Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka 1200-Bt11St-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Metody dydaktyczne: wykład monograficzny
Metody dydaktyczne - inne: Wykład ilustrowany prezentacją multimendialną; elementy dyskusji
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Koronacki J., Mielniczuk J. Statystyka dla kierunków technicznych i przyrodniczych. WNT, Warszawa 2001

2. Łomnicki A. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. PWN, Warszawa 2012

3. Oktaba W. Metody statystyki matematycznej w doświadczalnictwie. PWN, Warszawa 1980

4. Żuk B. Biometria stosowana. PWN, Warszawa 1989

5. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 1 („Statystyki podstawowe”) i 2 („Modele liniowe i nieliniowe”). StatSoft, Kraków 2007

6. Praca zbiorowa, STATISTICA PL – seria podręczników, StatSoft.

7. Sobczyk M., Statystyka. PWN, Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca:

1. Cieciura M., Zacharski J. Metody probabilistyczne w ujęciu praktycznym. VIZJA PRESS&IT, Warszawa 2007

2. Gondko R., Zgirski A., Adamska M. Biostatystyka w zadaniach. Wydaw. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001

3. Domański C., Pruska K. Nieklasyczne metody statystyczne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, rok wydania 2000

4. Domański C., Pruska K., Wagner W. Wnioskowanie statystyczne przy nieklasycznych założeniach. Wydaw. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1999

5. Brandt S. Analiza danych: metody statystyczne i obliczeniowe. PWN, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

W01 - ma wiedzę w zakresie statystyki i matematyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów

W03 - posiada rozszerzoną w stosunku do studiów I stopnia wiedzę w zakresie głównych metod statystycznych

W04 - zna metodologię dziedziny w stopniu pozwalającym na samodzielne planowanie drogi rozwiązania problemów statystycznych

K01 - docenia wagę instrumentów statystycznych przy opisie zjawisk i procesów biotechnologicznych

K02 - wyrabia nawyk posługiwania się zasadami wnioskowania statystycznego przy rozstrzyganiu praktycznych problemów

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne opracowanie wybranego zagadnienia z zakresu teorii statystyki

System oceniania:

Od 50% zdobytych punktów - ocena dostateczna;

Od 60% zdobytych punktów - ocena dostateczna plus;

Od 70% zdobytych punktów - ocena dobra;

Od 80% zdobytych punktów - ocena dobra plus;

Od 90% zdobytych punktów - ocena bardzo dobra;

Zakres tematów:

• Rola statystyki w biotechnologii. Podstawowe pojęcia statystyczne.

• Techniki wnioskowania statystycznego. Estymacja

• Rodzaje średnich, miary położenia i rozproszenia. Obserwacje typowe i odstające.

• Rozkład dwumianowy i normalny w naukach biologicznych. Zastosowania.

• Testy i narzędzia badające normalność rozkładu (test Kołmogorowa-Smirnowa, test Shapiro-Wilka, histogram, wykresy normalności)

• Metody porównywania zbiorów obserwacji – testy t, testy liczb, znaków, serii i rang

• Test chi-kwadrat i inne testy zgodności.

• ANOVA – klasyfikacja prosta i dwukierunkowa. Testy post-hoc.

• Analiza korelacji i regresji. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Badanie korelacji. Testy nieparametryczne korelacji. Wyznaczanie parametrów prostej regresji metodą najmniejszych kwadratów wraz z 95% przedziałem ufności oraz analizą błędów. Predykcja zmiennej zależnej.

• Autokorelacja przestrzenna i test Mantela

• Testy permutacyjne i metody bootstrapowe

• Analiza mocy testu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 12:15, sala 7 (PK)
Elżbieta Sandurska 8/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek F przy ul. Chodkiewicza
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.