Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia ogólna i analityczna 1200-BT11COA-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: -Wiśniewski W., Majkowska H. Chemia ogólna i nieorganiczna, Wyd. UWM, Olsztyn 2000.
-Krzysztofik B., Krzechowska M, Chęciński J. Podstawy chemii ogólnej i środowiska przyrodniczego, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2000.
-Cotton F.A., Wilkinson G., Gaus P.L. Chemia nieorganiczna, PWN Warszawa 2002

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Literatura:

-Jones L., Atkins P. Chemia ogólna, Cząsteczki materia reakcje, PWN, Warszawa 2004.

-Fisher J., Arnold J. R. P. Krótkie wykłady, Chemia dla biologów, PWN, Warszawa 2008.

-Dżugan M., Kisała J., Pasternakiewicz A. Chemia dla kierunków przyrodniczych. Część 1. Chemia ogólna i analityczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2011.

-Minczewski J., Marczenko Z., Chemia analityczna, Tom 1,2, PWN, Warszawa, 2008.

- Bielański A. Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

W03 - zna odczynniki grupowe i reakcje charakterystyczne dla wybranych kationów i anionów oraz charakteryzuje wybrane techniki analizy ilościowej

U01 - przeprowadza analizę jakościowa roztworów na obecność wybranych kationów i anionów, formułuje odpowiednie wnioski

U02 - potrafi przygotować roztwory wzorcowe i wykonuje proste miareczkowania alkacymetryczne i redoksymetryczne, wykazuje zdolność do wyciągania i formułowania wniosków z własnych pomiarów i obliczeń

U03 - potrafi pracować samodzielnie i zespołowo, sprawnie posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym

K01 - sumiennie podchodzi do powierzonych zadań jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt oraz za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

K02 - rozumie konieczność systematycznej pracy i potrzebę ciągłego doskonalenia się dla realizacji określonych celów

Metody i kryteria oceniania:

1.Zaliczenie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń.

2.Ocena znajomości zagadnień teoretycznych związanych ze zrealizowanymi doświadczeniami (2 kolokwia).

3.Skala oceniania:

0-50% - ocena niedostateczna;

51-60% - ocena dostateczna;

61-70% - ocena dostateczna plus;

71-80%- ocena dobra;

81-90% - ocena dobra plus;

91-100% - ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

• Zapoznanie z regulaminem BHP, programem zajęć, metodami i kryteriami

oceniania oraz zalecaną literaturą.

• Pokaz szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego. Pomiar objętości kropi wody (typy pipet, technika pipetowanie).

• ANALIZA JAKOŚCIOWA: kationów

Reakcje charakterystyczne kationów V i IV grupy analitycznej. Analiza jakościowa roztworów prostych i złożonych.

• ANALIZA JAKOŚCIOWA: anionów

Podział na grupy analityczne. Reakcje charakterystyczne anionów: Cl-, J-, CO32-, C2O42-, PO43-, NO3, SO42-. Analiza jakościowa roztworów prostych.

•OZNACZANIE KWASOWOŚCI, ROZTWORY BUFOROWE

Sprawdzanie odczynu roztworów za pomocą wskaźników. Przygotowywanie roztworów buforowych oraz pomiar ich wartości pH przy użyciu pH-metru (kalibracja pH-metru).

• ANALIZA WAGOWA

Oznaczanie zawartości wody krystalizacyjnej w CuSO4•5H2O z wykorzystaniem analizatora wilgoci oraz suszarki laboratoryjnej.

• ALKACYMETRIA

Sporządzanie roztworu NaOH o stęż. 0.1 mol/1 i nastawianie jego miana za pomocą roztworu kwasu szczawiowego (z użyciem klasycznej biurety szklanej).

Sporządzanie rozt. HCl o stęż. 0.1 mol/1 i nastawianie miana tego roztworu za pomocą Na2CO3 (z użyciem biurety cyfrowej).

• REDOKSYMETRIA

Manganometria. Mianowanie rozt. KMnO4. Manganometryczne oznaczanie zawartości jonów żelaza(II).

Jodometria. Mianowanie roztworu Na2S2O3 za pomocą zmianowanego rozt. KMnO4. Jodometryczne oznaczanie zawartości jonów miedzi(II).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:15 - 12:45, sala 011
Małgorzata Sutkowy 10/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.