Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia magisterska 1200-Bt24Pm-SD
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 85
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: Literatura (w postaci książek oraz najnowszych publikacji naukowych w języku polski oraz angielskim) zależna od tematyki pracy magisterskiej
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: doświadczenia laboratoryjne, analizy z wykorzystaniem aparatury badawczej, dyskusja, sprawozdania (raporty)
Literatura:

Literatura (w postaci książek oraz najnowszych publikacji naukowych w języku polski oraz angielskim) zależna od tematyki pracy magisterskiej

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 – ma zaawansowaną wiedzę na temat różnorodnych metod badawczych stosowanych w laboratoriach biologicznych

W02 – opisuje plan badań oraz metody badawcze wykorzystywane w trakcie realizacji pracy magisterskiej

W03 – ma wiedzę w zakresie obsługi aparatury wykorzystywanej w badaniach

W04 – ma poszerzona wiedzę w zakresie tematyki przygotowywanej pracy magisterskiej

Umiejętności:

U01 – potrafi obsługiwać aparaturę badawczą i korzystać ze sprzętu laboratoryjnego

U02 - posiada umiejętność planowania badań naukowych w oparciu o uzyskane wyniki analiz laboratoryjnych

U03 – wykorzystuje narzędzia informatyczne do gromadzenia i przetwarzania danych

U04 – posiada umiejętność interpretacji wyników badań naukowych oraz ich dokumentacji

Kompetencje:

K01 – zna i stosuje zasady BHP w pracy laboratoryjnej;

K02 – wykazuje zdolność powiązania uzyskanych wyników badań z badaniami innych autorów oraz waloryzuje ich przydatność rozwoju cywilizacyjnym

K03 – potrafi krytycznie ocenić wartości badań naukowych

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Na przedostatnich zajęciach student przygotowuje raport końcowy. Raport dotyczy wskazanego przez prowadzącego problemu badawczego oraz technik laboratoryjnych i analitycznych niezbędnych w jego realizacji. Uwzględnia podstawowe obliczenia chemiczne i inne, wiedzę na temat zasad działania i budowy wykorzystywanej aparatury, stosowanych technik analizy klasycznej i instrumentalnej oraz przygotowania i analizy próbek.

Kryteria:

Student przedstawia raport ze zrealizowanych badań, w którym zawiera poprawnie przedstawione pomiary i obliczenia, charakterystykę wykorzystanych technik laboratoryjnych i analitycznych, wyniki pomiarów i obserwacji oraz wnioski i ich dyskusję w oparciu o dane literaturowe. Po zrealizowaniu zajęć prowadzący dokonuje weryfikacji kompletności realizacji wyznaczonych zadań w otrzymanym raporcie i dokonuje oceny merytorycznej raportu.

Zakres tematów:

Treści programowe są zróżnicowane, zależne od tematyki badawczej jednostki wydziałowej, w której student realizuje zajęcia w ramach pracowni magisterskiej a następnie przygotowuje pracę magisterską.

Organizacja zajęć w ramach pracowni obejmuje:

- omówienie programu pracowni, warunków zaliczenia oraz przepisów BHP,

- omówienie technik laboratoryjnych i analitycznych,

- przygotowanie podstawowych odczynników, szkła laboratoryjnego,

- zasady i metody badań,

- planowanie badań oraz charakterystyka metod badawczych,

- pobieranie materiału do badań,

- gromadzenie i analiza wyników,

- omówienie metod analizy statystycznej badań.

Głównym celem pracowni magisterskiej w zakresie realizowanych treści, niezależnie od specyfiki badawczej jednostki, w której odbywają się zajęcia jest:

- przeprowadzenie badań laboratoryjny (ewentualnie również terenowych) w celu przygotowania pracy magisterskiej,

- zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie prowadzenia badań naukowych,

- zapoznanie się ze specyficznymi metodami badawczymi dostosowanymi do tematyki pracy magisterskiej,

- praktyczne zapoznanie się z zasadami działania i obsługi specjalistycznej aparatury laboratoryjnej i analitycznej,

- zapoznanie się zasadami planowania i dokumentowania wyników badań,

- krytyczna weryfikacja i analiza wyników badań,

- dyskusja uzyskanych wyników z wykorzystaniem literatury i innych materiałów źródłowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 7:30 - 9:00, (sala nieznana)
Magdalena Trojankiewicz 1/1 szczegóły
2 każdy piątek, 7:30 - 9:00, (sala nieznana)
Beata Koim-Puchowska 1/1 szczegóły
3 każdy piątek, 7:30 - 9:00, (sala nieznana)
Ewa Dembowska 2/2 szczegóły
4 każdy piątek, 7:30 - 9:00, (sala nieznana)
Artur Dzialuk 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.