Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia fizyczna 1200-Bt12CF-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Chemia dla biologów – krótkie wykłady. J. Fisher, J. R. P. Arnold, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008,
Spektrofotometryczne metody w analizie nieorganicznej.
Z. Marczenko, M. Balcerzak, Wydawnictwo Naukowe PWN,1998.

Metody dydaktyczne - inne: wykład, prezentacje multimedialne
Literatura:

Chemia fizyczna – krótkie wykłady. A. G. Whittaker, A. R. Mount, M. R. Heal, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006,

Chemia fizyczna. W. Tomassi, H. Jankowska, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1980,

Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej. T. Lipiec, Z. S. Szmal, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1976,

Chemia analityczna. Podręcznik dla studentów. R. Kocjana, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2000.

Efekty uczenia się:

K_W01-zna budowę i funkcje związków organicznych i nieorganicznych budujących organizmy żywe

K_W02-objaśnia metody badania podstawowych wielkości fizycznych oraz opisuje reguły termodynamiki i kinetyki przebiegu reakcji chemicznych

K_W03-charakteryzuje wybrane techniki analityczne i metody badawcze stosowane w biotechnologii i biologii eksperymentalnej

K_W13- wymienia podstawowe aparaty i urządzenia stosowane w biotechnologii

K_U01- dokonuje pomiarów, wyznacza wartości oraz interpretuje uzyskane rezultaty eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych prowadząc obserwacje zjawisk i procesów na różnych poziomach organizacji życia

K_U02- wykonuje obliczenia chemiczne potrzebne do przygotowania roztworów o pożądanych stężeniach; dokonuje przeliczeń stężeń

K_U03- stosuje podstawowe metody w zakresie analizy ilościowej i jakościowej prostych związków chemicznych i wybranych grup związków organicznych

K_U05- posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i aparaturą badawczą oraz wykorzystuje techniki i metody badawcze charakterystyczne dla biotechnologii i biologii eksperymentalnej

K_U06-przeprowadza w skali laboratoryjnej wybrane operacje i procesy wykorzystywane w biotechnologii, pod kierunkiem opiekuna

K_U07- wykorzystuje podstawowe metody matematyczne i statystyczne, oraz techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych

K U08- sporządza w sposób poprawny i zwięzły podsumowanie (sprawozdanie) przebiegu i wyników doświadczeń oraz obserwacji, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski

K_U09-korzysta z podstawowych technologii informatycznych do pozyskiwania, przetwarzania informacji z różnych źródeł, analizy i prezentacji danych

K_K04-sumiennie podchodzi do powierzonych zadań, szanuje pracę własną i innych, rozumie konieczność systematycznej pracy dla realizacji określonych celów

K_K09-jest świadomy interdyscyplinarnego charakteru biotechnologii i jej znaczenia dla rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska naturalnego

K_K10- jest świadomy dylematów związanych z praktycznym wykorzystaniem osiągnięć biotechnologii w rolnictwie, przemyśle, ochronie środowiska, sądownictwie i medycynie

Metody i kryteria oceniania:

1. egzamin pisemny

2. skala oceniania:

od 60% do 65% punktów – dst,

powyżej 65% do 70% punktów – dst+,

powyżej 70% do 80% punktów – db,

powyżej 80% do 90% punktów – db+,

powyżej 90% punktów – bdb.

Zakres tematów:

Podstawy termodynamiki fenomenologicznej ze szczególnym uwzględnieniem zasad termodynamiki. Funkcje termodynamiczne. Reguła faz, roztwory, równowagi fazowe. Woda – biologiczny rozpuszczalnik, rozpuszczalność, struktura wody, koloidy. Wiadomości o kwasach i zasadach, stopień dysocjacji, stała dysocjacji – charakterystyka. Bufory. Elektrolity, Podstawy elektrochemii. Podstawy kinetyki chemicznej, stała równowagi. katalizatory. Wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe. Izomeria optyczna i polarymetria. Prawa optyki geometrycznej. Refraktometria. Polarymetria. Spektrofotometria adsorpcyjna UV/Vis.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 14:30 - 16:00, sala 30
Ryszard Gołda 8/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 10
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.