów. Rodzaje pyłomierzy (podział ze względu na zasadę działania). Wyznaczanie stężenia zapylenia za pomocą filtrów mierniczych. Obliczanie stężenia zapylenia.

ĆWICZENIE 20. Określenie składu mieszaniny przy pomocy chromatografu gazowego.

Rodzaje chromatografów. Budowa i zasada działania chromatografu gazowego. Zastosowanie chromatografu gazowego.

ĆWICZENIE 21. Sporządzanie karty charakterystyki zagrożeń zawodowych

Sporządzenie kart charakterystyki zagrożeń zawodowych w wybranych zawodach: drukarz, fryzjer, kosmetyczka, kucharz. Opis stanowisk. Karta informacji o zagrożeniach. Zagrożenia biologiczne, fizyczne, chemiczne i psychofizyczne.

ĆWICZENIE 22. Sporządzanie karty charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych.

Definicja karty charakterystyki. Zawartość karty charakterystyki. Cel sporządzania karty charakterystyki. Substancje niebezpieczne. Przepisy prawne dotyczące karty charakterystyki. Obowiązki w ramach REACH. Oznakowanie miejsc składowania chemikaliów. Znaki ostrzegawcze dla materiałów niebezpiecznych. Oznakowanie opakowań.

ĆWICZENIE 23. Pomiar natężenia oświetlenia.

Luxomierz. Pomiar natężenia oświetlenia we wnętrzu. Pomiar natężenia oświetlenia w ciągach komunikacyjnych (np. korytarze, hole, klatki schodowe).

ĆWICZENIE 25. Pobieranie próbek powietrza i oznaczanie pyłu całkowitego i respirabilnego na stanowiskach pracy metodą filtracyjno - wagową.

Co to jest eksykator. Przygotowanie eksykatorów do suszenia sączków. Przygotowanie sączków pomiarowych. Pobieranie próbek powietrza. Strefa oddychania. Narażenie inhalacyjne. Wartość dopuszczalna. Indywidualne pobieranie próbek – proces pobierania próbek powietrza. Pył całkowity. Pył wdychany. Pył respirabilny.

ĆWICZENIE 27. Analiza specjacyjna. Oznaczanie jonów żelaza Fe2+ i Fe3+ obok siebie. Co to jest specjacja? Podaj 3 przykłady. Wymień i krótko opisz specyficzne trudności, z którymi związana jest analiza specjacyjna. Co to jest analiza specjacyjna? Podaj przykład, krótko opisz.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 7:30 - 9:00, sala 217 (PS)
Marek Isbrandt 20/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.