Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwój technologii fermentacyjnych 1200-Bt11RTF-SD
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - Fermentation microbiology and biotechnology, El-Mansi, E.M.T. i in., CRC Press, 2012.
- Biotechnology of ethanol, Roehr, M., Kosaric, N., Pieper, H. J., Vardar-Sukan F., WILEY-VCH, 2001,
- Handbook of enology, Vol. 2, The chemistry of Wine, Ribereau-Gayon, P., Glories, Y., Maujean, A., Dubourdieu, D., John Wiley & Sons, Ltd, 2006.
- Czasopisma dostępne w elektronicznych bazach naukowych Elsevier, Springer, Wiley.
- Czasopisma, których treści związane są realizowanymi zajęciami laboratoryjnymi np. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., itp.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: prezentacje multimedialne, doświadczenia laboratoryjne
Literatura:

- Gorzelnictwo i drożdżownictwo – Jarosz K., Jarociński J., WSiP, W-wa 1994.

- Biotechnologia żywności- praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Bednarskiego i Arnolda Repsa, WNT, Warszawa 2003.

- Mikrobiologia techniczna. Tom 1 – Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z., Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 2007.

- Mikrobiologia techniczna. Tom 2 – Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z., Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 2008.

- Biomasa. Surowiec do syntez chemicznych i produkcji paliw – Burczyk B., Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 2011.

Wybrane publikacje naukowe:

- Sapińska E., Balcerek M., Pielech-Przybylska K., 2013, Alcoholic fermentation of high-gravity corn mashes with the addition of supportive enzymes. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 88, 2152–2158.

- Kotarska K., Czupryński B., Kłosowski G., 2006. Effect of various activators on the course of alcoholic fermentation. Journal of Food Engineering 77(4), 965-971.

- Perez-Carrillo E., Serna-Saldivar S.O., Chuck-Hernandez C., Cortes-Callejas, M.L., 2012, Addition of protease during starch liquefaction affects free amino nitrogen, fusel alcohols and ethanol production of fermented maize and whole and decorticated sorghum mashes. Biochemical Engineering Journal, 67(15), 1-9.

- Kłosowski G., Czupryński B., Wolska M., 2006. Characteristics of alcoholic fermentation with application of Saccharomyces cerevisiae yeasts: As-4 strain and I-7-43 fusant with amylolytic properties. Journal of Food Engineering 76(4), 500-505.

- Kawa-Rygielska J., Pietrzak W., Czubaszek A., 2012, Characterization of fermentation of waste wheat-rye bread mashes with the addition of complex enzymatic preparations. Biomass and Bioenergy, 44, 17-22.

- Kłosowski G., Mikulski D., Czupryński B., Kotarska K., 2010. Characterisation of fermentation of high-gravity maize mashes with the application of pullulanase, proteolytic enzymes and enzymes degrading non-starch polysaccharides. Journal of Bioscience and Bioengineering 109, 466-471.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W02 - wskazuje możliwości wykorzystania różnych preparatów enzymatycznych w celu poprawy przebiegu procesów fermentacyjnych

W03 - potrafi określić wpływ wybranych substancji oraz technologii produkcji na wydajność procesu fermentacji oraz aktywność fermentacyjną mikroorganizmów

Umiejętności:

U01 - wykorzystuje metody analityczne oraz mikrobiologiczne stosowane w biotechnologii

U02 - wykonuje obliczenie technologiczne w celu właściwego przygotowania podłoży fermentacyjnych oraz ocenę wpływu modyfikacji na przebieg procesów fermentacyjnych

U03 – optymalizuje skład podłoży fermentacyjnych poprzez zastosowanie wybranych biokatalizatorów

U04 - dokonuje oceny skuteczności wprowadzanych modyfikacji procesów fermentacyjnych

Kompetencje:

K01 - jest świadomy perspektyw wykorzystania technologii fermentacyjnych w przemyśle, oraz potrzeby optymalizacji procesów biotechnologicznych

K02 - doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowanie wyników eksperymentów, formułowanie wniosków

Metody i kryteria oceniania:

1.Ocena sprawozdań z wykonanych zajęć laboratoryjnych, pisemne zaliczenie znajomości zagadnień teoretycznych związanych ze zrealizowanymi doświadczeniami

2. Skala oceniania (zgodnie z regulaminem studiów):

od 60% do 65% punktów – dst,

powyżej 65% do 70% punktów – dst+,

powyżej 70% do 80% punktów – db,

powyżej 80% do 90% punktów – db+,

powyżej 90% punktów – bdb.

3. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ze wszystkich uzyskanych w czasie trwania kursu ocen.

4. Obecność obowiązkowa.

Zakres tematów:

- Obliczenia technologiczne - przygotowanie i ocena procesów fermentacyjnych.

- Omówienie technologii produkcji bioetanolu z biomasy lignocelulozowej.

- Ocena możliwości poprawy wskaźników procesu fermentacji alkoholowej poprzez wykorzystanie procesu hydrolizy składników podłoży fermentacyjnych o podwyższonym ekstrakcie. Wykorzystanie hydrolizy białek oraz fitynianów w procesach fermentacyjnych.

- Porównanie technologii BUS (bezciśnieniowego uwalniania skrobi) oraz SSF (technologia jednoczesnego scukrzania i fermentacji) w produkcji etanolu. Zapoznanie z nowymi technologia produkcji etanolu np. SSF, STARGEN, BIOSTIL.

- Zastosowanie nowych preparatów enzymatycznych o szerokim spektrum substratowym w celu optymalizacji procesów fermentacyjnych.

- Ocena wpływu dawki oraz doboru szczepu drożdży na wydajność procesu fermentacji. Porównanie cech fizjologicznych wybranych szczepów drożdży wykorzystywanych w przemyśle fermentacyjnym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 15:30 - 18:30, sala 011
Dawid Mikulski 8/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.