Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia krajobrazu 1200-B11EK-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Wolski P. 2002. Przyrodnicze podstawy kształtowania krajobrazu. Słownik pojęć, SGGW, Warszawa.
Wolski K., Szymura M., Gierula A. 2006. Wybrane zagadnienia z ekologii krajobrazu, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Chmielewski TJ. 2012. Systemy krajobrazowe. Struktura-funkcjonowanie- planowanie, PWN, Warszawa.
Kozłowski S. 1997. W drodze do ekorozwoju. PWN, Warszawa.
http://www.paek.ukw.edu.pl
Beczkiewicz M., Szyszkiewicz-Golis M., Polańska E. 2015. Przewodnik po ekologii krajobrazu. Wyd. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Poznań, ss: 112.
Szyszkiewicz-Golis M., Beczkiewicz M. (red.). 2015. Ekologia krajobrazu cz. I. Wyd. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Poznań, ss: 304.
Beczkiewicz M., Szyszkiewicz-Golis M. (red.). 2015. Ekologia krajobrazu cz. II. Wyd. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Poznań, ss: 208

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: film edukacyjny
Literatura:

Richling A., Solon J. 2002. Ekologia krajobrazu, PWN Warszawa.

Forman R. T., Gordon M. 1986. Landscape ecology. J. Woley and Sons, New York.

Ostaszewska K. 2002. Geografia krajobrazu, PWN, Warszawa.

Solon J. 2002. Ocena różnorodności krajobrazu na podstawie analizy struktury przestrzennej roślinności, Prace Geograficzne IGiPZ PAN nr 185, Warszawa.

Efekty uczenia się:

K_W02:

W01: interpretuje zmiany w krajobrazie z zastosowaniem metodyki do badań krajobrazowych na podstawie analizy materiałów źródłowych

K_W05:

W02: wykorzystuje wiadomości z różnych dyscyplin biologicznych i geografii w celu zrozumienia zmian zachodzących w krajobrazie

K_W09:

W04: potrafi wymienić przykłady krajobrazów antropogenicznych i ocenić poziom ich synantropizacji

W05: wymienia zależności między składowymi krajobrazu, które wpływają na zachowanie lub zanikanie wybranych siedlisk

K_K01:

K01: postrzega ekologię krajobrazu jako interdyscyplinarna i dynamicznie rozwijającą się dziedzinę przez co rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja, sprawdzian ustny:

50% do 60% – dst

> 60% do 70% – dst+

> 70% do 80% – db

> 80% do 90% – db+

> 90% – bdb

Zakres tematów:

Ekologia krajobrazu – rozwój, zakres badań i działy ekologii krajobrazu.

Struktura i funkcjonowanie krajobrazu.

Zależności między składowymi krajobrazu; geokomponenty, geokompleks, ekosystem.

Poziomy różnorodności biologicznej w krajobrazie i przykłady miar różnorodności biologicznej.

Stabilność krajobrazu.

Oddziaływania antropogeniczne na krajobraz – klasyfikacja układów antropogenicznych i określanie poziomu synantropizacji.

Naturalne krajobrazy Polski.

Rozwój zrównoważony w różnych typach krajobrazu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:15 - 12:00, sala 201
Renata Hoffmann 11/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Ossolińskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.