Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiębiorczość 1200-Bt11P-SD
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. W. R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2013.
2. A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa 2005.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: Ćwiczenia problemowe, ćwiczenia konwersatoryjne.
Literatura:

1. P. F. Drucker, Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa 2012.

2. S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, TNOiK, Toruń 1999.

Efekty uczenia się:

W01 ma wiedzę w zakresie statystyki i matematyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów gospodarczo-ekonomicznych, ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych (realizuje efekt K_W03)

W02 definiuje ogólne zasady tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości w tym wykorzystującej wiedzę z zakresu ekonomii (realizuje efekt K_W11)

U01 sporządza w sposób poprawny podsumowanie (lub sprawozdanie) przebiegu i wyników doświadczeń oraz obserwacji, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski (realizuje efekt K_U05)

U02 wykazuje umiejętność powiązania informacji pochodzących z różnych źródeł (w tym elektronicznych) do prowadzenia przedsiębiorczości, analizuje je i ocenia (realizuje efekt K_U06)

K01 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego kształcenia się w zakresie przedsiębiorczości oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych (realizuje efekt K_K01)

K02 sumiennie podchodzi do powierzonych zadań, szanuje pracę własną i innych, rozumie konieczność systematycznej pracy dla realizacji określonych celów (realizuje efekt K_K04)

K03 jest świadomy znaczenia przedsiębiorczości jako dyscypliny naukowej decydującej o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i ochronie środowiska naturalnego (realizuje efekt K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Referat/prezentacja, uczestnictwo, aktywność w zajęciach, Zaliczenie na ocenę ćwiczeń poprzez przygotowanie i zaprezentowanie prezentacji/referatu.

System oceniania - zakresy punktowe:

Od 95% - ocena bardzo dobra;

Od 90% - ocena dobra plus;

Od 85% - ocena dobra;

Od 75% - ocena dostateczna plus;

Od 60% - ocena dostateczna;

Zakres tematów:

1. Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość:

a. Definicja i geneza

b. Otoczenie przedsiębiorstwa

c. Cele i misja

d. Klasyfikacja przedsiębiorstw.

2. Zarządzanie przedsiębiorstwem:

a. Pojęcie zarządzania

b. Planowanie

c. Motywowanie

d. Organizowanie

e. Kontrolowanie

f. Zakres zarządzania.

3. Struktury organizacyjne przedsiębiorstwa.

4. Zarządzanie dziedzinami działalności przedsiębiorstwa:

a. Zarządzanie finansami

b. Zarządzanie techniką

c. Zarządzanie przebiegiem produkcji

d. Zarządzanie jakością

e. Zarządzanie innymi dziedzinami.

5. Biznes plan.

6. Metody analizy strategicznej:

a. Analiza SWOT

b. Macierz BCG

c. Koncepcja pięciu sił Portera

7. Podstawy teoretyczne zarządzania:

a. Podejście klasyczne

b. Podejście behawioralne

c. Podejście ilościowe

d. Podejście integrujące.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 10:15 - 11:00, sala 2
Paweł Antoszak 8/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.