Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia organiczna 1200-Bt11CO-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Poradnik laboranta chemika, N. Bellen, A. Gutorska, WNT
W-wa 1970.
- Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej dla studentów biologii. Iwona Binkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2011.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: prezentacje multimedialne, doświadczenia laboratoryjne
Literatura:

- Chemia organiczna: przewodnik do ćwiczeń dla studentów Wydziału Rolniczego i Zootechnicznego. Halina Marzec, Bydgoszcz, ATR, 1996.

- Chemia organiczna: dla studentów biologii. Antonina Moczulska, Słupsk, WSP, 1996. cz. 1.

- Podręcznik chemii organicznej. Przemysław Mastalerz, Wrocław, Wydaw. Chemiczne, 1998.

- Laboratorium chemii organicznej: techniki pracy i przepisy bhp. Praca zbiorowa pod red. Piotra Kowalskiego; aut.: Krystyna Nowak, WNT, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 – zna budowę, właściwości fizyczne oraz chemiczne podstawowych grup związków organicznych.

Umiejętności:

U01 - wykorzystuje podstawowe techniki pracy stosowane w laboratorium chemii organicznej.

U02 - przeprowadza eksperymenty ilustrujące właściwości omawianych związków organicznych.

U03 - identyfikuje związki organiczne wykorzystując ich właściwości chemiczne.

Kompetencje:

K01 - jest świadomy różnorodności związków organicznych oraz możliwości ich identyfikacji.

K02 - doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowanie wyników eksperymentów, formułowanie wniosków.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena sprawozdań z wykonanych zajęć laboratoryjnych, pisemne zaliczenie znajomości zagadnień teoretycznych związanych ze zrealizowanymi doświadczeniami.

2. Skala oceniania (zgodnie z regulaminem studiów):

0-50% - ocena niedostateczna;

51-60% - ocena dostateczna;

61-70% - ocena dostateczna plus;

71-80%- ocena dobra;

81-90% - ocena dobra plus;

91-100% - ocena bardzo dobra

3. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ze wszystkich uzyskanych w czasie trwania kursu ocen.

4. Obecność obowiązkowa.

Zakres tematów:

- Zapoznanie studentów z przepisami BHP, zasadami pracy w laboratorium chemicznym, programem ćwiczeń z chemii organicznej.

- Alkany, alkeny, alkiny: otrzymywanie, reakcje przyłączania i podstawiania, reakcje z nadmanganianem i wodą bromową.

- Alkohole: wykrywanie, utlenianie, rozróżnianie rzędowości, amfoteryczność.

- Aldehydy i ketony: badanie właściwości redukujących aldehydów i ketonów, wykrywanie ketonów.

- Kwasy karboksylowe i ich pochodne: własności, otrzymywanie, wykrywanie kwasów karboksylowych.

- Estry, tłuszcze, mydła: otrzymywanie, wykrywanie i hydroliza estrów, zmydlanie tłuszczów, otrzymywanie mydła.

- Aminokwasy, peptydy, białka: badanie właściwości i wykrywanie aminokwasów, badanie właściwości fizycznych i wykrywanie białek.

- Monosacharydy: badanie właściwości redukujących glukozy, fruktozy i arabinozy, reakcje odróżniające ketozy od aldozy.

- Disacharydy: badanie właściwości redukujących sacharozy i laktozy, inwersja sacharozy, badanie właściwości redukujących sacharozy po inwersji.

- Polisacharydy: rekcja skrobi z jodem, hydroliza skrobi, rozpuszczalność celulozy.

- Związki aromatyczne: nitrowanie benzenu, otrzymywanie aniliny, badanie właściwości benzenu, aniliny i toluenu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 10:15 - 11:45, sala 011
Beata Koim-Puchowska 10/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.